Mēs darām

Savā darbībā biedrība "Kristīga Atbalsta Apvienība" vadās pēc spēkā esošajiem tiesību aktiem, statūtiem un iekšējās kārtības. Sadarbojamies arī ar citām personām, to apvienībām un organizācijām. Ja vēlaties ar mums sadarboties, aicinām ar to iepazīties un ņemt vērā.  

 

Sadarbības kārtība  

Brīvprātīgā darba veicējiem; darbu ziedotājiem; lietotājiem; atbalsta pretendentiem un saņēmējiem; atbalstītājiem; citiem sadarbības partneriem

 

 

1. Savā darbībā biedrība "Kristīga Atbalsta Apvienība" (turpmāk tekstā – Kristīga Atbalsta Apvienība) vadās pēc spēkā esošajiem tiesību aktiem, statūtiem un iekšējās kārtības. Kristīga Atbalsta Apvienība sadarbojas arī ar citām personām, to apvienībām un organizācijām. Ja vēlaties ar mums sadarboties, lūdzam iepazīties ar kārtību, pēc kuras mēs vadāmies, un sadarbību uzsākt vai turpināt tikai tad, ja tai piekrītat.

 

2. Kristīga Atbalsta Apvienības darbības nodrošināšanai brīvprātīgi drīkst veikt, ziedot un piedāvāt (mutiski, e-pastā, ar informācijas nesējiem, rokrakstā, izpildīt pasākumos u.c.) tikai tādus darbus un pakalpojumus¹, par kuriem pretī netiek gaidīta nekāda atlīdzība vai cits labums.

Jautājums par atlīdzības nodrošināšanu var tikt pārskatīts, tiklīdz rastos iespēja to taisnīgi garantēt.

 

3. Brīdī, kad autors vai autora tiesisks pārstāvis ir iesūtījis darbus Kristīga Atbalsta Apvienības e-pastā, tīmekļa vietnēs, iesniedzis rokrakstā vai citādi mūsu pārstāvim izteicis vēlmi (rakstiski, mutiski u.tml.) par konkrēta darba izpildi mūsu atbalstītajos pasākumos, tas tiek pieņemts kā brīvprātīgs ziedojums Kristīga Atbalsta Apvienības mērķim un uzdevumiem.

Rokrakstā aizpildītu 'Ziedotāja anketu' (sagatavošanā) darbiem obligāti jāpievieno tikai tad, ja ziedotājs nav darbu autors vai tiesīgs Kristīga Atbalsta Apvienības redaktors.

 

4. Kristīga Atbalsta Apvienībai ziedotos rakstu darbus, ilustrācijas, fotoattēlus, audiovizuālos darbus ziedotājs uz rakstiska iesnieguma pamata var atsaukt jebkurā brīdī, ar noteikumu, ka atsaucējs sedz izdevumus, kas darbu atsaukšanas dēļ var rasties šai biedrībai, kā arī trešajām personām.

 

Atsaukumus un citus iesniegumus izskata Kristīga Atbalsta Apvienības valde viena mēneša laikā no to saņemšanas dienas vai arī, pēc pušu vienošanās, citā, pusēm pieņemamā, datumā. Atsaukums stājas spēkā ar valdes lēmumu un var izpausties tikai kā atsaukto darbu turpmāka neizmantošana. Atsaukums var tikt anulēts vienīgi tajā gadījumā, ja darbu atsaucējs nesedz Kristīga Atbalsta Apvienības valdes lēmumā norādīto izdevumu summu pilnā apmērā un noteiktajā termiņā.

Atsaucot darbu, iesniegumā jānorāda: katra darba nosaukums un autors; pamatots atsaukšanas iemesls; bet, ja darbu atsaukšanu neveic pats autors, atsaukumam jāpievieno atsaucēja tiesības apliecinošs dokuments.

 

Finanšu un citi mantiskie ziedojumi netiek atgriezti.

 

5. Tas, ka kāds darbs tiek ziedots Kristīga Atbalsta Apvienības mērķa un ar to saistītu uzdevumu īstenošanai, nevar būt par šķērsli, lai cits konkrētā darba izmantotājs, ārpus Kristīga Atbalsta Apvienības sadarbības loka, varētu maksāt tā autoram (līdzautoriem, izpildītājiem u.tml.) par šo darbu atlīdzību – kā tiesību aktos noteikts.

 

6. Lai veiktu ziedojumus (jebkurā formā) Kristīga Atbalsta Apvienības darbības nodrošināšanai, rakstiska vienošanās nav obligāta. Ziedojuma jeb dāvinājuma līgums par lielāka apjoma darbiem vai materiālajām vērtībām var tikt slēgts pēc pušu vēlmes un vienošanās tiesību aktos paredzētajā kārtībā.

 

7. Kristīga Atbalsta Apvienības piedāvātos darbus, pakalpojumus, informāciju un atbalstu to saņēmēji un lietotāji drīkst lietot tikai tiesiskiem mērķiem.

 

8. Ja jums ir nepieciešams atbalsts, lūdzam to darīt mums zināmu vismaz vienu mēnesi pirms vēlamā saņemšanas termiņa.

 

9. Kristīga Atbalsta Apvienība negarantē sniegtā atbalsta un citu piedāvājumu atbilstību kādiem priekšstatiem, uzskatiem vai prasībām, ko neparedz tās darbību regulējošie tiesību akti.

Par informācijas patiesumu un piemērotību Kristīga Atbalsta Apvienības mērķim un uzdevumiem atbild tās iesniedzējs.

 

10. Visus jautājumus, neskaidrības vai domstarpības, ja sadarbības gaitā tādas rastos, lūdzam risināt ar mums mierīgu pārrunu ceļā. Kamēr neesam saņēmuši rakstiskus aizrādījumus vai dokumentāli pamatotus iebildumus (viena mēneša laikā no to rašanās brīža), uzskatām, ka nevienam pret Kristīga Atbalsta Apvienības darbību pretenziju nav. Anonīmas, caur trešajām personām vai citādi šai kārtībai neatbilstošā veidā izteiktas piezīmes netiek pieņemtas.

 

Atbalsta un atbilžu kvalitātes veicināšanas nolūkā visas Kristīga Atbalsta Apvienības rīcībā nonākušās ziņas un lūgumi var tikt pāradresēti citām personām.

 

11. Sadarbības kārtības aktuālā redakcija ir spēkā līdz uzlabojumiem. Par tās ievērošanu atbild katrs personīgi. Neievērošana var būt par pamatu sadarbības pārtraukšanai no mūsu puses bez iepriekšēja brīdinājuma. Sadarbības pārtraukums var attiekties gan uz ziedoto darbu un pakalpojumu turpmāku neizmantošanu (cik tas ir iespējams), gan sarunu izbeigšanu un ilgt nenoteiktu laiku.

 

Personas par nepiemērotā veidā izteiktiem, kritiskas piezīmes saturošiem apgalvojumiem u.c. nelabvēlīgu rīcību pret Kristīga Atbalsta Apvienību, tās izpildinstitūciju, biedriem, brīvprātīgajiem, sadarbības partneriem, citām personām un to darbiem vai projektiem var tikt sauktas pie atbildības tam paredzētajā kārtībā.

 

12. Izņēmuma gadījumos no Kristīga Atbalsta Apvienības puses ir pieļaujama atkāpšanās no viena vai otra šīs kārtības punkta par labu sadarbībai, ciktāl šādu atkāpšanos neierobežo likumdošana, kristīgā mācība un Kristīga Atbalsta Apvienības iespējas.

 

Jautājumos, kuru risināšanai šī kārtība nevar kalpot, Kristīga Atbalsta Apvienība vadās pēc citiem tās darbību regulējošiem normatīviem.

 

13. Visi uzlabojumi, kas saistīti ar šo kārtību, stājas spēkā to publicēšanas dienā. Informācijai par Kristīga Atbalsta Apvienības darbību, sadarbību un izmaiņām tajās lūdzam sekot līdzi patstāvīgi.

 

14. Kristīga Atbalsta Apvienības informācijas nesēji: www.egineto.lv, izdevums Egineto.lv, http://www.kalpot.lv/index.php/organizacijas/biedriba-kaa

 

---

¹) Šīs kārtības izpratnē – jebkurš brīvprātīgi veikts un ziedots Kristīga Atbalsta Apvienības mērķim un uzdevumiem derīgs darbs vai pakalpojums, ja nav konstatēts, ka tas satur pretrunas ar tiesību aktiem un kristīgo mācību. Nepiemērota kritika, kā arī to saturošas piezīmes, t.sk., provokācijām līdzīgi jautājumi un darbības par ziedojumiem netiek atzīti.

 

Biedrība "Kristīga Atbalsta Apvienība", 2012.gada 19.martā

Jaunākie uzlabojumi – 2015.gada 9.jūnijā.