Vai februāris ir vienīgais mēnesis kad pierādīt savu mīlestību un atzīties tajā?

Šķiet, ka jau gadus 20 atzīmējam Sv. Valentīna dienu. Sirsniņas, ziedi, šokolādes, mīkstās mantiņas...

Kas bija Svētais Valentīns un ko viņš ir izdarījis, ka mēs viņu pieminam un atzīmējam viņa dienu?

Leģendas un stāsti ir dažādi, tie atšķiras. Internetā sameklēju informāciju, ar kuru gribu padalīties ar jums.

Svētais Valentīns (latīņu: Valentinus, miris ap 269. gadu) ir 3. gadsimta kristiešu svētais. Kopš viduslaikiem Svētā Valentīna vārds tiek saistīts ar romantisko mīlestību un mūsdienās izpaužas Valentīndienas tradīcijā.

Lasīt tālāk...

Nu jau nodzīvots mēnesis jaunajā, 2023. gadā. Kāds būs šis gads man, manai ģimenei, mūsu draudzei, Diakonijai? 

Dzīvojam uz kara fona. Kaut gan karš nav pie mums, mēs to izjūtam emocionāli, ekonomiski.

Kas attiecas uz mūsu draudzi un Diakoniju – 14. februārī mums būs pirmās instances tiesa sakarā ar īpašumu. Kopā var būt tiesas 3 instancēs.

Lasīt tālāk...

Pirmdienās:

 

18:00 AA (Anonīmo alkoholiķu) tikšanās

 

No otrdienas līdz ceturtdienai

Drēbju kamera plkst. 11:00 – 13:00

 

Trešdienās:


11:00 Svētbrīdis


15:00 Pārrunas par Bībeli un dzīvi

 

Ceturtdienās:


12. un 26. janvārī plkst. 14:00 Senioru kopas “Atvasara”

tikšanās

 

Piektdienās:


11:00 Tikšanās atbalsta grupai cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

“Dvēseles enkurs”

 

• Palīglīdzekļi cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

 


Kontakttālrunis: 634 26 707

Adrese: F. Brīvzemnieka 54-2

 

foto

 

 

 

 

 

Tu esi Dievs,

kas mani

redz.  


1.Moz. 16:13 

 

 

 

 

 

Foto: K. Krieviņa

 

Sneiders1

Liepājas Krusta ev. lut. draudzē Ziemsvētku dievkalpojums 24. decembrī notika klātienē. To vadīja metodistu mācītājs Edgars Šneiders. Svētrunas tēma bija par to, ka cilvēki no visām tautām var godināt Dievu par glābšanu. Laiki mainās, bet pamatvērtības paliek. Dievs sūta Dēlu, lai mēs iepazītu Viņu.

 

Foto un info: Fēlikss Kovaļišins 

Raivo krajums

 

Projekta vadītāja un dzejas krājuma sastādītāja Ērika Birzkopa, "Helikons"; mākslinieks Uldis Baltutis; izdots ar Liepājas Kultūras pārvaldes un privātu ziedotāju atbalstu; info no Ievas Birules-Bobinskas. Paldies Liepājas Krusta ev. lut. draudzei un tās vadītājai Karīnai Krieviņai par aktīvu ziedojumu vākšanu!

 

altar

 

Liepājas Krusta draudzē notiks šādi Ziemassvētku dievkalpojumi:

 

Sestdien, 24. decembrī plkst. 13.00 Ziemassvētku svētvakara dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu

 

Svētdien, 25. decembrī plkst. 14.00 1.Ziemassvētkos Svētbrīdis ar Agapes mielastu

 

Visi mīļi aicināti!

 


advent4

Priecājieties Kungā vienumēr, es vēlreiz teikšu, priecājieties! Tas Kungs ir tuvu! /Fil. 4: 4–5b/

Mīļais Dievs! Cik prieka pilns ir Tavs svētais evaņģēlijs, un kāds miers ir dvēselēm, kas ar Tevi salīdzinātas staigā Tavos ceļos.
Mēs visi esam grēcinieki, un mums trūkst pazemības Tavā priekšā. Bet Tu, Dievs esi siržu pazinējs, Tu pazīsti mūs, kas ne ar pilnīgu, tomēr ar uzticamu sirdi staigā Tavā priekšā, un kas cenšas darīt to, kas Tev patīkams. Lai Tava žēlastība ir ar mums ik dienu. Āmen.

Mēs varam sev jautāt, kā ir ar mūsu cerību un uzticēšanos? Ziemassvētki nav atrauti no ikdienas, no Adventa laika, kad gatavojamies uz svētkiem. Bībelē mēs varam ieraudzīt, kāds cilvēkiem jau toreiz bija jānoiet ceļš, lai varētu no visas sirds svinēt Jēzus piedzimšanu. Arī mēs esam aicināti, uzticēties Dieva vadībai, iziet šo ceļu caur vilšanos un tukšiem sapņiem līdz tam, ka atveramies Dieva mīlestībai, ko Viņš mums ir dāvinājis caur Savu Dēlu Jēzu Kristu.

Mācītājs M. Urdze (2013)foto: K. Krieviņa

Šonedēļ iedegsim 4. sveci Adventes vainagā un jau 24. decembrī svinēsim Ziemassvētkus – Jēzus dzimšanas dienu. Un tad jau pēc nedēļas sagaidīsim Jauno gadu.

Kāds bija šis gads? Smags, problemātisks, sarežģīts – pandēmija, karš, nacionālais jautājums, strīdi, elektroenerģijas un gāzes tarifu celšana un daudz citu ikdienas problēmu katra cilvēkā dzīvē, par ko neraksta internetā un nestāsta ziņās.

Taču es vēlētos jums kaut ko piedāvāt.

Lasīt tālāk...

dialogo2022. gada 23. novembrī Liepājas Diakonijas centrs Action Mensch projekta Dzirkstele – pašpalīdzība un brīvais laiks cilvēkiem ar īpašām vajadzībām ietvaros Liepājas Krusta baznīcas mazajā zālē rīkoja spuldzesemināru "Gaisma tumsā: mani iekšējie resursi", kura mērķis bija stiprināt emocionālo stabilitāti un palīdzēt ieraudzīt un izmantot savus iekšējos resursus.

 

Semināra dalībnieki piedalījās divās interaktīvās lekcijās Ja es daru, tad es varu! un Stresa vadība: darīt - ko? Rīkoties – kā? Pasniedzēja Inese Birzniece un pasniedzēja un pavadone pašizaugsmē Kristīne Jonova klātesošos iepazīstināja gan ar teorētiskām, gan praktiskām atziņām un veidiem, kā rīkoties dažādās problēmsituācijās, ar kurām ikdienā vairāk vai mazāk nākas saskarties katram: tumšie, garie vakari – vientulība, ikdienas dzīves krīzes – stress, izaicinājumi un problēmas – izmisums, motivācijas zudums – depresija...

Zars riesīsies no Isaja celma, un atvase no Viņa saknēm nesīs augļus. Un pār to klāsies un to sargās Tā Kunga Gars, gudrības un saprāta gars, padoma un spēka gars, atziņas un Tā Kunga bijības gars.
                     Jes. 11:1-2 

2adv

 

Kungs, pēc Tava apsolījuma es lūdzu:
Nedod man zeltu un sudrabu,
Bet gan – stipru un noturīgu ticību.

Pēc Tava apsolījuma es meklēju:
Liec, lai es atrodu
Nevis šīs pasaules baudas un priekus,
Bet gan mierinājumu un veldzi
Tavos svētīgajos un dziedinošajos vārdos.

Pēc Tava apsolījuma es klauvēju:
Atver man –
Es nealkstu tās lietas,
Ko pasaulē tur par augstām un svarīgām,
Toties es ilgojos pēc Tava Svētā Gara,
Dod man to,
Lai Viņš apgaismo manu sirdi,
Un stiprina mani
Kad ir bail un apkārt briesmas.
                     

                   / Martin Luther (1483—1546) /

 

           Dieva žēlastība mūs tur un pārveido, vienmēr atkal dod iespēju sākt no jauna. Bez Jēzus mēs jau sen būtu pamesti bezcerībai un tumsai. Tieši Viņš mums ļauj skatīties ar paļāvību un cerību uz šo lielo tumsu, kas mums ir visapkārt un kas sniedzas arī mūsu sirdīs.

Mācītājs Mārtiņš Urdze (2016)

altar

 

Liepājas Krusta evaņģēliski luteriskajā baznīcā 27. novembrī, 1. Adventē, notiks vārda dievkalpojums ar Agapes mielastu plkst. 15.00.

 

Kalpos draudzes lektore Dzintra Skalde. Pēc tam sadraudzība pie karstas tējas vai kafijas tases un ābolu ievārījuma maizītēm.

 

Visi mīļi gaidīti! 

 

1. Adventes sprediķis no mācītāja Mārtiņa Urdzes arhīva - pielikumā.

 

 

Pielikums:
Download this file (Mat. 24, 36-44.pdf)Mat. 24, 36-44.pdf

sv

Adventa laiks

 

Tāpēc esiet modrīgi, jo jūs nezināt, kurā stundā jūsu Kungs nāk.
Bet to saprotiet: ja nama kungs zinātu, kurā stundā zaglis nāks, tad tas paliktu nomodā un neļautu ielauzties savā namā.
Tāpēc esiet arī jūs gatavi, jo Cilvēka Dēls nāks tanī stundā, kuru jūs nedomājat. Mateja ev. 24:42-44

 

Adventa laiks nav tikai gatavošanās Ziemassvētkiem, sagaidot Kristus bērniņu. Te ir arī runa par Kristus otrreizējo atnākšanu, par Pastaro dienu un pasaules galu.

Mēs visi ejam pretī vienam mērķim, kas radikāli atšķirsies no tā, kas ir bijis. Kristus ir visu lietu atskaites punkts – Viņš atnesīs jaunu pasauli, jaunu dzīvi un iznīcinās visu to, kas mūs šķir no Dieva.

Lasīt tālāk...

dekors1

20. novembrī Mūžības svētdienā jeb Mirušo piemiņas dienā Liepājas Krusta evaņģēliski luteriskajā draudzē tika pieminēti šajā gadā mirušie draudzes locekļi, kā arī mācītāji, kalpotāji un draudzes locekļi, kas savā laikā kalpojuši Liepājas Krusta draudzē (agrāk – Ebenēzera kapela, vēlāk – Evaņģēliskā sadraudze) Dievam par godu un saviem līdzcilvēkiem par svētību.

Pateicība draudzes floristei Daigai Graudužei par skaisto piemiņas krustu.   

Svētīgi tie aizgājuši,
Kas savā Kungā nomiruši
Un gaida augšāmcelšanu!
Krusts un bēdas tiem ir galā,
No nāves mokām tie ir vaļā,
Uz nebeidzamu dzīvību.
No bēdām izglābti,
Tie mierā guldīti, Ozianna!
Nu pavadīs Tos debesīs,
Tie darbi, kas vairs nezudīs. 

Dziesmu grāmata, 1992, 577. korālis
Friedrich Gotlieb Klopstock,
tulk. Carl Christian Ulmann  

seminar

 

Liepājas Diakonijas centrs aicina uz semināru “Gaisma tumsā: mani iekšējie resursi” trešdien, 23. novembrī plkst. 11.00 Liepājas Krusta ev. lut. Baznīcas mazajā zālē, Kr. Valdemāra ielā 7. Būs interaktīvas lekcijas: "Ja es daru, tad es varu!", ko vadīs lektore Inese Birzniece un "Stresa vadība: darīt – ko? Rīkoties – kā?", vadīs lektore Kristīne Jonova. Varēs diskutēt un saņemt atbildes uz jautājumiem. 

Semināra darba kārtība – pielikumā.

 

svecvak1

Mirušo piemiņas diena jeb Svecīšu vakars ir īpaša svētku diena, kas ieviesta kristīgajā Baznīcā, lai īpaši atcerētos un Dieva priekšā pieminētu savus aizgājējus.

Romas Katoļu baznīca Mirušo piemiņas dienu svin 2. novembrī kā Visu dvēseļu dienu nākamajā dienā pēc Visu svēto dienas.

Prūsijas Evaņģēliski luteriskā baznīca 1816. gadā kā Mirušo piemiņas dienu jeb Mūžības svētdienu noteica baznīcas gada pēdējo svētdienu pirms Adventes laika sākuma. 

Lasīt tālāk...