sempre

Sākot ar 21.11.2015. Liepājas Diakonijas centrs ir uzsācis līdzdarboties kā projekta partneris “Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020. gadam” ietvaros notiekošajam projektam “Sociālā spēcināšana reģionos” (SEMPRE). Projekts tiek īstenots Interreg programmas 1. prioritārajā virzienā “Inovācijas spējas” 3. apakšpunkts “netehnoloģiskās inovācijas”. Liepājas Diakonijas centra kopējās plānotās projekta izmaksas sastāda EUR 116.350, ko 85% apmērā segs Eiropas strukturālo un investīciju fonda finansējums. Projekta ietvaros izveidos sadarbības tīklu ar organizācijām Liepājas pilsētā un apkārtējos novados, kas ir ieinteresētas uzlabot pieaugušo cilvēku ar invaliditāti dzīves apstākļus. Sadarbībā ar Latvijas Universitāti taps pētījums par to, kā dzīvo un strādā cilvēki ar invaliditāti trīs novados (Grobiņa, Priekule, Rucava) un Liepājā. Balstoties uz pētījumu, kopā ar cilvēkiem ar īpašām vajadzībām novados tiks realizēi trīs mikroprojekti.

Sempre logo

Interreg Baltic Sea Region oficiālā mājas lapa internetā: www.interreg-baltic.eu   

logotipi1

Liepājas Diakonijas centrs kopā ar Liepājas pilsētas Domes Sociālo dienestu uzaicina Jūs uz vietējā sadarbības tīkla sapulci “SEMPRE” projekta ietvaros. Sapulce notiks piektdien, 10. februārī plkst. 11.00 Liepājas Krusta ev. lut. baznīcas telpās, K. Valdemāra ielā 7, Liepājā.

Paredzēta sekojoša dienas kārtība.

Lasīt tālāk ...

 

logotipi1

Liepājas Diakonijas centrs kopā ar Liepājas pilsētas Domes Sociālo dienestu uzaicina Jūs uz vietējā sadarbības tīkla sapulci “SEMPRE” projekta ietvaros. Sapulce notiks piektdien, 4. oktobrī plkst. 11.00 Liepājas Diakonijas centrā, Fr.  Brīvzemnieka ielā 54, Liepājā

Paredzēta sekojoša dienas kārtība.

Lasīt tālāk ...

Liepājas Diakonijas centrs kopā ar Liepājas pilsētas Domes Sociālo dienestu aicina uz vietējā sadarbības tīkla sapulci “SEMPRE” projekta ietvaros. Sapulce notiks piektdien, 19. augustā, plkst. 11.00, Liepājas Sociālajā dienestā, E. Veidenbauma ielā 3, Liepājā. Sapulces programmu un citu informāciju sk. pielikumā.

Pielikums:
Download this file (ielugums1908.pdf)Sapulces programma

Biedrības “Liepājas Diakonijas centrs” īstenotā INTERREG Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020.gada 1.prioritārā virziena ”Inovācijas spējas” projekta “SEMPRE (Social Empowerment in Rural Areas)” ietvaros paredzēts organizēt 20 vietējā sadarbības tīkla sanāksmes, kuras notiks projekta laikā Liepājas Diakonijas centra telpās, Fr.Brīvzemnieka ielā Nr.54, Liepājā, LV – 3401.

Cenu aptaujas veidlapa, par zemāko cenu darba grupu dalībnieku ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanai darba grupu tikšanās laikā, pielikumā.

 Publicēts 02.08.2016.

Pielikums:
Download this file (CENU APTAUJA kafijas pauzes mazās 1.pdf)Cenu aptauja

Informatīvā sapulce par SEMPRE projektu sadarbības partneriem un citiem interesentiem notika 2016.gada 29.aprīlī Liepājas Krusta baznīcas mazajā zālē, Kr. Valdemāra ielā 7. Pēc atklāšanas, M. Urdze iepazīstināja klātesošos ar sagatavoto prezentāciju par SEMPRE projektu, kā arī iepazīstināja ar sadarbības tīkla veidošanas ieceri un darbību.  L.Jaunromāne informēja par LU pētījuma ieceri. Sapulces dalībnieki izteicās par šadiem jautājumiem: mērķis sadarbības tīklam; pienesums; sadarbības tīkla uzdevumi un veicamie darbi; apmācības. Sapulces noslēgumā dalībnieki vienojās par turpmāko sadarbību un tika pieņemti svarīgi lēmumi. 

Lasīt tālāk ...

2016.gada 31.martā vietējā sadarbības tīkla informatīvā sapulce par SEMPRE projektu notika Liepājas Sociālajā dienestā, E. Veidenbauma ielā 3. Sapulces gaitā tika pārrunāti svarīgi jautājumi par projektu. Sapulces dalībnieki un sadarbības partneri lēsa, ka šī gada maijā varētu sākt pētījumu cilvēku ar īpašām vajadzībām grūtību sakarā. Tika noteikti izpētes virzieni. Noslēgumā dalībnieki vienojās par nākamo tikšanās reizi. 

Lasīt tālāk ...

IMG 2577

2016.gada 4. novembrī SEMPRE projekta ietvaros Liepājas Krusta baznīcas mazajā zālē notika lekcija par sociālo uzņēmējdarbību. Pasākumu atklāja M. Urdze, informējot nedaudz par projektu un pasākuma norisi. Lekcijas vadītāja, Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas pārstāve Madara Ūlande iepazīstināja klātesošos ar būtiskākajiem lekcijas tēmas jautājumiem.

Lasīt tālāk ...

2016.gada 19.augustā vietējā sadarbības tīkla informatīvā sapulce par SEMPRE projektu notika Liepājas Sociālajā dienestā, E. Veidenbauma ielā 3. Sapulcē piedalījās pārstāvji no Liepājas pilsētas domes, Liepājas un Rucavas sociālajiem dienestiem, Latvijas Universitātes, daudzām biedrībām un organizācijām, kuras rūpējas par cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kā arī cilvēki ar invaliditāti. Sapulcē tika prezentēti šī projekta sakarā veiktie Latvijas Universitātes pētniecības speciālistu izpētes rezultāti, kā arī pārrunāti citi svarīgi jautājumi par projektu, ieskaitot projekta ietvaros paredzētās apmācības. Noslēgumā dalībnieki vienojās par turpmāko darbību un nākamo tikšanās reizi.

Lasīt tālāk ...

Tikšanās ar cilvēkiem ratiņkrēslos 2016.gada 9.jūnijā notika Kr. Valdemāra ielā 7, Liepājā. To vadīja Mārtiņš Urdze. Piedalījās Ingrīda, Marina, Jolanta, Edgars, Jānis, Zigrīda un divi asistenti. Dienas kārtībā tika apskatīti jautājumi par vides pieejamības problēmām cilvēkiem ratiņkrēslos Liepājā, izteikti ierosinājumi to risināšanai, sastādīts problemātisko vietu saraksts, kā arī apspriesti citi aktuāli jautājumi.

Lasīt tālāk ...

Biedrība “Liepājas Diakonijas centrs”, īsteno INTERREG Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020.gada 1.prioritārā virziena ”Inovācijas spējas” projektu “SEMPRE (Social Empowerment in Rural Areas)”. Projekta ietvaros paredzēts organizēt konferenci “Stiprinot sadarbību”, kura notiks projekta laikā Rucavas kultūras namā, Rucavas pag., Rucavas nov., Rucavā. 

Cenu aptaujas veidlapu par zemāko cenu vietējā sadarbības tīkla dalībnieku ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanai konferencē “Stiprinot sadarbību” sk. pielikumu.