4. Adventē

Priecājieties Kungā vienumēr, es vēlreiz teikšu, priecājieties! Tas Kungs ir tuvu! /Fil. 4: 4–5b/

Mīļais Dievs! Cik prieka pilns ir Tavs svētais evaņģēlijs, un kāds miers ir dvēselēm, kas ar Tevi salīdzinātas staigā Tavos ceļos.
Mēs visi esam grēcinieki, un mums trūkst pazemības Tavā priekšā. Bet Tu, Dievs esi siržu pazinējs, Tu pazīsti mūs, kas ne ar pilnīgu, tomēr ar uzticamu sirdi staigā Tavā priekšā, un kas cenšas darīt to, kas Tev patīkams. Lai Tava žēlastība ir ar mums ik dienu. Āmen.

Mēs varam sev jautāt, kā ir ar mūsu cerību un uzticēšanos? Ziemassvētki nav atrauti no ikdienas, no Adventa laika, kad gatavojamies uz svētkiem. Bībelē mēs varam ieraudzīt, kāds cilvēkiem jau toreiz bija jānoiet ceļš, lai varētu no visas sirds svinēt Jēzus piedzimšanu. Arī mēs esam aicināti, uzticēties Dieva vadībai, iziet šo ceļu caur vilšanos un tukšiem sapņiem līdz tam, ka atveramies Dieva mīlestībai, ko Viņš mums ir dāvinājis caur Savu Dēlu Jēzu Kristu.

Mācītājs M. Urdze (2013)foto: K. Krieviņa