Par draudzi

Mēs esam diakoniska draudze – visās darbības nozarēs vēlamies īstenot kalpošanas darbu.

Draudzē pašlaik ir ap 90 draudzes locekļu. Dažādās grupās ir dažādi cilvēki. Katrs var atrast vietu savai kalpošanai vai uzsākt ko jaunu. Sniedzam atbalstu ar telpām, metodisku palīdzību, reklāmu u.c.

Kopīgi saskarsmes punkti: svētbrīdis trešdienu rītos un dievkalpojums svētdienās.

Draudzes darbu vada priekšniece Karīna Krieviņa.

1999.-23.04.2021. draudzē kalpoja mācītājs Mārtiņš Urdze.

No 2020.gada 31.maija Liepājas Krusta evaņģēliski luteriskās draudzes valdes un padomes locekļi ir: draudzes priekšniece Karīna Krieviņa, priekšnieces vietniece Anita Rupeika, grāmatvede Inese Ģirne, kasiere Velta Maļika, rakstvedis Fēlikss Kovaļišins; padomes locekļi: Megija Krieviņa, Daiga Grauduže, Ināra Laure, Malda Preisa. Padomes rezerves kandidāti: Arita Ķuņķe, Gundars Graudužis. Revidenti: Līvija Šihte, Andris Zariņš.

Draudzes mērķi, definēti 05.08.2018.

  • apliecināt ar vārdiem un darbiem Trīsvienīgā Dieva beznosacījuma mīlestību ikvienam cilvēkam, bet īpaši tiem, kas cieš;
  • izveidot draudzē drošu telpu, kur cilvēki jūtas pieņemti un var attīstīt savas dotības, kalpojot citiem;
  • iestāties pret tiem spēkiem, kas šo mīlestību aizēno vai ierobežo – sevī, citos, baznīcā un sabiedrībā.

Svētbrīži

Katru trešdienu plkst. 11.00 no rīta Diakonijas centra darbinieki un apmeklētāji sapulcējas uz svētbrīdi. Vadmotīvs pārrunām tiek izvēlēts no Svēto Rakstu vārdiem, kas paredzēti konkrētajai dienai. Ikvienam ir iespējas izteikties, uzdot jautājumus, apdomāt, kā dotais Bībeles pants attiecas uz viņa dzīvi. Svētbrīžu noslēgumā tiek aizlūgts par Diakonijas darbu; par konkrētiem cilvēkiem, kam iet grūti; par personīgajām, draugu, kā arī sabiedrības vajadzībām.

Kristības un iesvētāmo mācības

“Es, gaisma, esmu nācis pasaulē, lai neviens, kas Man tic, nepaliktu tumsībā.” /Jņ 12:46/

Lai iesvētāmo apmācību process būtu kompaktāks, un savas zināšanas ik pa laikam varētu atsvaidzināt arī esošie draudzes locekļi, iesvētāmo tālmācības kurss pieejams šīs mājaslapas Bibliotēkā>


Pārrunas par Bībeli un dzīvi

Pārrunu grupas dalībnieki sanāk kopā katru trešdienu plkst. 16.00 Diakonijas centrā. Nodarbības vada kāds no dalībniekiem. Tās notiek divās daļās.

Pirmajā daļā katrs pastāsta, kā viņam gājis aizvadītajā nedēļā. Ikvienam ir iespēja dalīties pārdomās, ievērojamos notikumos, ikdienas pārdzīvojumos, uzdot jautājumus, lai viens otru labāk iepazītu. Otrajā daļā tiek apspriesta tēma pēc dalībnieku izvēles. 

Darbs ar tēmu notiek trīs soļos: 1. solis – apzināt / redzēt; 2. solis – izvērtēt / spriest; 3. solis – darīt.

Vairāk var uzzināt šīs mājaslapas sadaļā Pārrunas par Bībeli un dzīvi>

Klubs Atvasara

Seniori no dažādām draudzēm tiekas divas ceturtdienas mēnesī plkst. 14.00. Lasa Svētos Rakstus, spēlē spēles, svin svētkus, atraktīvi pavada brīvo laiku.

Klubs atvsara

„Kad jūs Mani meklēsit, jūs Mani atradīsit. Ja jūs no visas sirds Mani meklēsit.” /Jer 29:13/

Klubs „Atvasara” sāka tikties 1999. gadā, kad Liepājas Diakonijas centrs vēl atradās Jūrmalas ielā. Tajā piedalās cilvēki no dažādām draudzēm: Liepājas Krusta ev. lut. draudzes, Liepājas Lutera ev. lut. draudzes, Liepājas Brāļu ev. lut. draudzes, Vērgales ev. lut. draudzēs, arī no Liepājas Apvienotās Metodistu draudzes.

Tikšanās reizēs tiek lasīti Svētie Raksti; spēlētas dažādas spēles; svinētas jubilejas un vārda dienas, Ziemsvētki, Lieldienas un citi svētki. Dalībnieki piedalās sadraudzības pasākumos veco ļaužu aprūpes mājā, Ganību ielā, Liepājā. Rīko arī lielākus pasākumus un lekcijas, aicinot pazīstamus dzejniekus un citus radošus cilvēkus.

Mīļi gaidīts ikviens interesents!

„Katrs, ko Tēvs Man dod, nāk pie Manis, un, kas nāk pie Manis, to Es tiešām neatstumšu.” (Jņ 6:37)


Ansamblis Per Aspera

Draudzes ansamblis “Per Aspera” – kristīgās dziesmas dievkalpojumos un pasākumos. Mēģinājumi notiek Diakonijā pēc norunas. Vada Megija Krieviņa.

Ansamblis Per Aspera

“Per Aspera” dzimšanas diena ir 15.maijs. 2016.gadā ansamblis krāšņi un svinīgi atzīmeja savu 3. gadskārtu.

Laipni gaidīti jauni dalībnieki!