Notikumu hronoloģija Liepājas Krusta draudzē

Atslegu maina

Atslegu maina

2016.gada 10.martā Liepājas Krusta ev. lut. draudzes padome nosūtīja atklāto vēstuli  (sk. pielikumā) LELB arhibīskapam, bīskapiem, LELB Kapitulam, Virsvaldes prezidijam, LELBāL arhibīskapei Laumai Zušēvicai un laikrakstam “Svētdienas Rīts” par to, ka, ja Sinodē tiks pieņemts lēmums pret sieviešu ordināciju, tad draudze kopā ar mācītāju apsvērs iespējas  izstāties no  LELB. 

Lasīt tālāk

Par Liepājas Krusta evaņģēliski luteriskās draudzes gada kopsapulci 6.martā

2016.gada 6.martā notika Liepājas Krusta evaņģēliski luteriskās draudzes gada kopsapulce. Tajā par draudzes aktivitātēm un savu darbu 2015.gadā atskaitījās mācītājs Mārtiņš Urdze, draudzes priekšniece Anita Rupeika, grāmatvede nolasīja ziņojumu par gada pārskatu, par Svētdienas skolas darbu informēja Karīna Krieviņa, par ansambļa “Per Aspera” aktivitātēm – Megija Krieviņa, Inese Biteniece – par diakonijas aktivitātēm, par kluba “Atvasara” tikšanos – Dzidra Šneidere.
Draudze tika informēta arī par “Dzintariņu pasākumu” norisi un ienākumiem no katras svētdienas 3.kolektes, kā arī par palīdzības sniegšanu Ukrainai. 

Lasīt tālāk

Prāvests Kārlis Žols par situāciju Liepājas Krusta draudzē

Kā jau iepriekš vairākkārt ticis minēts, šī gada jūnija sākumā Liepājas Krusta draudze izstājās no Latvijas Ev. Lut. Baznīcas (LELB) un iestājās Latvijas Ev. Lut. Baznīcā Ārpus Latvijas (LELBĀL), kas šobrīd ir uzsākusi ceļu pretī sava nosaukuma maiņai, jo tā vairs nav tikai ārpus Latvijas.

Lasīt tālāk

Konference “Brīvā laika un pieejamības iespējas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām” 15.aprīlī

Liepājas Diakonijas centrs aicina visus interesentus piedalīties konferencē “Brīvā laika un pieejamības iespējas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām”

Konference notiks piektdien, 15. aprīlī, Krusta baznīcā, K. Valdemāra ielā 7, Liepājā. Sākums – plkst. 11.00.

Konferences mērķis:

• pievērst uzmanību galveniem šķēršļiem, kas neļauj cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
 iesaistīties pasākumos sociālā un kultūras jomā

• veidot dialogu starp NVO pārstāvjiem un dažādu nozaru ekspertiem

• kopīgi attīstīt redzējumu, kā uzlabot cilvēkiem ar īpašām vajadzībām iespējas iesaistīties brīvā laika pasākumos 

Lasīt tālāk

Konference“Sieviešu ordinācija – par un pret” 6.maijā Krusta baznīcā

Liepājas Krusta ev. lut. draudze rīko konferenci par tēmu “Sieviešu ordinācija – par un pret”, kas notiks piektdien, 6. maijā, no plkst. 11.00 – 15.00, Liepājas Krusta ev. lut. baznīcā, K. Valdemāra ielā 7, Liepājā.

Konferences mērķis:

Savest kopā cilvēkus ar atšķirīgiem uzskatiem par sieviešu ordināciju, rosināt domapmaiņu un pārdomāt iespējas, kā turpināt dialogu par šo tēmu.

Aicināti: LELB pārstāvji, LELBāL pārstāvji, LLISTA, LU Teoloģijas fakultāte, Lutera akadēmija, mācītāji, evaņģēlisti, draudžu locekļi.

Lasīt tālāk

Rezolūcija “Sieviešu ordinācija – par un pret”

SO konference 2

SO konference 2 

K. Krieviņas fotouzņēmumā – LU Teoloģijas fakultātes asociētā profesore Dace Balode un interesenti

2016.gada 6.maijā Liepājas Krusta baznīcā notika Krusta ev. lut. draudzes rīkota konference “Sieviešu ordinācija – par un pret”. Tajā piedalījās pārstāvji no LELB, LELBāL, Apvienotās Metodistu baznīcas, “Latvijas Luterāņu sieviešu teoloģu apvienība” (LLSTA), Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes, mācītāji, evaņģēlisti, Krusta draudzes locekļi.
Konferences mērķis bija savest kopā cilvēkus ar atšķirīgiem uzskatiem par sieviešu ordināciju, rosināt domu apmaiņu un pārdomāt iespējas, kā turpināt dialogu par šo tēmu. Konferences gaitā tika izstrādāta Rezolūcija, kuras tekstu sk. pielikumā.

Plašāka ziņa par pasākumu – sagatavošanā.