Par kristīgās dzejas dienu pasākumu Krusta draudzē

Kristīgās dzejas dienas Liepājā šī gada 1.septembrī sākās ar svinīgu un siltu “Baltās stundas” pasākumu Krusta baznīcā. To ievadīja mācītājs Mārtiņš Urdze ar svētbrīdi. Pēc aizlūguma M.Urdze jautāja dzejniekiem, kāpēc viņi raksta, kā arī, kāpēc viņi lasa dzeju. Vienbalsīgi tika atzīts, ka daļai sabiedrības dzīvi bez dzejas šodien grūti iztēloties, savukārt dzejnieki nespēj noklusēt savas izjūtas. Savus darbus lasīja un muzicēja – dažādu konfesiju autori un izpildītāji. 

Par viesmīlību un atsaucību Krusta draudzei, mācītājam, dzejniekiem un mūziķiem ar ziediem un dāvanām pateicās “Baltās stundas” lolotāja Ilga Auza. Pasākuma gaitā kā arvien viņa veltīja labus vārdus katram tā dalībniekam. I. Auza pastāstīja arī par savu tikšanos ar LELBāL arhibīskapu Elmāru Ernstu Rozīti un viņa  dzīves draugu Veru Volgemuti Rozīti šī gada 25.augustā, kuras laikā tika pārrunāta 1.vispasaules latviešu kristīgās dzejas dienu iecere un kopā ar almanahu “Kāp mīlestības kalnā” nosūtīts ārpus Latvijas dzīvojošajiem tautiešiem sirsnīgs aicinājums – ņemt dalību dzejas dienās un dzejas izlases veidošanā.

Pēc I. Auzas priekšlikuma par ieceri pārdomās dalījās Inga Audere. Pateicībā Dievam un draugiem viņa atgādināja, ka ideja radās pirms gada 1.Kurzemes novada kristīgās dzejas dienās, kur tā guva labu atsaucību.

Un tapa dzeja… Savus darbus lasīja – Imants Brancis, Liene Dzintare, Mirdza Grauduže, Ausma Gudriķe, Rasma Jonase, Karīna Krieviņa, Irma Markopa, Anna Rišmite, Elvīra Škubure, Dzidra Šmite, Rasma Vērniece, Inga Vlasova un Modris Zihmanis. I. Audere nolasīja Veltas Grozgales dzeju. Muzicēja – Ieva Birule uz flautas, Mirdza Grauduže pie klavierēm un Helga Krieviņa ģitāras pavadījumā dziedāja pašu komponētas dziesmas. Ilga Auza prezentēja Rasmas Jonases jauno, skaisto dzejoļu grāmatu bērniem “Peļu saime”.

Pasākuma izskaņā draugi sveica Imantu Branci un Mirdzu Grauduži dzimšanas dienās un turpināja sarunas sadraudzībā pie tējas.

Foto: I.Audere un K.Krieviņa

*
Trīsuļo sveces liesma.
Trīsuļo tauriņa spārns.
Trīsuļo debesīs dziesma.
Vārdus sirdīs ieraksta Dievs.
/Karīna Krieviņa/

Ielūgums uz Ābolsvētkiem Liepājā 5.oktobrī

Sestdien, 5.oktobrī, no plkst. 9.30 līdz 14.00 Kr.Valdemāra ielā 7 pie Krusta baznīcas Liepājas Diakonijas centrs jau ceturto reizi rīko labdarības pasākumu “Ābolsvētki”. Ar saziedotajiem līdzekļiem tiks atbalstīts Krusta ev.lut. baznīcas remonts. Zemnieki no apkārtējiem novadiem dāvā savas ražas- augļus, dārzeņus u.c., ko Ābolsvētkos varēs iegādāties par ziedojumiem. Pasākumu kuplinās folkloras kopa “Saknes”, ukraiņu tautas dziesmu ansamblis “Barvinok”, Sarkanā Krusta senioru ansamblis “Dzirkstele”. Būs loterija un izsole, iespēja padzert kafiju vai tēju, baudīt ābolu rausi un daudz kas cits. Visi mīļi gaidīti!

Pasākumu programmu sk. zemāk.

Lasīt tālāk

Liepājas Krusta baznīcai – 85

Liepājas krusta evaņģēliski Luteriskā draudze dievnama 85.gada dienas svinībās ar draudzes māc. M.Urdzi, metodistu māc. Ā.Vīksnu u.c. 2013.gada 29.septembrī. ūt, sildot un degot.

Tam mieru un ticību nest;

Ar Tevis dāvātu staru

Gaitas caur ieleju vadot,

Tumsā klimstošai ēnai

Aklumu nepārmest.

Paliec pie mums Gaisma

Kā ceļinieks svēts un dārgs,

Kā taisne, kā slieksnis, kā mūris,

Ko tumsai nepārkāpt.

/I.A./

Mīļi sveicam Krusta draudzi baznīcas 85.gada svētkos!

(3.1. attēlā) Liepājas krusta evaņģēliski Luteriskā draudze dievnama 85.gada dienas svinībās ar draudzes māc. M.Urdzi, metodistu māc. Ā.Vīksnu u.c. Karīnas Krieviņas foto.

Atklātā vēstule Latvijas valdībai un visai sabiedrībai

2013.gada 23.oktobrī notika Liepājas sociālo organizāciju sadarbības tīkla c/o Liepājas Diakonijas centrs kārtējā tikšanās, kuras laikā tās dalībnieki sagatvoja Latvijas valdībai un visai sabiedrībai Atklātu vēstuli par paredzēto samazinājumu kompensējamiem medikamentiem.

LELB pasniedz Uzticības vairogu Viesturam un Dzidrai Šneideriem

2013.gada 3.novembrī Krusta draudzē viesojās Liepājas bīskaps Pāvils Brūvers, kurš bija ieradies ar misiju, lai pasniegtu LELB apbalvojumu “Uzticības vairogs” mūsu draudzes pašaizliedzīgajiem kalpotājiem Viesturam un Dzidrai Šneideriem.

Svētrunā bīskaps atgādināja, ka, lai kas ar mums arī atgadītos, mēs katrā laikā varam nākt pie Jēzus un saņemt jaunu spēku, jaunu cerību. Dievkalpojuma noslēgumā viņš  sirsnīgi uzrunāja klātesošos, darot visiem zināmus Viestura un Dzidras nopelnus, un altāra priekšā svinīgi viņus apbalvoja.

Kopā ar bīskapu P. Brūveru kalpoja draudzes mācītājs M. Urdze.

Bīskapa svētību saņēma un draudzes lūgšanā tika stiprināta arī jaundibinātā biedrība “Kristīga Atbalsta Apvienība”, kuras viena no dibinātājām ir Krusta draudzes locekle Inga Audere / vairāk sk. šeit> /.

Ar muzikālu sniegumu dievkalpojumu bagātināja ērģelnieks Kārlis Ikavnieks, kā arī komponiste, ģitāriste un soliste Helga Krieviņa.

Info  I. Audere

Darbnīca LAIKS 23.novembrī

Darbnīca

23.11.2013.

Diakonijā, Fr. Brīvzemnieka ielā 54

Tēma: Laiks

Mērķa grupa: no draudzes un diakonijas

Dalībnieku skaits: 10 – 20

Kalpot.lv Nr.7

Kalpot.lv jaunākajā (7) numurā vispirms mūs uzrunā māc. Mārtiņš Urdze. Viena no izdevuma redaktorēm Karīna Krieviņa intervē Krusta draudzes Svētdienas skolas, kam nesen apritēja 15 gadi, skolotājas, informē par tās jaunumiem un citām draudzes un Diakonijas aktivitātēm. Publicēts arī Karīnas intervijas ar LELBāL arhibīskapu Ernstu Elmāru Rozīti turpinājums un viņas jaunākā intervija ar Ēriku Kursīti. Inga Audere vēsta par Diakonijas centra projektu jaunumiem; LELB apbalvojuma “Uzticības vairogs” pasniegšanu Viesturam un Dzidrai Šneideriem, 2013.gada 3.novembrī Krusta draudzē viesojoties bīskapam Pāvilam Brūveram; par Liepājas Diakonijas centram piešķirto Liepājas domes atzinību Brīvprātīgo godināšanas pasākumā 2013; Rasmas Jonases dzejas krājuma “Dzīve iet tālāk” atvēršanu Diakonijas centrā;  Vietnes kalpot.lv administratora Toma Urdzes viesošanos u.c. Šoreiz izdevumā varam lasīt arī Gavēšanas ABC – pieredzē dalās T. Urdze, www.saliedet.lv.

Izdevums (melnbalts, 20 lpp.) pieejams Krusta baznīcā un Liepājas Diakonijas centrā.

Diakonijas centram liepājnieku atzinība

Turpinot iesākto tradīciju, Starptautiskajā brīvprātīgo dienā pateikties Liepājas veiksmīgākajām nevalstiskajām organizācijām (NVO) un brīvprātīgā darba veicējiem, 2013.gada 5.decembrī Liepājas Olimpiskā centra Tango zālē Liepājas dome organizēja godināšanas pasākumu. Izvērtējot iedzīvotāju iesniegtajās anketās izteiktos priekšlikumus, piecu godināto NVO starpā atzinību saņēma arī biedrība „Liepājas Diakonijas centrs”. Pateicamies un sveicam! kalpot.lv

Krusta draudzes sapulce par 2012.gadu

2013.gada 10.martā pēc dievkalpojuma notika Liepājas Krusta evaņģēliski luteriskās draudzes Gada sapulce. To ievadīja mācītājs Mārtiņš Urdze ar lūgšanu. Atskaiti par draudzes darbu 2012.gadā viņš sāka ar statistikas datiem. Turpinājumā kā vienu no būtiskākajiem jautājumiem mācītājs uzsvēra savstarpēju attiecību veidošanu, cik svarīgi ir tās kopt, cenšoties katram mainīties uz labu. Kā nākamais nozīmīgais jautājums tika apskatīts tas, ka ap 20 draudzes locekļu ir izbraukuši no Latvijas vai nevar apmeklēt draudzi, jo ir gados veci vai slimo. M.Urdze aicināja atsaukties aktīvistus, kuri vēlētos ar viņiem sazināties, iespēju robežās uzturēt kontaktus, apciemot, sniegt garīgo līdzgaitniecību, aicināt uz draudzes pasākumiem u.tml. Viņš atgādināja, ka tie, kuri objektīvu apstākļu dēļ nevar apmeklēt dievkalpojumus, ja vēlas, var pieteikt Svētā Vakarēdiena saņemšanu mājās. Kā arī mācītājs ierosināja visiem padomāt par jaunu draudzes locekļu uzņemšanu no vairākām vietām, kur viņš līdztekus kalpo, – kā risināt transporta jautājumu, cilvēku pārvadāšanai uz draudzi un mājās. Tikām informēti arī par šajā vasarā gaidāmo Krusta baznīcas jumta remontu un atbalstījām M.Urdzes priekšlikumu par piknika rīkošanu draudzes locekļiem.

Krusta draudzes priekšniece Anita Rupeika savā atskaitē atzīmēja to, ka cilvēku atsaucība ir ļoti laba – gan organizējot un apmeklējot, gan atbalstot draudzes pasākumus. Viņa atgādināja par Krusta baznīcas 85 gadu jubileju septembrī un, ka katru mēnesi tiek rīkotas radošas tikšanās, kuru laikā tiek vākti ziedojumi Krusta baznīcas remontam. Zigrīda Ābele ierosināja ziedojumus, kurus paredzēts vākt kārtējos Ābolsvētkos, arī izlietot šim mērķim.

Sapulces turpinājumā draudzes revidente Laine Laizāne ziņoja par Liepājas Krusta ev. lut. draudzes 2012.gada finansiālās darbības revīzijas rezultātiem.

Par draudzes Svētdienas skolas darbu pastāstīja Karīna Krieviņa, informējot, ka reģistrēti ir 32 bērni. Četrām svētdienas skolas skolotājām ir pievienojusies jauna, kura māca bērniem izšūt. Labi palīgi šajā darbā ir jaunieši. Eiropas brīvprātīgais Jonass Švercers atbild par brokastīm- pārslām un pienu. Helga Krieviņa uz ģitāras atskaņo un kopā ar bērniem dzied slavēšanas dziesmas. Pirmo pusgadu Svētdienas skolas rīcībā ir video projektors. Katra mēneša pēdējā svētdienā tiek atzīmētas dzimšanas dienas. Bērni paši var izvēlēties no dāvanu kastēm sev dāvanas. Ir cerība, ka būs iespēja piedalīties Bībeles draugu līgas rīkotajā nometnē arī šajā gadā.

Par kluba “Atvasara”, kas tiekas Krusta draudzē, aktivitātēm pastāstīja Dzirdra Šneidere, savukārt ieskatu pārrunu par Bībeli un dzīvi norisē to dalībnieki – Persijs un Lelde Skalde. Pašlaik apskatītā tēma – piedošana. Pārrunas notiek gaišā atmosfērā. Tiek uzņemta arī videofilma. Mācītājs aicināja interesentus pievienoties.

Sapulces noslēgumā draudzes kasiere Velta Maļika aicināja atcerēties par draudzes gada nodokļa maksājumiem savlaicīgi.

Sagatavoja Inga Audere

Iznācis Kalpot.lv Nr.5

Šoreiz Kalpot.lv (Nr.5) pie saviem lasītājiem ieradies Pūpolsvētdienā. Titullapā lasām mācītāja Mārtiņa Urdzes pārdomas par Lielo Piektdienu un rasto atbildi uz jautājumu: kāpēc Jēzum vajadzēja ciest un mirt? Kā arī – par mums sniegto iedrošinājumu. Citās lappusēs: kā ierasts, par jaunākajiem aktuālajiem notikumiem Liepājas Krusta draudzē un Diakonijas centrā; Karīnas Krieviņas intervija ar Bredfordas, Līdsas un Mančesteras draudžu mācītāju Gitu Putci; no sirds sveicinām draudzes priekšnieci Anitu Rupeiku 70 gadu jubilejā; par gatavošanos Reformācijas 500 gadu jubilejai un ar to saistītu savu dalību projektā, ko organizē Pasaules Luterāņu federācija, raksta M.Urdze; u.c.