Diakonijas centram liepājnieku atzinība

Turpinot iesākto tradīciju, Starptautiskajā brīvprātīgo dienā pateikties Liepājas veiksmīgākajām nevalstiskajām organizācijām (NVO) un brīvprātīgā darba veicējiem, 2013.gada 5.decembrī Liepājas Olimpiskā centra Tango zālē Liepājas dome organizēja godināšanas pasākumu. Izvērtējot iedzīvotāju iesniegtajās anketās izteiktos priekšlikumus, piecu godināto NVO starpā atzinību saņēma arī biedrība „Liepājas Diakonijas centrs”. Pateicamies un sveicam! kalpot.lv

Krusta draudzes sapulce par 2012.gadu

2013.gada 10.martā pēc dievkalpojuma notika Liepājas Krusta evaņģēliski luteriskās draudzes Gada sapulce. To ievadīja mācītājs Mārtiņš Urdze ar lūgšanu. Atskaiti par draudzes darbu 2012.gadā viņš sāka ar statistikas datiem. Turpinājumā kā vienu no būtiskākajiem jautājumiem mācītājs uzsvēra savstarpēju attiecību veidošanu, cik svarīgi ir tās kopt, cenšoties katram mainīties uz labu. Kā nākamais nozīmīgais jautājums tika apskatīts tas, ka ap 20 draudzes locekļu ir izbraukuši no Latvijas vai nevar apmeklēt draudzi, jo ir gados veci vai slimo. M.Urdze aicināja atsaukties aktīvistus, kuri vēlētos ar viņiem sazināties, iespēju robežās uzturēt kontaktus, apciemot, sniegt garīgo līdzgaitniecību, aicināt uz draudzes pasākumiem u.tml. Viņš atgādināja, ka tie, kuri objektīvu apstākļu dēļ nevar apmeklēt dievkalpojumus, ja vēlas, var pieteikt Svētā Vakarēdiena saņemšanu mājās. Kā arī mācītājs ierosināja visiem padomāt par jaunu draudzes locekļu uzņemšanu no vairākām vietām, kur viņš līdztekus kalpo, – kā risināt transporta jautājumu, cilvēku pārvadāšanai uz draudzi un mājās. Tikām informēti arī par šajā vasarā gaidāmo Krusta baznīcas jumta remontu un atbalstījām M.Urdzes priekšlikumu par piknika rīkošanu draudzes locekļiem.

Krusta draudzes priekšniece Anita Rupeika savā atskaitē atzīmēja to, ka cilvēku atsaucība ir ļoti laba – gan organizējot un apmeklējot, gan atbalstot draudzes pasākumus. Viņa atgādināja par Krusta baznīcas 85 gadu jubileju septembrī un, ka katru mēnesi tiek rīkotas radošas tikšanās, kuru laikā tiek vākti ziedojumi Krusta baznīcas remontam. Zigrīda Ābele ierosināja ziedojumus, kurus paredzēts vākt kārtējos Ābolsvētkos, arī izlietot šim mērķim.

Sapulces turpinājumā draudzes revidente Laine Laizāne ziņoja par Liepājas Krusta ev. lut. draudzes 2012.gada finansiālās darbības revīzijas rezultātiem.

Par draudzes Svētdienas skolas darbu pastāstīja Karīna Krieviņa, informējot, ka reģistrēti ir 32 bērni. Četrām svētdienas skolas skolotājām ir pievienojusies jauna, kura māca bērniem izšūt. Labi palīgi šajā darbā ir jaunieši. Eiropas brīvprātīgais Jonass Švercers atbild par brokastīm- pārslām un pienu. Helga Krieviņa uz ģitāras atskaņo un kopā ar bērniem dzied slavēšanas dziesmas. Pirmo pusgadu Svētdienas skolas rīcībā ir video projektors. Katra mēneša pēdējā svētdienā tiek atzīmētas dzimšanas dienas. Bērni paši var izvēlēties no dāvanu kastēm sev dāvanas. Ir cerība, ka būs iespēja piedalīties Bībeles draugu līgas rīkotajā nometnē arī šajā gadā.

Par kluba “Atvasara”, kas tiekas Krusta draudzē, aktivitātēm pastāstīja Dzirdra Šneidere, savukārt ieskatu pārrunu par Bībeli un dzīvi norisē to dalībnieki – Persijs un Lelde Skalde. Pašlaik apskatītā tēma – piedošana. Pārrunas notiek gaišā atmosfērā. Tiek uzņemta arī videofilma. Mācītājs aicināja interesentus pievienoties.

Sapulces noslēgumā draudzes kasiere Velta Maļika aicināja atcerēties par draudzes gada nodokļa maksājumiem savlaicīgi.

Sagatavoja Inga Audere

Iznācis Kalpot.lv Nr.5

Šoreiz Kalpot.lv (Nr.5) pie saviem lasītājiem ieradies Pūpolsvētdienā. Titullapā lasām mācītāja Mārtiņa Urdzes pārdomas par Lielo Piektdienu un rasto atbildi uz jautājumu: kāpēc Jēzum vajadzēja ciest un mirt? Kā arī – par mums sniegto iedrošinājumu. Citās lappusēs: kā ierasts, par jaunākajiem aktuālajiem notikumiem Liepājas Krusta draudzē un Diakonijas centrā; Karīnas Krieviņas intervija ar Bredfordas, Līdsas un Mančesteras draudžu mācītāju Gitu Putci; no sirds sveicinām draudzes priekšnieci Anitu Rupeiku 70 gadu jubilejā; par gatavošanos Reformācijas 500 gadu jubilejai un ar to saistītu savu dalību projektā, ko organizē Pasaules Luterāņu federācija, raksta M.Urdze; u.c.

Mācītāja Urdzes pārdomas par Lieldienām

janas_009

“Vai Kristum tā nevajadzēja ciest un ieiet Savā godībā?” Lk. 24,26

Tas ir jautājums, ko augšāmceltais Jēzus uzdeva diviem Saviem mācekļiem, kad Viņš tiem piebiedrojās ceļā no Jeruzalemes uz Emavu. Viņi neatpazīst Jēzu, un ir pārņemti ar tiem briesmīgajiem notikumiem, kas noveda pie Jēzus nāves. Vai tam tā bija jānotiek? Kāpēc? Kāpēc Jēzum, kas tik daudziem cilvēkiem labu darīja, pašam bija jācieš un jāmirst pie krusta? Šis jautājums atskan līdz mūsdienām, kad paši saskaramies ar nelaimēm, ciešanām un pārbaudījumiem, ko nespējam izskaidrot. 

Tas ir jautājums, ko augšāmceltais Jēzus uzdeva diviem Saviem mācekļiem, kad Viņš tiem piebiedrojās ceļā no Jeruzalemes uz Emavu. Viņi neatpazīst Jēzu, un ir pārņemti ar tiem briesmīgajiem notikumiem, kas noveda pie Jēzus nāves. Vai tam tā bija jānotiek? Kāpēc? Kāpēc Jēzum, kas tik daudziem cilvēkiem labu darīja, pašam bija jācieš un jāmirst pie krusta? Šis jautājums atskan līdz mūsdienām, kad paši saskaramies ar nelaimēm, ciešanām un pārbaudījumiem, ko nespējam izskaidrot.

Lielajā Piektdienā uz baznīcu apmaldās reti kurš. Tā ir nepatīkama diena. Vispārīgā bankrota diena. Zaudētāju diena. Dieva kapitulācijas diena. Dievs pieļauj, ka Viņa dēlu sit krustā. Ciniski, bailīgi, cietsirdīgi cilvēki Jēzus priekšā. Kur nu vēl trakāk?

No šejienes atpakaļceļa nav. Viss pārējais, kas notiek pēc tam, sākot ar mūsu ciešanām un beidzot ar Aušvicu un Sibīriju, ir tikai apstiprinājums tam, ka „ar Dievu ir cauri”, „Viņš ir miris”, „uz Viņu nav ko cerēt”. Pēc būtības katrā kalendārā Lielo Piektdienu vajadzētu iededzināt ar caurumu. Sarkanā krāsa ir daudz par maigu. Tā ir diena, kur tu vari pazust…, kas visu sit pušu, kur tu skaties milzīgā bezdibenī, ko nozīmē būt bez Dieva.

Protams, es varu jau Klusajā nedēļā sākt svinēt Lieldienas, es varu izvairīties no sarunām par nāvi, es varu censties domāt pozitīvi un saskatīt to labo dzīvē. Es varu arī tēlot, ka ar mani viss ir kārtībā un izlikties akls pret savām kļūdām un grēkiem. Agri vai vēlu es tomēr neizbēgami saskaršos ar situācijām, kur man nebūs izvēles, vienkārši būs jāiztur, gribu vai negribu.

Jēzus ciešanu stāsts man atklāj patiesību par sevi un par Dievu. Jēzus cieš manā vietā – no manas vienaldzības un malā stāvēšanas, no mana aprēķina – iet pa vieglāko ceļu, no atriebības un cietsirdības, noliegšanas un bailēm. Tāpēc Jēzum vajadzēja mirt, lai es beidzot ieraudzītu, kas es esmu. Ecce homoRedzi, cilvēks! Nožēlojams, vājš cilvēks, kas bez Dieva ir lemts iznīcībai un nāvei.

Šeit mūsu cilvēcīgie spēki ir beigušies. Atliek tikai iet uz priekšu. Emavas mācekļiem piebiedrojas nepazīstams ceļa biedrs, kas tiem izskaidro Svētos Rakstus, lai tie saprastu. Kad paliek tumšs, mācekļi pārtrauc savu ceļojumu un uzaicina svešo vīru mājās uz vakariņām. Viesis paņem maizi, pateicas, pārlauž to un tiem to iedod. Šajā brīdī viņi atpazīst Jēzu – un Viņš nozūd. Tikai viens brīdis, kas ir pilns ar mūžību. Nevis tukšums, bet kopība ar Jēzu, ko arī mēs varam piedzīvot Svētajā Vakarēdienā.

Tā ir cerība, ko Dievs dod, lai mūs, savā dzīves ceļā, kur saskaramies ar ciešanām, bezjēdzību un tukšumu, iedrošinātu! Nebaidies, draugs, Kristus ir augšāmcēlies!

Novēlu visiem lasītājiem to piedzīvot, ka Kristus ir dzīvs, un mēs – līdz ar Viņu!

Jūsu māc. Mārtiņš Urdze

janas_009

 

 

 

 

 

 

 

Darbnīca par tēmu – kalpošana 27.aprīlī

krokus

Darbnīca

Tēma: Kalpošana

Sestdien, 27.04.2013, no plkst. 10.00-17.30,

Diakonijas centrā, Fr. Brīvzemnieka ielā 54.  

Mērķis:

Apdomāt savu kalpošanu gan draudzē, gan ārpus tās, lai tā
būtu saskaņā ar Dieva gribu.

Darbnīcā pārdomāsim sekojošas tēmas:

– Mana kalpošana šodien

– Kalpošanas biogrāfija

– Spēka avoti

– Mana turpmākā kalpošana

Pieteikšanās pie Mārtiņa Urdzes vai Karīnas Krieviņas.

krokus
Foto: Karīna Krieviņa

“Teici To Kungu, mana dvēsele, un neaizmirsti, ko Viņš tev labu darījis!” /Ps 103,2/

Baltijas diakoniju partneru tikšanās

No 25.-27. jūnijam Liepājas Diakonijas centrā notiks Baltijas diakoniju partneru tikšanās. Piedalīsies diakonijas pārstāvji no Igaunijas, Lietuvas, Vācijas Šlēsvigas-Holštainas, LELB Rīgas Diakonijas centra.

Šīs tikšanās tiek rīkotas vienreiz gadā, lai dotu iespēju iepazīties ar situāciju uz vietas, apmainītos pieredzē un saplānotu jaunus projektus. Trešdien plkst. 14.30 ir aicināti pārstāvji no Liepājas reģiona, lai iepazīstinātu viesus ar sociālo situāciju mūsu pilsētā un apkārtējos novados.

Filma Veiksmes stāst(i) …

muzeju1

Liepājas Krusta draudzes Pārrunu grupa par Bībeli un dzīvi, ievadot Reformācijas 500 gadu jubilejai veltīto pasākumu ciklu, sagatavoja filmu “Veiksmes stāst(i) …”

Filmai ir trīs daļas. Katrā no tām atšķirīgā veidā grupas dalībnieki izsaka savas pārdomas un attieksmi par Latvijā notiekošo, izstāsta savu personisko pieredzi un radoši interpretē Bībeles līdzību mūsdienu apstākļos.

3. un 7. jūlijā Liepājas Krusta baznīcas mazajā zālē notika filmas prezentācija, un pēc noskatīšanās tikām aicināti turpināt diskutēt par draudzes Pārrunu grupas par Bībeli un dzīvi aizsāktajiem jautājumiem.

Skatīties filmu varam šeit>

Filmas veidotājs – Fēlikss Kovaļišins.

muzeju1

Tā kā 2013.gada 18.maijā, Muzeju naktī, Liepājas Krusta baznīca darbojās kā pārdomu miera punkts, ir apkopota informācija – šī punkta apmeklētāju pārdomu rezultāts par jautājumu JA RUNA IR PAR DZĪVĪBU, TAD…

Vairāk par muzeju nakts pasākumiem mūsu baznīcā – Kalpot.lv avīzes nākamajā numurā.

Krusta draudzes un Diakonijas centra kalendārs 2013 VIII

13. augustā plkst. 18.00 – tematiska kalendāra atvēršana. Piedalīties aicinātas visas tajā ietvertās reliģiskās organizācijas, kā arī citi interesenti. Kalendāru sagatavojis Jonas Švercers.

15. augustā plkst. 15.00 Liepājas Diakonijas centrā, Fr. Brīvzemnieka ielā 54, notiks Sociālā sadarbības tīkla tikšanās sociālā dienesta darbiniekiem.

16. augustā Krusta draudzes Svētdienas skolas izbraukums uz Paplaku.

17. augustā Diakonijas apmācību kārtējās nodarbības, kuras vadīs LELB Liepājas diecēzes bīskaps Pāvils Brūvers un Liepājas pilsētas domes Sociālā dienesta direktore Iveta Bartkeviča. Lekcijas sākas plkst. 10.00.

18. augustā – Krusta draudzes dievkalpojumā notiks kristības.

25. augustā Krusta draudzē viesosies LELBāL arhibīskaps Elmārs Ernsts Rozītis.

Diakonijas apmācības

Diakonijas apmācības, kas Grobiņas prāvesta iecirknī sākās 2013.gada 19.janvārī, Liepājas Diakonijas centrā rit pilnā sparā. Nodarbības notiek reizi mēnesī, un līdz šim jau padziļināti apskatītas sekojošas mācību tēmas: ticības pamati, diakonijas teorētiskie pamati, ētika un diakonijas praktiskie pamati. 

17.augustā lekciju par diakoniju, sociālo darbu un misiju vadīja LELB Liepājas bīskaps Pāvils Brūvers. Viņš dalījās gan mūsu Baznīcas diakonijas, gan savā personīgajā darba pieredzē, uzsverot, ka diakonija ir cieši saistīta ar misiju, un skaidroja misijas nozīmi Baznīcas dzīvē. Klātesošie vienbalsīgi aicināja bīskapu iespēju robežās sekmēt diakona amata ieviešanu LELB struktūrā. 

Diakonijas apmācības Grobiņas prāvesta iecirknī noslēgsies 2014.gada 15.martā ar dievkalpojumu, kurā tiks pasniegtas apliecības par kursu beigšanu, un ar kopīgu diakonijas dienu. Lekcijas pieejamas arī kalpot.lv , šeit> . Apliecības saņems tie dalībnieki, kas nebūs kavējuši nodarbības vairāk kā divas reizes un sagatavojuši īsu referātu par darbu ar noteiktām cilvēku grupām.

Par kristīgās dzejas dienu pasākumu Krusta draudzē

Kristīgās dzejas dienas Liepājā šī gada 1.septembrī sākās ar svinīgu un siltu “Baltās stundas” pasākumu Krusta baznīcā. To ievadīja mācītājs Mārtiņš Urdze ar svētbrīdi. Pēc aizlūguma M.Urdze jautāja dzejniekiem, kāpēc viņi raksta, kā arī, kāpēc viņi lasa dzeju. Vienbalsīgi tika atzīts, ka daļai sabiedrības dzīvi bez dzejas šodien grūti iztēloties, savukārt dzejnieki nespēj noklusēt savas izjūtas. Savus darbus lasīja un muzicēja – dažādu konfesiju autori un izpildītāji. 

Par viesmīlību un atsaucību Krusta draudzei, mācītājam, dzejniekiem un mūziķiem ar ziediem un dāvanām pateicās “Baltās stundas” lolotāja Ilga Auza. Pasākuma gaitā kā arvien viņa veltīja labus vārdus katram tā dalībniekam. I. Auza pastāstīja arī par savu tikšanos ar LELBāL arhibīskapu Elmāru Ernstu Rozīti un viņa  dzīves draugu Veru Volgemuti Rozīti šī gada 25.augustā, kuras laikā tika pārrunāta 1.vispasaules latviešu kristīgās dzejas dienu iecere un kopā ar almanahu “Kāp mīlestības kalnā” nosūtīts ārpus Latvijas dzīvojošajiem tautiešiem sirsnīgs aicinājums – ņemt dalību dzejas dienās un dzejas izlases veidošanā.

Pēc I. Auzas priekšlikuma par ieceri pārdomās dalījās Inga Audere. Pateicībā Dievam un draugiem viņa atgādināja, ka ideja radās pirms gada 1.Kurzemes novada kristīgās dzejas dienās, kur tā guva labu atsaucību.

Un tapa dzeja… Savus darbus lasīja – Imants Brancis, Liene Dzintare, Mirdza Grauduže, Ausma Gudriķe, Rasma Jonase, Karīna Krieviņa, Irma Markopa, Anna Rišmite, Elvīra Škubure, Dzidra Šmite, Rasma Vērniece, Inga Vlasova un Modris Zihmanis. I. Audere nolasīja Veltas Grozgales dzeju. Muzicēja – Ieva Birule uz flautas, Mirdza Grauduže pie klavierēm un Helga Krieviņa ģitāras pavadījumā dziedāja pašu komponētas dziesmas. Ilga Auza prezentēja Rasmas Jonases jauno, skaisto dzejoļu grāmatu bērniem “Peļu saime”.

Pasākuma izskaņā draugi sveica Imantu Branci un Mirdzu Grauduži dzimšanas dienās un turpināja sarunas sadraudzībā pie tējas.

Foto: I.Audere un K.Krieviņa

*
Trīsuļo sveces liesma.
Trīsuļo tauriņa spārns.
Trīsuļo debesīs dziesma.
Vārdus sirdīs ieraksta Dievs.
/Karīna Krieviņa/