Krusta draudzes sapulce par 2012.gadu

2013.gada 10.martā pēc dievkalpojuma notika Liepājas Krusta evaņģēliski luteriskās draudzes Gada sapulce. To ievadīja mācītājs Mārtiņš Urdze ar lūgšanu. Atskaiti par draudzes darbu 2012.gadā viņš sāka ar statistikas datiem. Turpinājumā kā vienu no būtiskākajiem jautājumiem mācītājs uzsvēra savstarpēju attiecību veidošanu, cik svarīgi ir tās kopt, cenšoties katram mainīties uz labu. Kā nākamais nozīmīgais jautājums tika apskatīts tas, ka ap 20 draudzes locekļu ir izbraukuši no Latvijas vai nevar apmeklēt draudzi, jo ir gados veci vai slimo. M.Urdze aicināja atsaukties aktīvistus, kuri vēlētos ar viņiem sazināties, iespēju robežās uzturēt kontaktus, apciemot, sniegt garīgo līdzgaitniecību, aicināt uz draudzes pasākumiem u.tml. Viņš atgādināja, ka tie, kuri objektīvu apstākļu dēļ nevar apmeklēt dievkalpojumus, ja vēlas, var pieteikt Svētā Vakarēdiena saņemšanu mājās. Kā arī mācītājs ierosināja visiem padomāt par jaunu draudzes locekļu uzņemšanu no vairākām vietām, kur viņš līdztekus kalpo, – kā risināt transporta jautājumu, cilvēku pārvadāšanai uz draudzi un mājās. Tikām informēti arī par šajā vasarā gaidāmo Krusta baznīcas jumta remontu un atbalstījām M.Urdzes priekšlikumu par piknika rīkošanu draudzes locekļiem.

Krusta draudzes priekšniece Anita Rupeika savā atskaitē atzīmēja to, ka cilvēku atsaucība ir ļoti laba – gan organizējot un apmeklējot, gan atbalstot draudzes pasākumus. Viņa atgādināja par Krusta baznīcas 85 gadu jubileju septembrī un, ka katru mēnesi tiek rīkotas radošas tikšanās, kuru laikā tiek vākti ziedojumi Krusta baznīcas remontam. Zigrīda Ābele ierosināja ziedojumus, kurus paredzēts vākt kārtējos Ābolsvētkos, arī izlietot šim mērķim.

Sapulces turpinājumā draudzes revidente Laine Laizāne ziņoja par Liepājas Krusta ev. lut. draudzes 2012.gada finansiālās darbības revīzijas rezultātiem.

Par draudzes Svētdienas skolas darbu pastāstīja Karīna Krieviņa, informējot, ka reģistrēti ir 32 bērni. Četrām svētdienas skolas skolotājām ir pievienojusies jauna, kura māca bērniem izšūt. Labi palīgi šajā darbā ir jaunieši. Eiropas brīvprātīgais Jonass Švercers atbild par brokastīm- pārslām un pienu. Helga Krieviņa uz ģitāras atskaņo un kopā ar bērniem dzied slavēšanas dziesmas. Pirmo pusgadu Svētdienas skolas rīcībā ir video projektors. Katra mēneša pēdējā svētdienā tiek atzīmētas dzimšanas dienas. Bērni paši var izvēlēties no dāvanu kastēm sev dāvanas. Ir cerība, ka būs iespēja piedalīties Bībeles draugu līgas rīkotajā nometnē arī šajā gadā.

Par kluba “Atvasara”, kas tiekas Krusta draudzē, aktivitātēm pastāstīja Dzirdra Šneidere, savukārt ieskatu pārrunu par Bībeli un dzīvi norisē to dalībnieki – Persijs un Lelde Skalde. Pašlaik apskatītā tēma – piedošana. Pārrunas notiek gaišā atmosfērā. Tiek uzņemta arī videofilma. Mācītājs aicināja interesentus pievienoties.

Sapulces noslēgumā draudzes kasiere Velta Maļika aicināja atcerēties par draudzes gada nodokļa maksājumiem savlaicīgi.

Sagatavoja Inga Audere