Ziemsvētku pasākums cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un atbalsta grupām

2011. gada 21. decembrī Ziemsvētkus svinēja Liepājas Diakonijas centra atbalsta grupa un cilvēki ar īpašām vajadzībām, kuri Diakonijā darbojas.

Pasākums kā ierasts sākās ar mācītāja uzrunu. Skanēja dzīvā mūzika dziedātāja Viktora izpildījumā. Notika arī sadziedāšanās. Cilvēki ar īpašām vajadzībām dejoja gan putniņdeju, gan citas dejas. Pasākuma noslēgumā viņiem tika pasniegtas dāvanas.

Pateicamies visiem organizētājiem un šādiem sponsoriem: Elpa SIA, Kalniņi SIA, Conak pluss, SIA Liepa,SIA Pods,Trīs sivēni SIA, Vīdners SIA.

Zigrīda Ābele

Par Ziemsvētku pasākumu 2011 LDC atbalsta grupām

2011. gada 16. decembrī Diakonijas centra rīkotā Ziemsvētku pasākumā tikās Liepājas rajona cilvēku ar īpašām vajadzībām atbalsta grupas no Durbes, Nīcas, Rucavas, Saraiķiem, Vērgales un Ziemupes. Svinīgu uzrunu sacīja Diakonijas vadītājs Mārtiņš Urdze. Muzicēja  Bērnu vokālais ansamblis “Domiņas” Valdas Zēbergas vadībā un Miervaldis Ziemelis, kurš iepriecināja klātesošos ar jauku iespēju sadziedāties. Notika loterija. Atbalsta grupu vadītājiem tika pasniegtas nelielas dāvaniņas par sirsnīgo, atsaucīgo darbu.

Liels paldies visiem pasākuma organizētājiem un atbalstītājiem, par cienastiem – sekojošiem sponsoriem: Guntai Almanei, SIA Serviss AB kafejnīcai Pīrāgi- pīrādziņi, SIA ADS pagrabs, SIA Puķītes 2, Liepājas patērētāju biedrībai un Cepelīni SIA.

Zigrīda Ābele

Kalpot.lv 2. izdevums

kalpot.lv2

kalpot.lv2

Liepājas Krusta draudze saviem draugiem Lieldienās dāvina Kalpot.lv 2. izdevumu. Tajā lasāms – mācītāja Mārtiņa Urdzes apsveikums svētkos; Liepājas Diakonijas centra ziņas par ESF projekta mērķi un tā atklāšanas pasākumu; Karīnas Krieviņas intervija ar Krusta draudzes kluba “Atvasara” dalībnieci Zigrīdu Šliseri; Latvijas kaulu, locītavu un saistaudu slimnieku biedrības, kas tiekas Diakonijas centrā, un Krusta draudzes ziņas.

Redkolēģija: Mārtiņš Urdze, Karīna Krieviņa, Inga Audere. Salikts un iespiests – LiePA.

Izdevumu var iegādāties Krusta draudzē par ziedojumu. Paldies visiem atbalstītājiem!

Mīļus svētkus!

Kalpot.lv

Mācītāja Urdzes sveiciens Lieldienās

Kristus ir augšāmcēlies no mirušajiem, pirmais no aizmigušiem.”

1. Kor. 15,20

Lieldienas nav tikai skaisti svētki ar olām un pavasari sirdī. Lieldienas ir daudz vairāk – tās var paplašināt mūsu dzīves horizontu un mainīt skatu uz visu dzīvi. Daudziem dzīve beidzas ar Lielo Piektdienu. Varbūt ne pēc saviem uzskatiem, bet pēc tā, kā viņi izturas viens pret otru, ar kādu attieksmi tie dzīvo, ar savu bezcerību un neuzticību.

Kā es varu zināt, ka Kristus ir augšāmcēlies un ka Viņš arī manā labā ir uzvarējis nāvi? 

Kristus augšāmcelšanās atspoguļojas to cilvēku dzīvē, kas Viņam uzticas. Viņš ir Tas, kas lauž nāves varu pār mums un dāvina pilnu dzīvi, jau šodien.

Daudz priecīgu Lieldienu Jums novēl 

Jūsu mācītājs

Mārtiņš Urdze

Lasīt tālāk

Par Krusta draudzes padomes un valdes vēlēšanām

2012. gada 25. martā notika Liepājas Krusta draudzes padomes un valdes vēlēšanas. Padomē tika ievēlēti: draudzes priekšniece – Anita Rupeika; mantzine – Ināra Janēvica; Svētdienas skola – Karīna Krieviņa; diakonija – Inese Biteniece; lietvede/ kasiere – Velta Maļika; interneta mājas lapas un draudzes avīzes redaktore – Inga Audere; darbs ar jauniešiem – Helga Krieviņa; saimniecība – Dzintra Krīgere, Gatis Rupeiks; Veselības istaba – Ināra Laure. Revīzijas komisija: Daiga Grauduže, Laine Laizāne. No tiem ievēlēti valdē:  Anita Rupeika, Ināra Janēvica, Karīna Krieviņa, Inese Biteniece un Velta Maļika.

Par Diakonijas dienu Nīcā

20.aprīlī Nīcas ev. lut. draudzē notika diakonijas diena. Tā tika rīkota, lai draudzes locekļiem, sevišķi gados vecākiem un tiem, kuriem ir īpašas vajadzības, būtu iespēja būt kopā kristīgā sadraudzībā, kā arī lai draudzē nostiprinātu apziņu par diakonijas darba nozīmi un nepieciešamību. Diakonijas diena iesākās ar mācītāju Mārtiņa Urdzes un Arvīda Bobinska vadītu svētbrīdi Nīcas baznīcā.

Pēc svētbrīža klātesošajiem bija iespēja aplūkot rokdarbu izstādi, – zeķes, cimdus, šalles, no auduma veidotus ziedus un citus darinājumus.

Darbu autori ir Ieva Ķergalve, Olga Reķēna, Modrīte Stūre un interešu kopa „Aizjomietes”. Visām autorēm tika veltīti daudz atzinīgi vārdi. Pēc tam sekoja neliels sadraudzības mielasts, kura laikā mācītājs Mārtiņš Urdze pastāstīja par Liepājas diakonijas dažādām aktivitātēm.

Bija arī iespēja paklausīties Latvijas Bībeles biedrības izdotu disku ar Bībeles lasījumiem. Paldies visiem, kuri deva savu ieguldījumu šīs diakonijas dienas norisē!

Māc. Arvīds Bobinskis

LELB Uzticības vairogs Jausmai Pučkarei

BruvPuck

2012. gada 20. maijā Krusta draudzē ar īpašu misiju bija ieradies LELB Liepājas bīskaps Pāvils Brūvers – lai pasniegtu draudzes loceklei Jausmai Pučkarei mūsu Baznīcas augstāko apbalvojumu “Uzticības vairogs” par ilggadēju kalpošanu. Tā kā svinīgais dievkalpojums notika Debesbraukšanas dienā, svētrunā bīskaps atgādināja lūgšanas nozīmi, citējot arī, ko par to saka Mārtiņš Luters. Dievkapojuma noslēgumā Jausmu draudzes vārdā sirsnīgi uzrunāja Inese Biteniece. Sekoja apsveikumi un sadraudzība.

“Uzticības vairoga” zīme ir sudraba vairogs ar zelta krustu un LELB emblēmu vidū. Tā izmēri ir 15 X 17 mm. Piestiprinājums divos variantos: 1) ar piekariņu; 2) piespraude. Ar “Uzticības vairogu” apbalvo personas par sevišķiem nopelniem draudzes un Baznīcas darbā. Par nopelniem uzskatāma ilgstoša uzticīga un uzcītīga kalpošana Baznīcas vai draudzes darbā, priekšzīmīga un godīga pienākumu izpilde, ikviena kalpošana Baznīcas, savas draudzes un sabiedrības garīgās izaugsmes labā. Ar “Uzticības vairogu” var apbalvot fiziskās personas – draudžu darbiniekus, ilggadīgus draudžu locekļus, kas uzticīgi kalpojuši savai draudzei un Baznīcai.

BruvPuck

 

Cilvēki ar īpašām vajadzībām vasarā

Daudz raibu, aktivitātēm piesātinātu notikumu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām arī aizvadītajā vasarā. Svinēti Jāņi, būts ekskursijā un izbraukumos brīvā dabā, gūtas uzvaras ātruma sacensībās ratiņkrēslos u.c.

21. jūnijā Diakonijas centra cilvēku ar īpašām vajadzībām grupa un Liepājas invalīdu kultūras klubs „Draugs” kopā svinēja Jāņus brīvā dabā Līgutos.

3. jūlijā Diakonijas pārstāvji piedalījās seminārā, kas notika Palangas Rehabilitācijas centrā par tēmu: kā palīdzēt cilvēkiem ar īpašām vajadzībām iekārtoties darbā.

19. jūlijā Liepājas Diakonijas centra cilvēku ratiņkrēslos grupa devās izbraukumā pie Durbes ezera uz tikšanos ar Durbes cilv. ar īp. vaj. atbalsta grupu. Tās ietvaros notika sadraudzība, sadziedāšanās, interesentiem bija iespēja pamakšķerēt. Par palīdzību ar transportu – paldies Liepājas Neredzīgo biedrības vadītājam Mārim Ceirulim. 

21. jūlijā cilvēki ratiņkrēslos piedalījās ātruma sacensībās, kas notika Jūrmalas ielā, Liepājā. 1.vietu ieguva Edgars Birznieks, 2.v. – Laila Stepko, 3.v. – Līga Lode. Medaļas un pateicības rakstus par piedalīšanos saņēma visi.

10. augustā Diakonijas centrs rīkoja cilvēkiem ar īpašām vajadzībām ekskursiju. Tās maršruts bija: Saldus konfekšu fabrika, Dobeles muzejs, Dobeles sveču fabrika, Jelgavas klosteris, Sv. Trīsvienības baznīcas tornis un Jelgavas pils pagrabs.

Ielūgums uz Ābolsvētkiem

Liepājas Diakonijas centrs sestdien, 6. oktobrī, organizē ikgadējo labdarības pasākumu “Ābolsvētki”. Vairāk kā 50 zemnieki no apkārtējiem novadiem veltīs tiem savus augļus un dārzeņus, ko varēs iegādāties pret ziedojumiem – par labu Diakonijas atbalsta grupām cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un senioriem Rucavā, Nīcā, Durbē, Saraiķos/Vērgalē/ Ziemupē. Pasākums sāksies plkst. 9.30 ar svētbrīdi Liepājas Krusta baznīcā, K. Valdemāra ielā 7. 

 

Liepājas Diakonijas centrs sestdien, 6. oktobrī, organizē ikgadējo labdarības pasākumu “Ābolsvētki”. Vairāk kā 50 zemnieki no apkārtējiem novadiem veltīs tiem savus augļus un dārzeņus, ko varēs iegādāties pret ziedojumiem – par labu Diakonijas atbalsta grupām cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un senioriem Rucavā, Nīcā, Durbē, Saraiķos/Vērgalē/ Ziemupē. Pasākums sāksies plkst. 9.30 ar svētbrīdi Liepājas Krusta baznīcā, K. Valdemāra ielā 7.

 

Pasākums sāksies plkst. 9.30 ar svētbrīdi Liepājas Krusta baznīcā, K. Valdemāra ielā 7.

 

Līdz plkst. 13.00 būs iespēja noklausīties dažādus priekšnesumus. Piedalīsies Vācu kultūras biedrības ansamblis “Es war einmal …” (Reiz bija…), pūtēju ansamblis, cirks “Beztemata”, BJC bērnu un jauniešu ansamblis “Domiņas”, reperis Romka, etnogrāfiskais ansamblis “Dālijas”.

 

Visi mīļi gaidīti!

Kalpot.lv 3.numurs Ābolsvētkos

Šī numura ievadā kā arvien mūs uzrunā mācītājs Mārtiņš Urdze aktuālā pārdomu rakstā par dienišķo maizi lūgšanā; turpinājumā varam iepazīties ar Liepājas Diakonijas centrā realizētā (sākot ar 01.01.2012.) ESF projekta jaunumiem; vairāk iepazīt Jausmu Pučkari, vienu no aktīvākajām mūsu draudzes kalpotājām, kurai 2012. gada 20. maijā LELB Liepājas bīskaps Pāvils Brūvers pasniedza mūsu Baznīcas augstāko apbalvojumu “Uzticības vairogs” par ilggadēju kalpošanu; atcerēties Diakonijas centra cilvēku ar īpašām vajadzībām aktivitātes aizvadītajā vasarā; kā arī neklātienē būt kopā ar dzejniecēm Lieni Dzintari, Karīnu Krieviņu, Ingu Auderi u.c. dzejas pasākumā “Bet kas ir cilvēks?”, kurš notika mūsu draudzē š.g. 28.  septembrī 1. Kurzemes novada kristīgās dzejas dienu ietvaros. Šī numura ievadā kā arvien mūs uzrunā mācītājs Mārtiņš Urdze aktuālā pārdomu rakstā par dienišķo maizi lūgšanā. 

” “Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien.” (Mateja ev. 6, 11) Tāda pieticīga lūgšana. Laiki ir mainījušies. Šodien vairs nevajag tikai dienišķo maizi, šodien vajag mašīnu, jaunāko I-podu, brīnumzāles, kas tevi darīs laimīgu tūlīt pat. Arī Mārtiņam Luteram likās, ka ar šo lūgšanu nepietiek. Savā Mazajā Katehismā viņš atbild uz jautājumu: “Kas tad ir dienišķā maize?” “Viss, kas nepieciešams miesas uzturam un vajadzībām, proti: ēdiens, dzēriens, drēbes, kurpes, māja, sēta, lauki, lopi, nauda, manta, labs laulāts draugs, labi bērni, laba saime, labi un uzticīgi kungi, laba valdība, labs gaiss, miers, veselība, kārtīga dzīve, gods, labi draugi, uzticami kaimiņi un tā joprojām.” Jāpiekrīt Luteram, ka Dievs taču par mums rūpējās un dod visu, kas mums ir nepieciešams. Tomēr kaut kā tas neiet kopā ar Jēzus vārdiem. Kāpēc Jēzus Savā lūgšanā iekļauj tikai to pašu elementārāko, ko mēs ēdam katru dienu, īpaši par to nedomājot? Tie, kas ir piedzīvojuši karu un pēckara laiku, zina, ko nozīmē bads. Es negribu salīdzināt laikus, tomēr arī šodien ir cilvēki, kas nav paēduši, bērni, kas izsalkuši iet uz skolu. Izsalcis cilvēks novērtē dienišķo maizi, pārticis cilvēks tai vairs nepievērš uzmanību. Tā nav nejaušība, ka Tēvreizē tūdaļ aiz lūgšanas par dienišķo maizi, seko lūgšana pēc parādu piedošanas. Vai nevarētu būt tā, ka tie, kuri ir paēduši, kuriem ir vairāk par dienišķo maizi, ir parādā tiem, kas izsalkuši, līdzjūtību un dalīšanos no savas pārticības? Tas, ka šodien Latvijā daudz cilvēku dzīvo lielā nabadzībā, ir skandāls. Tā nav tikai politikas vaina, tā ir garīgas nabadzības izpausme. Tu vari būt fiziski paēdis, un tomēr garīga izsalkuma varā- pēc mīlestības, atzinības, drošības. Baudas un izklaides meklējumi liedz man saskatīt sava tuvākā vajadzības. Pilns vēders, bet tukša sirds. Tikai tad, kad dalāmies, mēs varam iegūt patieso pievienoto vērtību- prieku, pateicību, draugus. Jēzus dalījās ar visu, kas Viņam bija. Viņš zināja dienišķās maizes vērtību. Tāpēc, ka atdeva Sevi, Viņš mums var būt par dzīvības maizi, kas stiprina un dāvina mieru mūsu sirdīm, kas tikai prasa vēl un vēl, un vēl. Tāda pieticīga lūgšana, kas zina, kur atrast galveno. Āmen!”

Izdevumu var iegādāties Krusta draudzē un Liepājas Diakonijā par ziedojumu.