Mācītāja Urdzes apsveikums Ziemsvētkos

Jēzus sacīja: “Jūs esat pasaules gaisma.” Mt. 5,14

Ziemassvētki nav iedomājami bez svecēm. Šajā tumšajā laikā maza sveces liesmiņa ienes siltumu un gaišumu ne tikai, lai mēs labāk varētu redzēt, bet arī lai mēs labāk justos. Ar elektrības palīdzību lampas izgaismo gan dzīvokli, gan ielas, un tīri no praktiskā viedokļa sveces taču tikai reti kuram vairs ir vajadzīgas. Un tomēr mēs vakaros aizdedzinām tādu vecmodīgu svecīti pie eglītes vai tāpat uz galda.

Ja paskatāmies mūsdienu pasaulē, var likties, ka te viss ir izgaismots kā tādā milzīgā lielveikalā. Visam ir sava cena, spēj tikai sevi labāk piedāvāt un pārdot. Tu vari bez grūtībām ieplūst mākslīgā realitātē, sēžot pie datora vai pie televizora, atslēgt sevi no ikdienas skriešanas un piepūles. Tikai viena nelaime- mana dvēsele salst.

Kad Jēzus Saviem mācekļiem pateica, ka tie ir pasaules gaisma,- vai viņi apzinājās, ko tas nozīmē? Es šaubos. Viņi bija vienkārši cilvēki no tautas, bez augstākās izglītības un doktora grādiem. Tie teica: “Ko tad mēs varam izdarīt? Mēs jau nekas neesam. Tāpēc jau mēs sekojam Jēzum, lai būtu Viņa gaismā.” Kāpēc tad Jēzus tā runāja?

Ja es paskatos uz svecīti, notiek kaut kas interesants. Tās gaismas stari atspoguļojas manā sejā, es pats kļūstu gaišs. Tā ir arī ar Jēzu. Gaisma, ko Jēzus dod, ienāk manā sirdī tad, kad es Viņam uzticos un priecājos, ka Dievs Savu Dēlu ir devis visai pasaulei. Viņa gaisma ir Dieva mīlestība, ko nekādi skarbi vēji, nekādas sniega vētras un nekādi plūdi nevar izdzēst. Viņa mīlestība mūs dara gaišus un spējīgus mīlēt līdzcilvēkus ar savu sirdssiltumu, prieku, klātbūtni, labestību, mieru… Ir tik daudz, ko mēs varam dot saviem līdzcilvēkiem, lai arī viņi varētu sajust kaut ko no tās gaismas, ko Kristus ir ienesis šajā pasaulē. Un tur nemaz nav jābūt miljonāram vai slavenībai, lai to darītu. Galvenais, ka tu pats esi cilvēks, kas apzinās to, ka Dievs Tevi mīl.

Priecīgus un gaišus Ziemassvētkus un Dieva klātbūtni Jūsu sirdīs Jaunajā gadā novēl Jūsu māc. Mārtiņš Urdze

Par dzejas pasākumu Kristus gaismas mirdzumā

2012. gada 5. februārī Krusta draudzē notika pasākums, kas apvienoja vairākus nozīmīgus notikumus – dzejas almanaha „Kristus gaismas mirdzumā” atvēršanu un Egineto.lv rīkotā Ziemsvētku dzejas konkursa uzvarētāju apbalvošanu. Tas sākās ar mācītāja sirsnīgu uzrunu, svētības vārdiem un kopēju aizlūgšanu. Pēc tam tika aicināti LLRMK „Helikons” un Baltā stunda atvērt almanahu. Dzeja skanēja arī pasākuma otrajā daļā. To lasīja Egineto.lv 2011.gadā izsludinātā Ziemsvētku konkursa uzvarētāji u.c. autori.  Tika pasniegtas balvas.

Par Kalpot.lv Nr.4

Šī numura 14 lappusēs:

– mācītāja Mārtiņa Urdzes apsveikums Ziemsvētkos,

– jaunākās publikācijas par ESF projekta norisi Liepājas Diakonijas centrā,

– ieskats Eiropas brīvprātīgā Jonasa Švercera dienas kārtībā, intervija ar Robertu Pudži,

– raksts Dzintari Krusta baznīcai, draudzes un Diakonijas citas aktualitātes,

– pārziemošanas ABC – receptes veselībai un skaistumam no Diakonijas veselības istabas medmāsas Ināras Laures un Sv. skolas skolotājas Marutas Zvirbules, uzturam – no Sv. skolas skolotājas Aritas Ķunķes.

Redkolēģija: Mārtiņš Urdze, Karīna Krieviņa, Inga Audere. Iespiests LiepU LiePA.

Izdevums pieejams baznīcā un diakonijā par ziedojumu.

Prieks kalpot!

Projekts Sociālās rehabilitācijas programmu izstrāde un ieviešana Liepājas Diakonijas centrā

Sākot ar 2012. gada 2. janvāri Liepājas Diakonijas centrs ir uzsācis Eiropas Sociālā fonda projekta “Sociālās rehabilitācijas programmu izstrāde un ieviešana Liepājas Diakonijas centrā.” (Nr.1DP/1.4.1.2.4/11/APIA/NVA/138) realizāciju. Projekts tiek īstenots darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.4.1.2.4. apakšaktivitātes „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos” otrās kārtas ietvaros. 

Projekta īstenotājs ir Liepājas Diakonijas centrs. Projektā iesaistīts sadarbības partneris – Liepājas pilsētas Domes Sociālais dienests.  

 

Projekta īstenošanas vieta Liepājas pilsēta, īstenošanas laiks 18 mēneši, no 2012. gada 1. janvāra līdz 2013. gada 30. jūnijam.   

 

Projekta mērķis – izstrādāt un ieviest sociālās rehabilitācijas programmas personām ar funkcionāliem traucējumiem, pensijas un pirmspensijas vecuma personām, lai pilnveidotu šo personu sociālās funkcionēšanas spējas, nodrošinātu lietderīgu brīvā laika pavadīšanu, veicinātu integrāciju sabiedrībā un iekļaušanos darba tirgū. 

 

Projekta aktualitāti nosaka tas, ka Liepājā trūkst dažādas apmācību un motivācijas programmas, kuras būtu piemērotas personām ar funkcionāliem traucējumiem, pensijas un pirmspensijas vecuma personām.

 

Sākot ar 2012. gada 2. janvāri Liepājas Diakonijas centrs ir uzsācis Eiropas Sociālā fonda projekta “Sociālās rehabilitācijas programmu izstrāde un ieviešana Liepājas Diakonijas centrā.” (Nr.1DP/1.4.1.2.4/11/APIA/NVA/138) realizāciju. Projekts tiek īstenots darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.4.1.2.4. apakšaktivitātes „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos” otrās kārtas ietvaros.

 

Projekta īstenotājs ir Liepājas Diakonijas centrs. Projektā iesaistīts sadarbības partneris – Liepājas pilsētas Domes Sociālais dienests, kurš veiks mērķa grupas atlasi un piedalīsies individuālo rehabilitācijas plānu sastādīšanā.

 

Projekta īstenošanas vieta Liepājas pilsēta, īstenošanas laiks 18 mēneši, no 2012. gada 1. janvāra līdz 2013. gada 30. jūnijam. 

 

Projekta mērķis – izstrādāt un ieviest sociālās rehabilitācijas programmas personām ar funkcionāliem traucējumiem, pensijas un pirmspensijas vecuma personām, lai pilnveidotu šo personu sociālās funkcionēšanas spējas, nodrošinātu lietderīgu brīvā laika pavadīšanu, veicinātu integrāciju sabiedrībā un iekļaušanos darba tirgū.

 

Projekta aktualitāti nosaka tas, ka Liepājā trūkst dažādas apmācību un motivācijas programmas, kuras būtu piemērotas personām ar funkcionāliem traucējumiem, pensijas un pirmspensijas vecuma personām.

Mērķa grupa 76 personas, t.sk., 16 personas ratiņkrēslos, 20 personas ar dažāda veida funkcionāliem traucējumiem, 40 pensijas un pirmspensijas vecuma personas.

Projekta galvenās aktivitātes: 

  1. Materiāli tehniskās bāzes nodrošinājums.
  2. Mērķa grupas atlase un iesaistīšana.
  3. Sociālo rehabilitācijas programmu izstrāde.
  4. Sociālo rehabilitācijas programmu īstenošana.
  5. Informācijas un publicitātes pasākumi.
  6. Projekta administratīvā vadība.

 

Sagaidāmie projekta rezultāti: 

  1. Izstrādātas un īstenotas 10 sociālās rehabilitācijas programmas.
  2. Pakalpojumus saņēmušas 76 personas.
  3. Īstenoti informācijas un publicitātes pasākumi.
  4. Par pašnodarbinātiem kļuvušas 10 personas

 

Sākot no 1. marta tiks uzsāktas nodarbības Diakonijas dienas aprūpes centrā. Nodarbības ir paredzētas Fr. Brīvzemnieka ielā 54 un Lazaretes ielā 7.

Sākumā katrs dalībnieks izies motivācijas programmu, tad mācīsies datorapmācības un individuālās komercdarbības pamatus. Pēc tam būs iespēja izvēlēties divas no sekojošām programmām: aušana; dekoratīvi lietišķā mākslas pamati; rotaļlietu izgatavošana; kokapstrādes pamati; sveču izgatavošana; tehnisko palīglīdzekļu apkope un remonts. Bez tam būs nodarbības ar psihologu, ārstnieciskās vingrošanas nodarbības un masiera pakalpojumi.

Kopējās plānotās projekta izmaksas sastāda LVL 96 343, ko pilnā apmērā (100%) segs Eiropas Sociālā fonda finansējums. Apakšaktivitāti administrē Nodarbinātības valsts aģentūra kā Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītā sadarbības iestāde.

Ziemsvētku pasākums cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un atbalsta grupām

2011. gada 21. decembrī Ziemsvētkus svinēja Liepājas Diakonijas centra atbalsta grupa un cilvēki ar īpašām vajadzībām, kuri Diakonijā darbojas.

Pasākums kā ierasts sākās ar mācītāja uzrunu. Skanēja dzīvā mūzika dziedātāja Viktora izpildījumā. Notika arī sadziedāšanās. Cilvēki ar īpašām vajadzībām dejoja gan putniņdeju, gan citas dejas. Pasākuma noslēgumā viņiem tika pasniegtas dāvanas.

Pateicamies visiem organizētājiem un šādiem sponsoriem: Elpa SIA, Kalniņi SIA, Conak pluss, SIA Liepa,SIA Pods,Trīs sivēni SIA, Vīdners SIA.

Zigrīda Ābele

Par Ziemsvētku pasākumu 2011 LDC atbalsta grupām

2011. gada 16. decembrī Diakonijas centra rīkotā Ziemsvētku pasākumā tikās Liepājas rajona cilvēku ar īpašām vajadzībām atbalsta grupas no Durbes, Nīcas, Rucavas, Saraiķiem, Vērgales un Ziemupes. Svinīgu uzrunu sacīja Diakonijas vadītājs Mārtiņš Urdze. Muzicēja  Bērnu vokālais ansamblis “Domiņas” Valdas Zēbergas vadībā un Miervaldis Ziemelis, kurš iepriecināja klātesošos ar jauku iespēju sadziedāties. Notika loterija. Atbalsta grupu vadītājiem tika pasniegtas nelielas dāvaniņas par sirsnīgo, atsaucīgo darbu.

Liels paldies visiem pasākuma organizētājiem un atbalstītājiem, par cienastiem – sekojošiem sponsoriem: Guntai Almanei, SIA Serviss AB kafejnīcai Pīrāgi- pīrādziņi, SIA ADS pagrabs, SIA Puķītes 2, Liepājas patērētāju biedrībai un Cepelīni SIA.

Zigrīda Ābele

Kalpot.lv 2. izdevums

kalpot.lv2

kalpot.lv2

Liepājas Krusta draudze saviem draugiem Lieldienās dāvina Kalpot.lv 2. izdevumu. Tajā lasāms – mācītāja Mārtiņa Urdzes apsveikums svētkos; Liepājas Diakonijas centra ziņas par ESF projekta mērķi un tā atklāšanas pasākumu; Karīnas Krieviņas intervija ar Krusta draudzes kluba “Atvasara” dalībnieci Zigrīdu Šliseri; Latvijas kaulu, locītavu un saistaudu slimnieku biedrības, kas tiekas Diakonijas centrā, un Krusta draudzes ziņas.

Redkolēģija: Mārtiņš Urdze, Karīna Krieviņa, Inga Audere. Salikts un iespiests – LiePA.

Izdevumu var iegādāties Krusta draudzē par ziedojumu. Paldies visiem atbalstītājiem!

Mīļus svētkus!

Kalpot.lv

Mācītāja Urdzes sveiciens Lieldienās

Kristus ir augšāmcēlies no mirušajiem, pirmais no aizmigušiem.”

1. Kor. 15,20

Lieldienas nav tikai skaisti svētki ar olām un pavasari sirdī. Lieldienas ir daudz vairāk – tās var paplašināt mūsu dzīves horizontu un mainīt skatu uz visu dzīvi. Daudziem dzīve beidzas ar Lielo Piektdienu. Varbūt ne pēc saviem uzskatiem, bet pēc tā, kā viņi izturas viens pret otru, ar kādu attieksmi tie dzīvo, ar savu bezcerību un neuzticību.

Kā es varu zināt, ka Kristus ir augšāmcēlies un ka Viņš arī manā labā ir uzvarējis nāvi? 

Kristus augšāmcelšanās atspoguļojas to cilvēku dzīvē, kas Viņam uzticas. Viņš ir Tas, kas lauž nāves varu pār mums un dāvina pilnu dzīvi, jau šodien.

Daudz priecīgu Lieldienu Jums novēl 

Jūsu mācītājs

Mārtiņš Urdze

Lasīt tālāk

Par Krusta draudzes padomes un valdes vēlēšanām

2012. gada 25. martā notika Liepājas Krusta draudzes padomes un valdes vēlēšanas. Padomē tika ievēlēti: draudzes priekšniece – Anita Rupeika; mantzine – Ināra Janēvica; Svētdienas skola – Karīna Krieviņa; diakonija – Inese Biteniece; lietvede/ kasiere – Velta Maļika; interneta mājas lapas un draudzes avīzes redaktore – Inga Audere; darbs ar jauniešiem – Helga Krieviņa; saimniecība – Dzintra Krīgere, Gatis Rupeiks; Veselības istaba – Ināra Laure. Revīzijas komisija: Daiga Grauduže, Laine Laizāne. No tiem ievēlēti valdē:  Anita Rupeika, Ināra Janēvica, Karīna Krieviņa, Inese Biteniece un Velta Maļika.