Kalpot.lv 2. izdevums

kalpot.lv2

Liepājas Krusta draudze saviem draugiem Lieldienās dāvina Kalpot.lv 2. izdevumu. Tajā lasāms – mācītāja Mārtiņa Urdzes apsveikums svētkos; Liepājas Diakonijas centra ziņas par ESF projekta mērķi un tā atklāšanas pasākumu; Karīnas Krieviņas intervija ar Krusta draudzes kluba “Atvasara” dalībnieci Zigrīdu Šliseri; Latvijas kaulu, locītavu un saistaudu slimnieku biedrības, kas tiekas Diakonijas centrā, un Krusta draudzes ziņas.

Redkolēģija: Mārtiņš Urdze, Karīna Krieviņa, Inga Audere. Salikts un iespiests – LiePA.

Izdevumu var iegādāties Krusta draudzē par ziedojumu. Paldies visiem atbalstītājiem!

Mīļus svētkus!

Kalpot.lv