Liepājas Krusta draudze nepiekrīt lēmumam par draudzes vadības institūcijas nomaiņu

Paziņojums par Latvijas Uzņēmumu reģistra lēmumu attiecībā uz Liepājas Krusta ev. lut. draudzi 

2016. gada 30. jūnijā Liepājas Krusta ev. lut. draudzes priekšniece Anita Rupeika no Latvijas Evaņģēliski Luteriskās Baznīcas (LELB) Virsvaldes saņēma Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra (turpmāk – Reģistrs) 29.06.2016. lēmumu par Liepājas Krusta ev. lut. draudzes vadības institūcijas nomaiņu.

Mēs nepiekrītam šim lēmumam un uzskatām to par pilnībā prettiesisku, antikonstitucionālu.

Reģistrs pamato savu lēmumu ar draudzes 17.06.2016. iesniegto pieteikumu par izmaiņu ierakstīšanu reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrā, tačuLiepājas Krusta ev. lut. draudze šādu pieteikumu nav ne sniegusi, ne kādu pilnvarojusi to darīt.

Visticamāk, to draudzes vārdā 17.06.2016. tīšuprāt izdarīja pašas LELB amatpersonas. 

Bez ievērības ir atstāts fakts, ka Liepājas Krusta ev. lut. draudze jau 09.06.2016. bija tiesiski iesniegusi Reģistram savu pieteikumu par pārreģistrāciju reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrā. 

Šo iemeslu dēļ mēs pārsūdzēsim Uzņēmuma reģistra lēmumu, kas dod LELB vadībai iespēju atņemt mūsu draudzei piederošo baznīcu un draudzes māju, kā arī aizstāvēsim savas tiesības un tiesiskās intereses tiesību aizsardzības institūcijās. 

LELB nav ne vēsturiskas, ne morālas tiesības uz mūsu īpašumiem. Tā klaji ignorē faktu, ka draudzes vairākums noteikti nevēlas palikt LELB sastāvā.

10.07.2016. notiks nākamā draudzes kopsapulce, kurā katrs draudzes loceklis varēs apstiprināt savu piederību Krusta draudzei. 

Mēs esam pateicīgi ikvienam, kas par mums lūdz un citādi izsaka un izrāda savu atbalstu. 

Liepājas Krusta ev. lut. draudzes vārdā

Draudzes priekšniece Anita Rupeika un māc. Mārtiņš Urdze

Liepāja, 2016.gada 1.jūlijs