Diakonijas apmācību noslēgums, dalībnieki saņem apliecības

No 2013. gada janvāra līdz 2014. gada martam Liepājas diecēzes Grobiņas prāvesta iecirknī Liepājas Diakonijas centrs rīkoja Diakonijas darbinieku apmācības. Nodarbības noslēdzās 15.martā ar svinīgu dievkalpojumu un kopīgu Diakonijas dienu. Pēc dievkalpojuma 24 apmācību dalībnieki saņēma apliecības, un tagad ir tiesīgi būt par Diakonijas darba vadītājiem Liepājas Diecēzes draudzēs.

Šo apmācību iniciators bija Liepājas Krusta draudzes mācītājs un Diakonijas centra vadītājs Mārtiņš Urdze. Apmācībās, kas notika reizi mēnesī, padziļināti tika apskatītas dažādas tēmas kā, piemēram, ticības pamati, diakonijas teorētiskie pamati, ētika un diakonijas praktiskie pamati u.c. Dalībnieki noklausījās un līdzdarbojās pavisam 60 mācību teorētiskajās un praktiskajās stundās, kas bija daudzveidīgas un interesantas. Prāvests Ainars Jaunskalže un mācītājs Raitis Šēners sniedza ieskatu mūsu ticības pamatos.  Diakonijas teorētiskos pamatus palīdzēja apgūt mācītājs M. Urdze. Ar kristīgo antropoloģiju un ētiku iepazīstināja mācītājs Gints Kronbergs. Diakonijas praktiskos pamatus ar praksi un piemēriem pasniedza māc. M. Urdze, māc. Erlands Lazdāns, māc. R. Šēners. Lekciju par tēmu “Diakonija, sociālais darbs un misija”   lasīja bīskaps Pāvils Brūvers. Sadarbību ar sociāliem dienestiem palīdzēja izprast Liepājas sociālā dienesta direktore Iveta Bartkeviča. Garīgajā aprūpē un dvēseļkopšanā ieskatu deva māc. G. Kronbergs un psiholoģe Gita Paspārne. Diakonijas apmācību beigās dalībniekiem  bija jāsagatavo referāts par darbu ar noteiktām cilvēku grupām. Praktiskajās nodarbībās  apmācību dalībnieki veica projektu plānošanu draudzēs un iecirknī. Tika apskatītas  daudzas interesantas idejas, kuru realizācijai Liepājas Diakonijas centrs ir gatavs sniegt savu atbalstu.

Apmācības apmeklēja cilvēki no dažādām Grobiņas iecirkņa draudzēm: no Vērgales, Ziemupes, Priekules, Krūtes-Bārtas, Liepājas  Brāļu, Liepājas Krusta, Liepājas M.Lutera, Liepājas Sv. Trīsvienības, Grobiņas, Nīcas un Rucavas draudzēm.

Pēc noslēguma dievkalpojuma un apliecību saņemšanas klātesošajiem bija iespēja noklausīties koncertu, ko sniedza Helga Krieviņa un Jānis Ķuņķis.

Diakonijas apmācību dalībnieki sirsnīgi pateicas  Liepājas Diakonijas centram un tā vadītājam M. Urdzem par doto iespēju apgūt šādu mācību programmu, kā arī Šlēsvigas – Holšteinas Diakonijai un Latviešu ev. lut. Diakonijas apvienībai Vācijā par nepieciešamo materiālo atbalstu apmācību procesa gaitā.‍

Informē Signe Paula, Krusta draudze