Mācītājs Mārtiņš Urdze 1960-2021

Mu8

Kristību pants: "Nebīsties, jo Es tevi atpestīju; Es tevi saucu tavā vārdā, tu esi Mans!" Jes. 43:4 

 

Biogrāfija

1960. gada 27. augustā piedzimst Oldenburgā, Vācijā. Gitas un Pauļa Urdzes pirmais bērns, vēlāk ģimenē piedzimst Pēteris, Tabita un Toms.

1982. gadā brālis Pēteris mirst auto katastrofā Anglijā.
No 1981. - 1988. gadam Mārtiņš studē teoloģiju Vācijas augstskolās Neuendettelsau, Berlīnē un Hamburgā.
1990. gadā tiek ordinēts par mācītāju Latvijas ev. lut. baznīcā ārpus Latvijas.
No 1991. - 1993. gadam izmācās par sertificētu veco ļaužu kopēju.
No 1993. - 1995. gadam strādā par veco ļaužu kopēju pansionātā Oldenburgā.
1995. gadā pārceļas uz dzīvi Latvijā un kļūst par Liepājas Diakonijas centra mācītāju.
1999. gadā kļūst par Liepājas Krusta ev. lut. draudzes mācītāju.
1999. gadā salaulājas ar Aiju Druvaskalni.
2002. gadā uzņemas arī mācītāja pienākumus Saraiķu ev. lut. draudzē.
No 2006. gada iecelts par valdes priekšsēdētāju Liepājas Diakonijas centram.
2010. gadā aiziet mūžībā sieva Aija Druvaskalne-Urdze.
2016. gadā M. Urdze kopā ar draudzi izstājas no Latvijas ev. lut. baznīcas, tā izsakot savu protestu pret tās lēmumu neļaut par mācītājām ordinēt sievietes.
2017. gadā Mārtiņš Urdze saņem goda titulu "Gada Liepājnieks" kā atzinību par viņu ieguldījumu, organizējot un vadot sociālos projektus cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
2020. gadā svin savu 60. dzimšanas dienu.
2021. gada 23. aprīlī, pēc smagas, bet īsas slimošanas, mirst savās mājās Liepājā.
2021. gada 1. maijā apbedīts Limbiķu kapos.

 

Pēdējā vēlēšanās un kapa vieta

https://kalpot.lv/aktualakie-2021/martina-urdzes-kapa-vieta-un-pedeja-velesanas 

 

Ziedojumu konts Latvijā


BANKA: SWEDBANK
BIC: HABALV22
IBAN: LV02HABA0551041046695
Liepājas Diakonijas centrs
Reģ. Nr. 40008103059
Ar norādi: Ziedojums Mārtiņa Urdzes piemineklim 

 

Spendenkonto in Deutschland

 

Kontoinhaber: Ev.-Luth. Kirchengemeinde Osternburg 
Bank: Landessparkasse zu Oldenburg 
IBAN: DE21 2805 0100 0023 4054 83 
BIC: SLZODE22XXX 
Überweisungszweck: Lettlandhilfe – Christusfigur – M. Urdze


Mājas lapa Mārtiņa Urdzes piemiņai: martins.urdze.lv

 

Tēva PauļUrdzes piemiņai: paulis.urdze.lv

 

Dzīvesbiedres Aijas Druvaskalnes-Urdzes piemiņai: aijaart.lv

 


Nekrologs

https://kalpot.lv/aktualakie-2021/macitajs-martins-urdze-1960-2022 

 

Atvadīšanās no Mārtiņa

https://kalpot.lv/aktualakie-2021/atvadisanas-no-macitaja-martina-urdzes

 

Pateicībno Mārtiņa Urdzes ģimenes

https://kalpot.lv/aktualakie-2021/pateiciba-no-martina-urdzes-gimenes

 


Mārtiņa Urdzesprediķi un garīgi raksti

https://kalpot.lv/raksti-sprediki-un-citi-materiali/

 

 

Intervija ar Mārtiņu Urdzi par kalpošanu

https://kalpot.lv/aktualakie-2020/intervija-ar-martinu-urdzi-par-diakoniju-un-projektiem-3