Dzejas pasākums cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

2010. gada 28. aprīlī Liepājas Krusta baznīcā notika koncerts cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. To rīkoja Liepājas Krusta draudze un Diakonijas centrs sadarbībā ar kristīgās dzejas interneta mājas lapu www.egineto.lv un kristīgās dzejas pasākumu Baltā stunda Liepājas dievnamos (LLRMK „Helikons”), pēc Diakonijas Konsultācijas un kontaktu centra vadītājas Zigrīdas Ābeles uzaicinājuma. 

Tā kā neviena no minēto dzejas pasākumu pastāvīgajām vadītājām šoreiz nevarēja būt klāt, viņu vārdā klausītājus uzrunāja dzejniece Rasma Vērniece.

Šis pasākums bija veltīts būtiskam notikumam mūsu kristīgās dzejas dzīvē, jaunās autores Janas Feiferes /Rojas ev. lut. draudze/ dzejas diska „Pavasari gaidot”, kuru izveidojis Einars Švānbergs /Liepājas Nācaretes baptistu draudze/, atvēršanai.

Koncertu ar lūgšanu ievadīja mācītājs un dzejnieks Raivo Bitenieks.

Dziedāja bērnu ansamblis Liepājas Krusta draudzes ērģelnieces Valdas Zēbergas vadībā.

Savu dzeju lasīja Jana Feifere, kā arī, noslēgumā, citi Liepājas kristīgie dzejnieki.

Jana par pasākumu:

Beidzot šī brīnišķīgā diena ir klāt. Diena, kad mūsu disks tiek parādīts plašākai publikai. Biju ļoti satraukusies, bet viss tiešām izdevās labi.  

Pasākumu atklāja mācītājs Raivo Bitenieks ar lūgšanu. Tad sekoja Egineto.lv+Baltā stunda ievadruna, pēc kuras es lasīju savu dzeju. Dziedāja bērnu ansamblītis. Skanēja ļoti skaisti, gluži kā mazi eņģelīši. Dziesmas tik brīnišķīgi saskanēja ar manu dzeju.

Saņēmu ziedus un šokolādi, un man veltītu dzeju. Bet noteikti lielo pusi no tā bija pelnījis mana diska izdevējs Einars Švānbergs, jo ieguldījis ļoti lielu darbu un laiku. Paldies Einaram un viņa dēlam Mārtiņam par diska izdošanu. Paldies visiem mīļajiem cilvēkiem, kas piedalījās šā pasākuma veidošanā.

Pēc priekšnesumiem sekoja lūgšana, tad sadraudzība, kur tika aicināts piedalīties ikviens. Pie galda aprunājāmies un vēl vairāk sadraudzējāmies.

Paldies Dievam, ka mēs kopā varam sludināt Kristus vēsti ne tikai katrs savā draudzē, bet arī ārpus tām.

*
Diakonijas centram dāvinājām: no Helikona – dzejas krājumus, no Baltās stundas – dzejas pasākumu DVD ierakstus, no LELB Bauskas Svētā Gara draudzes – Annas Elsbergas dzejas krājumu “Gloria in Excelsis Deo”, no www.egineto.lv – LELB Liepājas bīskapa Pāvila Brūvera liecību „Kā rodas disidenti” . Jana un Einars – disku „Pavasari gaidot”.

www.egineto.lv un Baltā stunda sirsnīgi pateicas Einaram un Mārtiņam Švānbergiem, Janai Feiferei, mācītājam Raivo Biteniekam, mācītājam Mārtiņam Urdzem, Zigrīdai Ābelei, Krusta draudzei un Diakonijas centram – par ielūgumu, mīļo uzņemšanu, garīgo un praktisko atbalstu un nodrošinājumu, – ikvienam, kurš pasākumā piedalījās un darīja to jauku un iespējamu!

Rakstu sagatavoja I. Audere