Eiropas Sociālā fonda projekts “Sociālās rehabilitācijas programmu izstrāde un ieviešana Liepājas Diakonijas centrā.”

Sākot ar 2012. gada 2. janvāri Liepājas Diakonijas centrs ir uzsācis Eiropas Sociālā fonda projekta “Sociālās rehabilitācijas programmu izstrāde un ieviešana Liepājas Diakonijas centrā.” (Nr.1DP/1.4.1.2.4/11/APIA/NVA/138) realizāciju. Projekts tiek īstenots darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.4.1.2.4. apakšaktivitātes „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos” otrās kārtas ietvaros.

Projekta īstenotājs ir Liepājas Diakonijas centrs. Projektā iesaistīts sadarbības partneris – Liepājas pilsētas Domes Sociālais dienests, kurš veiks mērķa grupas atlasi un piedalīsies individuālo rehabilitācijas plānu sastādīšanā.

 

Projekta īstenošanas vieta Liepājas pilsēta, īstenošanas laiks 18 mēneši, no 2012. gada 1. janvāra līdz 2013. gada 30. jūnijam. 

 

Projekta mērķis – izstrādāt un ieviest sociālās rehabilitācijas programmas personām ar funkcionāliem traucējumiem, pensijas un pirmspensijas vecuma personām, lai pilnveidotu šo personu sociālās funkcionēšanas spējas, nodrošinātu lietderīgu brīvā laika pavadīšanu, veicinātu integrāciju sabiedrībā un iekļaušanos darba tirgū.

 

Projekta aktualitāti nosaka tas, ka Liepājā trūkst dažādas apmācību un motivācijas programmas, kuras būtu piemērotas personām ar funkcionāliem traucējumiem, pensijas un pirmspensijas vecuma personām. 

Mērķa grupa 76 personas, t.sk., 16 personas ratiņkrēslos, 20 personas ar dažāda veida funkcionāliem traucējumiem, 40 pensijas un pirmspensijas vecuma personas. 

Projekta galvenās aktivitātes: 

  1. Materiāli tehniskās bāzes nodrošinājums.
  2. Mērķa grupas atlase un iesaistīšana.
  3. Sociālo rehabilitācijas programmu izstrāde.
  4. Sociālo rehabilitācijas programmu īstenošana.
  5. Informācijas un publicitātes pasākumi.
  6. Projekta administratīvā vadība.

 

Sagaidāmie projekta rezultāti: 

  1. Izstrādātas un īstenotas 10 sociālās rehabilitācijas programmas.
  2. Pakalpojumus saņēmušas 76 personas.
  3. Īstenoti informācijas un publicitātes pasākumi.
  4. Par pašnodarbinātiem kļuvušas 10 personas.

 

Sākot no 1. marta tiks uzsāktas nodarbības Diakonijas dienas aprūpes centrā. Nodarbības ir paredzētas Fr. Brīvzemnieka ielā 54 un Lazaretes ielā 7. 

Sākumā katrs dalībnieks izies motivācijas programmu, tad mācīsies datorapmācības un individuālās komercdarbības pamatus. Pēc tam būs iespēja izvēlēties divas no sekojošām programmām: aušana; dekoratīvi lietišķā mākslas pamati; rotaļlietu izgatavošana; kokapstrādes pamati; sveču izgatavošana; tehnisko palīglīdzekļu apkope un remonts. Bez tam būs nodarbības ar psihologu, ārstnieciskās vingrošanas nodarbības un masiera pakalpojumi. 

Kopējās plānotās projekta izmaksas sastāda LVL 96 343, ko pilnā apmērā (100%) segs Eiropas Sociālā fonda finansējums. Apakšaktivitāti administrē Nodarbinātības valsts aģentūra kā Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītā sadarbības iestāde.