LELBAL saimei šīs dienas pārdomas un lūgšana no arhibīskapes Laumas Zušēvicas

Km1

2020. gada 19. martā

Šorīt lasot ziņas, ka atcelta Lielbritānijā paredzētā Sinode, rakstīju, ka tā arī viņi palīdz ierobežot ļaunā vīrusa izplatīšanos. Jādara visiem, ko varam, lai nedotu iespēju Covid-19 plašāk izplesties. 

Kā varam palīdzēt ierobežot baiļu un panikas izplešanos? Domāju, arī atceroties, cik Dieva žēlastībai gara vēsture mūsu dzīvēs. To palīdz neaizmirst Dieva vīra Mozus reiz mācītais:
“Atceries vissenās dienas, apjēdz audžaudžu gadus, jautā savam tēvam, un viņš tev teiks,
saviem vecajiem, un tie tev pastāstīs!” (V Moz 32:7)

Jo reiz Dieva tauta bija nonākusi briesmās un bailēs, tā bija pazudusi tuksnešainā zemē, klajumā, plēsīgu zvēru briesmīgu kaucienu vidū. Dievs to atrada un “Viņš to apkampa pasargādams, Viņš to pieņēma pie sevis, Viņš to sargāja kā acu raugu. Kā ērglis, kas savu perējumu vedina un lidinās pār saviem bērniem, kas izpleš sargādams savus spārnus pār viņiem, ņem viņus pie sevis un nes uz saviem spārniem…” (V Moz 32:10b-11).

91. psalma vārdi līdzīgi iedrošina: “Dievs tevi sedz ar saviem spārniem, zem Viņa spārniem tu esi paglābts… Tu nebīsties nakts briesmu…nedz mēra, kas tumsā lien, nedz sērgu, kas pusdienā nomaitā…Viņš sūtīs tev savu eņģeļus tevi pasargāt visos tavos ceļos…”. Kaut neviens no mums nevēlas šo laiku piedzīvot, citi pirms mums reiz bijuši līdzīgos pārbaudījumos. Viņiem ir, ko mums mācīt, un viņu vārdi spēj mūs iedrošināt. Turpināsim lūgt, lai visi zinātnieki kopā mācās arī no tā, kā tika uzvarētas slimības un izmisums.

Lūgsim. Dievs, tik daudz esam ceļojuši kopā ar Tevi. Ar Tevi, kas pagātnē tik bieži esi atklājis savu neizmērojamo žēlastību, jo sevišķi tad, kad mūsu ģimenes, tauta vai pasaule – esam bijuši bailēs un neziņā. Palīdzi mums paļauties un uzticēties, ka arī šoreiz Tu būsi tas, zem kura spārniem būsim pasargāti. Tie Tevis sūtītie palīgi, kas, kā eņģeļi – Tavi kalpi, ir gādājuši par mums. Debestēvs, palīdzi neaizmirst, kā esi mūs sargājis, vairo mūsu pateicību par jau piedzīvoto svētību. Dod, mēs lūdzam, ka šobrīd aptumšotais ceļš nākotnē kļūtu piedzīvotās žēlastības apgaismots. Visu pasauli mīlot, Tu sūtīji savu Dēlu Jēzu pie mums. Mēs lūdzam, Jēzu, kā Tu reiz biji ilgojies kā putns zem saviem spārniem sargāt savus mazuļus, ļauj tagad mums izjust Tavu tuvumu un drošību. Neļauj izplatīties ļaunajam vīrusam vai bezcerībai, bet ļauj katram izjust drošību zem Taviem mīlestības spēkā izplestiem spārniem. Āmen.

+ LELBAL archibīskape Lauma Zušēvica