Nekrologs par Zigrīdu Šliseri 08.11.1941.– 05.11.2021.

ZS5

Zigrīda Šlisere

08.11.1941.– 05.11.2021.

 

Bet, cik Viņu uzņēma, tiem Viņš deva varu kļūt par Dieva bērniem, tiem, kas tic Viņa Vārdam.
Jāņa ev. 1 : 12

Zigrīda Šlisere paliks atmiņā kā gaišs, labestīgs, izpalīdzīgs, omulīgs un dziļi ticīgs cilvēks, kas savu ticību Dievam apliecināja ar darbiem. Pie viņas varēja griezties pēc padoma praktiskās lietās, gan arī gūt iedrošinājumu un atbalstu dažādās dzīves situācijās. Viņa bija uzticīgs Dieva bērns, kas aicināja arī savus līdzcilvēkus uzticēties, paļauties un savas rūpes un raizes caur lūgšanām likt Visaugstākā rokās. Ar viņu bija interesanti sarunāties jebkura vecuma cilvēkam, sākot no bērniem un jauniešiem līdz cienījama vecuma ļaudīm. Varēja just viņas sirds siltumu, atvērtību, gatavību palīdzēt, humoru. Viņa vienmēr bija smaidīga un enerģiska. Viņai bija savi uzskati par ģimeniskām un garīgām vērtībām. Zigrīda bija arī stingra un nelokāma par to, par ko viņai bija stingra pārliecība. Viņa prata aizraujoši izstāstīt ar reālo dzīvi saistītas liecības, kur vienmēr pierādījās, ka tas, kas uzticas Dievam, nekad nepaliek kaunā. Zigrīda bija aktīva LELB Brāļu evaņģēliski luteriskās draudzes locekle, ilgu laiku arī draudzes priekšniece. 


Daudzos pienākumus, ko uzņēmās gan draudzē, gan saviem līdzcilvēkiem un ģimenei, viņa pildīja ar lielu atbildības sajūtu. Viņa bija godīga un patiesa. 

 

Zigrīdai patika būt sadraudzībā ar līdzīgi domājošiem. Daudzos privātos pasākumos, laivu braucienos pa Gauju, Ventu, Abavu viņas klātbūtne vienmēr ienesa īpašu dzirkstoša prieka pilnu atmosfēru, kur ikviens jutās pieņemts un ietverts aicinošas neliekuļotas labvēlības gaisotnē. Savulaik Zigrīda spēlēja arī Liepājas Krusta ev. lut. draudzes mandolīnu orķestrī, kur muzikālajos dievkalpojumos piedalījās spēlētāji no dažādām draudzēm. Viņa vienmēr priecājās par iespēju svinēt svētkus, jo īpaši Jāņus kristīgā garā bez alkohola, ar dažādām spēlēm, dziesmām un stāstiem. Par viņas dzīvi var teikt, ka ticīgos pazīst no viņu augļiem. Zigrīda pati nāca no ticīgas ģimenes, viņas tēvs bija mācītājs Reinholds Zīle. Viņa ticības liesmiņu saņēma pati un ir pratusi to nodot tālāk savai meitai, mazbērniem, līdzcilvēkiem.

 

Paldies par kopā būšanu un – uz tikšanos, Zigrīda!

 

Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis Savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību.
Jāņa ev. 3 : 16

Kungs, lai nu Tavs kalps aiziet mierā, kā Tu esi sacījis;
jo manas acis ir redzējušas Tavu pestīšanu,
ko Tu esi sataisījis visiem ļaudīm. Lūk. 2: 29-31

 

Nekrologa un foto autore: Karīna Krieviņa

Intervija ar Zigrīdu Šliseri TE>