Notikumu hronoloģija Liepājas Krusta draudzē

Atslegu maina

2016.gada 10.martā Liepājas Krusta ev. lut. draudzes padome nosūtīja atklāto vēstuli  (sk. pielikumā) LELB arhibīskapam, bīskapiem, LELB Kapitulam, Virsvaldes prezidijam, LELBāL arhibīskapei Laumai Zušēvicai un laikrakstam “Svētdienas Rīts” par to, ka, ja Sinodē tiks pieņemts lēmums pret sieviešu ordināciju, tad draudze kopā ar mācītāju apsvērs iespējas  izstāties no  LELB. 

 

Vēstulē bija arī īsa informācija uzziņai par Liepājas Krusta diakonisko draudzi. Laikrakstā “Svētdienas Rīts” vēstule netika publicēta. Nekādu rakstisku atbildi draudze no LELB vadības puses nesaņēma. 

17.martā Liepājas bīskapa kancelejā notika Krusta draudzes valdes tikšanās ar Liepājas diecēzes bīskapu Pāvilu Brūveru, Liepājas Svētās Trīsvienības baznīcas dekānu Pēteri Kalku un prāvestu Aināru Jaunskalži. 

6.maijā draudze rīkoja konferenci “Sieviešu ordinācija – par un pret”, kurā piedalījās LELB prāvests Ainārs Jaunskalže, metodistu superintendante Gita Medne, metodistu mācītāji Edgars Šneiders un Gunta Grīna-Sologuba, Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes dekāne Dace Balode, evaņģēliste un cietuma kapelāne Rudīte Losāne, LELBāL prāvests Kārlis Žols, autonomo draudžu mācītājs Varis Bitenieks u.c. interesenti. 

1.jūnijā draudzē viesojās LELBāL delegācija 20 cilvēku sastāvā: LELBāL arhibīskape Lauma Zuševica, Klāvs Bērziņš , Ieva Graufelde u.c. 

3. un 4.jūnijā notika Sinode, kurā tika apstiprināts sieviešu ordinācijas aizliegums. 

5.jūnijā draudzes ārkārtas kopsapulcē pieņēma lēmumu izstāties no LELB  un iestāties LELBāL. 

17.jūnijā notika Krusta draudzes valdes un LELB ieceltās pagaidu pārvaldes  tikšanās Liepājas Svētās Trīsvienības  baznīcas sakristejā. Uz jautājumu, kāpēc no LELB vadības netika saņemta atbilde uz draudzes atklāto vēstuli, tika atbildēts, ka tas bijis arhibīskapa sekretāres vainas dēļ, kas esot to aizmirsusi. LELB ieceltās pagaidu pārvaldes pārstāve Anitra Vanaga iedeva mācītājam  lapu, kas bija datorrakstā rakstīta vēstule – atbilde draudzei – no LELB Virsvaldes sekretāra Romāna Ganiņa bez paraksta, datēta ar aprīli. Nākošā tikšanās reize tika nolikta 1.jūlijā plkst. 17.00. Šīs dienas pēcpusdienā plkst.13.00 mācītājs [Mārtiņš Urdze] piezvanīja prāvestam Aināram Jaunskalžem, kurš pateica, ka tikšanās tomēr nenotiks. Ar Krusta draudzes valdi vai mācītāju neviens nebija uzskatījis par vajadzīgu sazināties, lai par to paziņotu. 

21.jūnijā Liepājas Krusta ev. lut. draudze saņēma ziņu, ka ir uzņemta LELBāL. 

8.jūlijā Anitra Vanaga atsūtīja īsziņu mācītājam un teica, ka ļoti vēlētos kopīgu lūgšanu Krusta baznīcā. Mācītājs piekrita ar noteikumu, ka tā būs tikai kopīga lūgšana, nevis sarunas. Pēc kopīgas lūgšanas pie altāra, kurā no draudzes valdes kā pārstāve piedalījās Karīna Krieviņa, LELB Rīgas pārstāvji apsēdās baznīcas mazajā zālē aiz galda un mēģināja uzspiest sarunu. Tika atgādināts un kategoriski pateikts, ka šoreiz sarunas notiks draudzes valdes noteiktajā laikā, piedaloties Krusta draudzes valdei. Jautāta par to, kāpēc vienpersoniski tika atcelta  paredzētā sarunu tikšanās 1.jūlijā un draudzes vadība par to pat nebija informēta, LELB pārstāve A.Vanaga atbildēja, ka neesot bijuši pieejami kontakti, lai varētu kādam paziņot. 

2016.gada 10.jūlijā notika draudzes ārkārtas kopsapulce ar LELBāL prāvesta Kārļa Žola piedalīšanos.  LELB pagaidu pārvaldes Rīgas pārstāvju un dažu draudzes interesēm pretēji noskaņotu  draudzes locekļu radītās spriedzes dēļ,  darbu kopsapulcē nebija iespējams turpināt, tāpēc 72 draudzes locekļi vienprātīgi atstāja baznīcu un devās uz Liepājas Vācu draudzes namu. Zinot, ka Vācu draudzes namā ir tikai zināms skaits krēslu, draudzes locekļi bija spiesti nest līdzi kādus krēslus, lai būtu kur apsēsties. Kopsapulce turpinājās Vācu draudzes namā. Visiem tomēr nepietika krēslu, tāpēc daudzi cilvēki visu sapulces laiku stāvēja kājās. Pēc kāda laika no draudzes ērģelnieka tika saņemta ziņa, ka abi Rīgas pagaidu pārvaldes pārstāvji ar  četrām palikušajām draudzes loceklēm uzsākuši atslēgu nomaiņu baznīcā. Mācītājs ar kādiem draudzes locekļiem devās noskaidrot  situāciju. Tika izsaukta policija, kas, pamatojoties uz LELB pārstāves Anitras Vanagas uzrādīto Uzņēmuma reģistra lēmumu, atzina, ka nespēj iejaukties un ka likuma spēks ir pagaidu pārvaldes pusē. 

 

Pēc dievnama zaudēšanas [uz laiku], draudze dievkalpojumus noturēja [savā] draudzes namā, Liepājas Diakonijas centra lielākajā telpā, kas tika pārveidota par kapelu.  

 

Diakonija altara 

Altāris draudzes namā, kur no 17.jūlija līdz 21.augustam Liepājas Krusta draudze svētdienās pulcējās uz dievkalpojumiem . Fonā fotogrāfiju  izstāde no pirmā Krusta ceļa Liepājā, ko 2001. gadā noorganizēja  draudzes mācītājs Mārtiņš Urdze un Pārrunu grupa par Bībeli un dzīvi. 

Drīz pēc tam draudzes locekļi ievēroja, ka baznīcas krusts, kas agrāk, iestājoties krēslai automātiski izgaismojās, tagad ir kļuvis tumšs, un gaisma tajā vairs nespīd. Tas likās zīmīgi – it kā pat dievnama krusts sērotu par savu Krusta draudzi, kurai atņemta baznīca. 

2016.gada 17.augustā, pēc tam, kad Latvijas Uzņēmumu reģistrs iecēla atpakaļ draudzes padomi, atceļot LELB pagaidu pārvaldi,  dievnams tika atgūts. Lai varētu iekļūt  baznīcā, šoreiz pati draudze bija spiesta nomainīt atslēgu.  

Anita 

Foto – dievnama atgūšana 21.augustā: Gaidot, kad atkal varēs ienākt baznīcā. Draudzes priekšniece Anita Rupeika [no 26.03.2017. draudzes priekšnieces vietniece]. 

Mācītājs Mārtiņš Urdze un revidente Daiga Grauduže  pie baznīcas, kamēr draudzes loceklis Gundars Graudužis ar dēlu Uldi nomaina dievnama atslēgas (sk. attēlu sākumā). 

Ienākot un apsekojot baznīcu, tika konstatēts, ka ēkā nav elektrības. Draudzes loceklis Gundars Graudužis, pārbaudot elektrības kontaktus, atklāja, ka ir bojāts elektrības vads ārpusē pie draudzes nama, no kura elektrības padeve tiek nodrošināta arī uz baznīcas ēku.

Grauduzis

 Tas arī bija iemesls, kāpēc, iestājoties tumsai, vairs nebija izgaismots krusts uz baznīcas jumta. 

Krusts

2. oktobrī Pļaujas svētku dievkalpojumā  un tam sekojošajā sadraudzībā piedalījās LELBāL prāvests Kārlis Žols un advokāts Renārs Briedis.

8. oktobrī draudze rīkoja labdarības pasākumu  Ābolsvētki, kur trūcīgajiem pilsētas iedzīvotājiem pret ziedojumiem bija iespējams iegādāties  Liepājas rajona zemnieku saziedotos dārzeņus un augļus.

12. novembrī draudzes pārstāvji piedalījās Diakonijas dienā Rīgā anglikāņu baznīcā, ko rīkoja LELBāL.

Draudze pateicas par aizlūgumiem un par atbalstu šajā grūtajā laikā. Arī 2017.gadā draudzei ir jāaizstāvas trīs tiesvedībās. Tikai paļaujoties uz  Dieva vadību un aizsardzību draudzei ir nākotne. 

Sagatavoja draudzes priekšnece Karīna Krieviņa LELBĀL Gadagrāmatai 2018.