Par atceres dievkalpojumu 11.jūnijā Rīgā

Komunisma upuru dievkalp

2017.gada 11.jūnijā Rīgas Sv.Pētera baznīcā notika 1941.gada 14.jūnija un 1949.gada 25. martā aizvesto komunisma terora upuru atceres dievkalpojums. Tas bija kupli apmeklēts. Ieradās arī LELBĀL draugi no Vācu Evaņģēliskās draudzes. 

“Lai slava Dievam un pateicība visiem, kas kalpoja vai bija klāt! Mācekļa Pētera garīgā izaugsmē saredzama ne tikai Kristus žēlastības dziļums, bet viņa paša atvērtība aicinājumam no jauna izprast to, kas pašam sen likās negrozāma mācība. Viņš atsaucās Dieva atklāsmei un pārvarēja savu ‘es’, un Jēzus avis tika ne tikai ganītas, bet brinišķīgi paēdinātas! Paldies jums par kalpošanu Kristus mīlestības un Pētera garā!” ar šiem vārdiem pēc dievkalpojuma tā organizētājiem pateicās mūsu mīļā arhibīskape Lauma Zušēvica portāla facebook.com LELBĀL vietnē.

Šo dievkalpojumu kuplā skaitā apmeklēja arī LELBĀL Aizputes un mūsu draudze. Pateicamies!

 

Informācija un foto no https://www.facebook.com/LELBarpusLatvijas/