Par kopsapulci cilvēkiem ar īpašām vajadzībām Laumas mikrorajonā

LDC1

2019.gada 2. martā Liepājas Kristīgajā bērnudārzā, Celmu ielā 4, Diakonijas centrs (LDC) organizēja Laumas mikrorajona iedzīvotāju kopsapulci par tēmu “Dzīves apstākļi cilvēkiem ar īpašām vajadzībām savā mājvietā”. Bija aicināti piedalīties Laumas mikrorajona iedzīvotāji ar īpašām vajadzībām, viņu piederīgie, atbalsta personas, pašvaldības un sociālā dienesta darbinieki, kā arī citi interesenti. 

Par projektu klātesošos informēja LDC vadītājs Mārtiņš Urdze. Ar labās prakses piemēriem dalījās: atbalsta grupa (tiekas LDC) jauniem cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kas ir bez darba; atbalsta grupas cilvēkiem, kas pārvietojas ratiņkrēslā, pārstāve Zigrīda Ābele; Grobiņas atbalsta grupas “Kopā būt” vadītājs Andris Leimants. 

Sekoja dienas kārtībā paredzētais darbs, kur izveidoto grupu dalībnieki stāstīja par savu pieredzi, grūtībām, vēlmēm un sniedza priekšlikumus. Fēlikss Kovaļišins prezentēja materiālu par vides pieejamības problēmām. Apkopoto informāciju par vides nepieejamību prezentēja arī viena no Laumas mikrorajona iedzīvotāju grupas pārstāvēm.

LDC3

Kāda sieviete pastāstīja par savas ģimenes problēmām. Viņa ir asistente savam dēlam, kurš pārvietojas ratiņkrēslā. Pie dzīvojamās (daudzdzīvokļu) mājas izejas pakāpieni ir šķērslis, lai viņš izbrauktu laukā. Ģimene interesējās dažādās institūcijās, vai šo pakāpienu vietā varētu ierīkot nelielu ratiņkrēslam piemērotu nobrauktuvi, bet saņēma atbildi, ka pēc paredzētajiem standartiem nobrauktuve sanāktu gara un traucējoša, piemērotāk būtu ierīkot pacēlāju. Ģimene noskaidroja, ka no budžeta finansētam atbalstam tai jānodrošina līdzfinansējums, kas būtu aptuveni 2000 euro. 

Izskatot dažādas iespējas, klātesošie ieteica vērsties pēc palīdzības ‘Ziedot.lv’. M. Urdze sacīja, ka LDC paturēs ģimenes problēmas redzes lokā un palīdzēs komunicēt ar citām institūcijām. Viņš vairākkārt uzdeva jautājumus pašvaldības un sociālā dienesta pārstāvjiem, kā risināt jautājumus, kuros cilvēku ar īpašām vajadzībām tiesības uz pilnvērtīgiem dzīves apstākļiem nenodrošina likumi.  Jo arī šiem cilvēkiem taču jādzīvo.

LDC2

Grupas vadītāja Ilze Vainovska atgādināja, ka likumdošanā nav paredzēti obligāti pasākumi jautājumos, kuri šajā reizē tika apspriesti, bet doti ieteikumi. Viņa uzsvēra, ka ļoti uzmanīgi jāseko līdzi projektu jaunumiem, lai izmantotu atbalsta iespējas.

LDC grupas vadītāja Ināra Ozola pauda grupas pieredzi, ka atbildīgās institūcijas ne vienmēr saprot cilvēku ar īpašām vajadzībām problēmas. 

Praktiskiem risinājumiem un informācijai paredzētajā daļā kopsapulces dalībnieki no dažādiem aspektiem apskatīja palīdzības iespējas un apsvēra turpmāk risināmos jautājumus. M. Urdzes priekšlikums bija izveidot ko līdzīgu komisijai – aktivitāšu koordinēšanai.

LDC4

Kā pēc sapulces pastāstīja Karīna Krieviņa, LDC pārrunas ar pašvaldības un sociālajiem darbiniekiem šī projekta ietvaros notika jau iepriekš, šaurākā lokā. Tāpat cilvēku ar īpašām vajadzībām atbalsta grupa tiekas regulāri, lai pārspriestu aktuālos jautājumus. Kopsapulcei sekojošās pārrunās pašvaldības un sociālā dienesta pārstāvji sniedza jau konkrētus piedāvājumus problēmu risināšanai.

Pasākums notika ar Vācu fonda “Aktion Mensch” atbalstu.