Par Krusta draudzes 2018. gada pārskata sapulci

Photo0012

2019.gada 7.aprīlī Liepājas Krusta evaņģēliski luteriskās draudzes gada sapulce sākās ar dalībnieku reģistrēšanos un dievkalpojumu. Par sapulces vadītāju tika ievēlēta Karīna Krieviņa, par protokolētāju – Fēlikss Kovaļišins, kā arī – tika noteikta balsu skaitīšana. K. Krieviņa vēlreiz iepazīstināja klātesošos ar dienas kārtību (TE>) . 

Pēc kārtību apstiprinoša balsojuma, atskaiti par 2018. gada darbību un aktuālo situāciju draudzē sniedza mācītājs Mārtiņš Urdze. Sākumā viņš pateicās visiem par darbošanos un atbalstu.

Sekoja statistika par draudzes locekļu skaitu (104), dievkalpojumu apmeklētību, aktivitātēm draudzē, ārpus tās u.tml. M. Urdze informēja arī par tiesvedību ar LELB. Gandrīz pirms gada Augstākajā tiesā iesniegtā Liepājas Krusta evaņģēliski luteriskās draudzes kasācijas sūdzība vēl nav atbildēta. Mācītājs aicināja draudzi ikdienā turpināt aizlūgt par savstarpējām attiecībām ar LELB, tā kā abu organizāciju starpā joprojām jūtama zināma spriedze.

Mārtiņš iepriecināja klātesošos, ka draudzes padomes tikšanās ar LELBāL pārstāvjiem – arhibīskapi Laumu Zušēvicu un prāvestu Kārli Žolu, 24.03.2019. pēc dievkalpojuma, noritēja draudzīgā, savstarpējas uzklausīšanas gaisotnē. Tas bija ļoti svarīgi arī tādēļ, lai ieviestu skaidrību jautājumā, ka Liepājas Krusta ev. lut. draudze nešaubās par citu draudžu un Baznīcu kristīgiem pamatiem, bet runa ir par konsekvenci tiesiskos jautājumos. Savu skatījumu uz latviešu luterāņu vēsturi Krusta draudzes vadība iesniegusi arī LR Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai kopā ar priekšlikumiem likumprojektam “Grozījumi Reliģisko organizāciju likumā”.

Photo0011

Draudzes priekšniece K. Krieviņa ziņojumā par 2018.gada draudzes un diakonijas darbību uzsvēra: “Mēs esam diakoniska draudze,” un pastāstīja par visiem diakonijas projektiem cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kuros Krusta draudze iesaistās un atbalsta. Viņa atzina draudzes izstrādāto mērķu būtisko nozīmi. Priekšniece aicināja savlaicīgi veikt draudzes locekļu gada maksājumus. Karīna informējarī par jaunāko, Liepājas pašvaldības apstiprināto, projektu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kuri Liepājas Diakonijas centrā var turpināt visdādākās radošās nodarbības, kā līdz šim, – rokdarbos, kokapstrādē, gleznošanā u.c..

2018.gadam bija izvēlēta zvērināta revidenta pārbaude. Pēc revīzijas komisijaatzinuma nolašanas, draudze balsojumā apstiprināja gada pārskatu.

Turpinājumā tika skatīti dažādi jautājumi.