Par Liepājas Krusta draudzes kopsapulci un padomes vēlēšanām 31.05.2020.

PV1

Foto: M. Urdze (no kreisās puses) 31.05.2020. Kopsapulcē nolasa  savu ziņojumu par 2019. gada darbību, protokolē F. Kovaļišins. 

2020. gada 31. maija svētdienā pēc Vasarsvētku dievkalpojuma notika Liepājas Krusta evaņģēliski luteriskās draudzes kopsapulce un padomes vēlēšanas. Pirmo reizi tās noritēja neierastāk. Sakarā ar Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojuma Nr. 103 “Par ārkārtas situācijas izsludināšanu” minētajiem ierobežojumiem un ārkārtas situācijas pagarināšanu līdz 9. jūnijam, iepriekš paredzētā Draudzes kopsapulce šī gada 22. martā tika pārcelta uz šī gada 31. maiju. Draudzes kopsapulci sasauca valde, paziņojot draudzes locekļiem par sapulci 2020. gada 25. aprīlī elektroniskā un telefoniskā veidā un dievkalpojumu ziņojumos. 

Kopsapulces norise tika organizēta, ievērojot MK rīkojuma Nr. 103 “Par ārkārtas situācijas izsludināšanu” uz doto brīdi minēto ierobežojumu attiecināmību uz reliģisko organizāciju darbību, kas nosaka, ka organizētā pasākumā vienlaicīgi vienā telpā, ievērojot sociālās (fiziskās) distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumus, drīkst atrasties ne vairāk kā 25 personas.

 

Draudzes mācītājs Mārtiņš Urdze uzrunāja klātesošos draudzes locekļus un informēja, ka no draudzes locekļu sarakstā esošajiem 104 draudzes locekļiem sapulcē tieši piedalās 40 draudzes locekļi, no kuriem 6 ar pilnvarām vēl pārstāv 22 balsstiesīgos draudzes locekļus, no kuriem 25 atrodas baznīcā, bet 15 draudzes mājā. Balsošanai kopā tika izsniegtas 62 balsošanas zīmes. Sapulce bija lemttiesīga.

 

Par sapulces vadītāju vienbalsīgi ievēlēja Mārtiņu Urdzi, par protokolistu – Fēliksu Kovaļišinu, kā arī ievēlēja balsu skaitītājus: Viesturu Šneideru, Daigu Grauduži un Solvitu Būmeisteri.

 

M. Urdze nolasīja sapulces dienas kārtību:

1. Mācītāja ziņojums par 2019. gada darbību un par aktuālo situāciju.
2. Draudzes priekšnieces un citu ziņojumi par 2019. gada draudzes un diakonijas darbību.
3. Revīzijas ziņojums.
4. Gada pārskata apstiprināšana.
5. Draudzes padomes vēlēšanas.
6. Draudzes revidentu vēlēšanas.
7. Dažādi jautājumi.

Dienas kārtība tika vienbalsīgi pieņemta.

 

Ziņojumā par 2019. gada darbību un par aktuālo situāciju M. Urdze nosauca statistikas datus par draudzes locekļu skaita izmaiņām, kristībām, iesvētībām, dievkalpojumiem un to apmeklētību, kā arī par citiem svarīgiem notikumiem draudzē. Turpinājumā viņš īsumā raksturoja Liepājas Krusta ev. lut. draudzes attiecības ar LELB un LELBĀL un informēja, ka atsākusies viena tiesvedība Augstākajā tiesā, saistībā ar Draudzes izstāšanos no LELB. M. Urdze arī izteica nožēlu, ka LELBĀL Latvijas iecirkņa prāvesta pilnvaras vairs nepildīs Kārlis Žols.

 

Draudzes priekšniece Karīna Krieviņa ziņojumā par 2019. gadu informēja Kopsapulces dalībniekus par regulāriem pasākumiem draudzē. Viņa pastāstīja par Atvasaras, kas tiekas divas reizes nedēļā, jubilejas svinībām; par Draudzes ziedojumiem Bībeles biedrībai, misijai Indijā, kādam ratiņniekam Liepājā un palīdzībai draudzešoferim Andrim, sakarā  ar ugunsgrēkā zaudētu māju; par divu draudzes aktīvistu kalpošanu Svētdienas skolā Cīravā un saņemtajām pateicības dāvanām par to; par baznīcas dārza sakopšanu u.c. nozīmīgu informāciju. Karīna pateicās par draudzes locekļu iesaistīšanos draudzes dzīvē un atbalstu. Par baznīcas remontu viņa sacīja, ka to pagaidām nav iespējams ieplānot tiesvedību dēļ.

Auditores Unas Balodes audita atzinumu par Draudzes 2019. gada pārskata pārbaudi un tās pielikumu nolasīja draudzes loceklis Gatis Rupeiks. Kopsapulce vienbalsīgi apstiprināja revīzijas ziņojumu un gada pārskatu.

 

Draudzes padomes vēlēšanu sākumā Kopsapulce tika iepazīstināta ar kandidātiem. Saskaņā ar nolikumu, draudzes padomes vēlēšanas notiek aizklāti, jāievēl 10 draudzes padomes locekļi un 2 rezerves kandidāti, padomes pilnvaru laiks ir trīs gadi. Pavisam vēlēšanām bija pieteikti 15 kandidāti. Aizklātajās vēlēšanās kopā piedalījās 62 balsstiesīgi draudzes locekļi. Trīs vēlēšanu zīmes balsu skaitīšanas komisija atzina par nederīgām. Par derīgām atzītas 59 balsošanas zīmes.

 

Vēlēšanās Krusta ev. lut. draudzes padomē tika ievēlēti sekojoši kandidāti:

1. Karīna Krieviņa,
2. Fēlikss Kovaļišins,
3. Megija Krieviņa,
4. Daiga Grauduže,
5. Velta Maļika,
6. Inese Ģirne,
7. Anita Rupeika,
8. Zigrīda Ābele,
9. Ināra Laure,
10. Malda Preisa.

Pēc Draudzes nolikuma padomes loceklis ir arī Draudzes mācītājs – M. Urdze.

 

Nākamais jautājums dienas kārtībā bija Draudzes revidentu vēlēšanas, kas saskaņā ar nolikumu notiek aizklāti, revidentu pilnvaru laiks ir trīs gadi, bija jāievēl divi Draudzes revidenti no diviem pieteiktajiem kandidātiem. Kopā aizklātajās vēlēšanās piedalījās 62 balsstiesīgi draudzes locekļi. Par derīgām atzītas 62 balsošanas zīmes.

 

Vēlēšanās kā revidenti tika ievēlēti sekojoši kandidāti:

1. Līvija Šihte,
2. Andris Zariņš.

 

Sekoja dažādi jautājumi. Kopsapulce vienbalsīgi pilnvaroja Karīnu Krieviņu Draudzes vārdā veikt Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā (UR) visas nepieciešamās darbības, lai ierakstītu šīs izmaiņas reliģiskās organizācijas vadības sastāvā reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrā, saņemot no UR nepieciešamos dokumentus.

 

Vadītājs M. Urdze paziņoja, ka Liepājas Krusta evaņģēliski luteriskās draudzes 2020. gada 31. maija Kopsapulces darba kārtības jautājumi ir izskatīti un kopsapulce plkst. 17.45 tiek slēgta.

 

Draudze pateicās mācītājam Mārtiņam Urdzem, priekšniecei Karīnai Krieviņai un aktīvistam Viesturam Šneideram par kalpošanu.


 

PV3

PATEICAMIES: Krusta ev. lut. draudzes mācītājam M. Urdzem,

 

PV2

Krusta ev. lut. draudzes priekšniecei K. Krieviņai,

 

PV4

Krusta ev. lut. draudzes ilggadējam kalpotājam V. Šneideram.


Pēc tam Kopsapulces dalībnieki devās prom, bet Krusta baznīcas mazajā zālē notika Draudzes valdes vēlēšanas no jaunievēlēto padomes locekļu vidus.

Liepājas Krusta ev. lut. draudzes valdē ievēlēti: draudzes priekšniece Karīna Krieviņa, draudzes priekšnieces vietniece Anita Rupeika, valdes locekle – grāmatvede Inese Ģirne, kasiere Velta Maļika, rakstvedis Fēlikss Kovaļišins, draudzes mācitājs Mārtiņš Urdze.