Par Liepājas Krusta evaņģēliski luteriskās draudzes gada kopsapulci 6.martā

2016.gada 6.martā notika Liepājas Krusta evaņģēliski luteriskās draudzes gada kopsapulce. Tajā par draudzes aktivitātēm un savu darbu 2015.gadā atskaitījās mācītājs Mārtiņš Urdze, draudzes priekšniece Anita Rupeika, grāmatvede nolasīja ziņojumu par gada pārskatu, par Svētdienas skolas darbu informēja Karīna Krieviņa, par ansambļa “Per Aspera” aktivitātēm – Megija Krieviņa, Inese Biteniece – par diakonijas aktivitātēm, par kluba “Atvasara” tikšanos – Dzidra Šneidere.
Draudze tika informēta arī par “Dzintariņu pasākumu” norisi un ienākumiem no katras svētdienas 3.kolektes, kā arī par palīdzības sniegšanu Ukrainai. 

Sapulci atklāja mācītājs Mārtiņš Urdze ar ziņojumu par draudzes aktivitātēm –  2015.gadā draudzē bija 123 draudzes locekļi, 5 pārgājuši citās konfesijās, 1 miris; notikušas 3 kristības un 3 laulības. Mārtiņš atgādināja, cik svarīgi ir piepulcināt jaunus draudzes locekļus, un pastāstīja par Diakonijas darbu. Viņš informēja klātesošos arī par savu nostāju sieviešu ordinācijas (SO) jautājumā – ja Latvijas Evaņģēliski Luteriskās Baznīcas (LELB) gaidāmajā 27. Sinodē, kas paredzēta 2016. gada 3. un 4. jūnijā Rīgas Domā, tiks pieņemts LELB Satversmes 133.panta grozījumu priekšlikums ordinēt tikai vīriešu kārtas pārstāvjus, M. Urdze pārtrauks kalpot šajā Baznīcā un iestāsies Latvijas Evaņģēliski Luteriskajā Baznīca ārpus Latvijas (LELBāL).

Mācītājs nolasīja arī Liepājas Krusta draudzes padomes vēstuli (sk. pielikumu), kura ar balsu vairākumu (8 balsis par) savā sapulcē iepriekš pauda atbalstu sieviešu ordinācijai; šī vēstule tika nosūtīta LELB Virsvaldei, Liepājas diecēzes bīskapam Pāvilam Brūveram, LELBāL arhibīskapei Laumai Zušēvicai u.c.; padomes sēdē tika nolemts turpmāk Liepājas Krusta draudzes dievkalpojumos aicināt piedalīties arī mācītājas, un priekšlikums draudzei – aktīvi iesaistīties diskusijās par SO jautājumu. 

Informē draudzes padomes locekle Velta Maļika