Par projektu

Īss apraksts.

Projekta ietvaros tiks izveidots pašpalīdzības un konsultāciju piedāvājums mājās dzīvojošiem cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un viņu piederīgajiem. Mērķis ir dot viņiem iespēju dzīvot pašnoteiktu un patstāvīgu dzīvi. Cilvēki ar īpašām vajadzībām tiks iedrošināti un spēcināti. Nepieciešamības gadījumā tiks sniegts atbalsts – kopšanā iesaistītie piederīgie saņems apmācību kursus. Projektā paredzētas arī apmācības apmēram 20 brīvprātīgajiem, kas varētu atbalstīt mērķa grupu, piemēram apmeklējot iestādes, ikdienas dzīvē vai brīvā laika pavadīšanā.

Projekta mērķis ir, Liepājas pilsētā un reģionā uzlabot cilvēku ar īpašām vajadzībām dzīves situāciju un pārvarēt mērķa grupas izolāciju. Liepājas Diakonijas centrs izveidos sadarbības tīklu ar visiem, kas šajā laukā darbojas Liepājas reģionā.

Projekta realizācija: no 01.04.2018 līdz 31.03.2021. Kopīgais projekta finansējums: 63.000 EUR

 

Konkrētie projekta mērķi.

• Pēc iespējas vairāk palīdzēt mājās dzīvojošiem, pieaugušiem cilvēkiem ar īpašām vajadzībām Liepājas reģionā, dzīvot patstāvīgu dzīvi.

• Apmēram 40-60 cilvēku ar īpašām vajadzībām piederīgajiem tiks dota iespēja pēc iespējas atbilstošāk reaģēt uz viņu vajadzībām.

• 20 brīvprātīgie, kas varētu atbalstīt cilvēkus ar īpašām vajadzībām, saņems apmācības un tiks ievadīti praktiskās palīdzības sniegšanā.

• Amatpersonas tiks iedrošinātas radīt priekšnoteikumus, lai cilvēki ar īpašām vajadzībām varētu aktīvi līdzdarboties sabiedriskajā dzīvē.

 

Uzdevumi un konkrētas darbības, lai sasniegtu projekta mērķi.

Vispirms tiks uzrunāti tie mājās dzīvojošie cilvēki ar īpašām vajadzībām, ar kuriem Liepājas Diakonijas centram jau ir kontakti. Viņi tiks informēti par projektu. Bez tam ir paredzēts reklamēt projektu reģionā, lai iesaistītos vēl vairāk dalībnieku, ar kuriem vēl nav kontaktu.

Pašpalīdzības grupa, kurā piedalās arī brīvprātīgās atbalsta personas, dos cilvēkiem ar īpašām vajadzībām iespēju kopīgi pārrunāt savu dzīvi, apmainīties ar pieredzi, pārvarēt izolāciju un iegūt zināšanas, kas ir nepieciešamas patstāvīgai dzīvei. Ar kopīgām aktivitātēm tiks stiprināta pašapziņa un vajadzība pēc drošības. Iespējamās tēmas: budžeta plānošana, kopīgas pusdienas, brīvā laika pavadīšana, darba iespējas, praktiskā saimniekošana u.c.
Konsultāciju piedāvājums Diakonijas centrā palīdzēs ar praktiskiem jautājumiem un dos informāciju par iespējām saņemt atbalstu (palīdzības līdzekļi, atbalsts no brīvprātīgiem, psiholoģiskās konsultācijas, sociālā darbiniece, brīvā laika piedāvājumi).
Piederīgie cilvēkiem ar īpašām vajadzībām varēs iegūt zināšanas un prasmes divu kursu laikā, kas tiem palīdzēs aprūpē un sadzīvē.

Iespējamās tēmas: medicīniskās pamatzināšanas, mugursaudzējošā strādāšana, komunikācija, pašu robežas, pašvaldības un valsts sociālie pakalpojumi u.c. Kursi sekmēs brīvprātīgo iesaistīšanu un savstarpējo palīdzību. Kursu konkrētais saturs tiks noteikts pēc vajadzību analīzes projekta sākumā, lai saturu varētu veidot pēc mērķa grupas priekšstatiem.

Pēc kursiem būs iespēja vienu reizi mēnesī saņemt supervīziju no psihoterapeites. Skatoties pēc nepieciešamības, tur varēs piedalīties arī cilvēki ar īpašām vajadzībām.

Konferences un sadarbības tīkls stiprinās savstarpējo dialogu arī ar nevalstiskajām organizācijām. Sarunās ar amatpersonām pievērsīs uzmanību problēmām un palīdzēs attīstīt konkrētus ilgtermiņu plānus, lai tās risinātu.

Trīs Liepājas mikrorajonos notiks iedzīvotāju kopsapulces par situāciju, kādā tur dzīvo cilvēki ar īpašām vajadzībām. Iespējamās tēmas: šķēršļu novēršana, ikdienas dzīves uzlabošana mājas apstākļos, vides pieejamība, savstarpējā palīdzība. Pasākumi tiks realizēti kopā ar vietējo sociālo dienestu un ar dažādām NVO. Tie tiks dokumentēti un pēc tam izplatīti plašākai sabiedrības daļai.

Ar labas prakses piemēriem cilvēki ar īpašām vajadzībām saņems iedrošinājumu, kopā ar citiem uzlabot savu dzīves situāciju (piem., dzīvošana bez šķēršļiem mājās un ikdienā, brīvā laika aktivitātes, iestāžu apmeklējumi, iepirkšanās).

Projekta darbības laika plānojums pielikumā.