Par semināru “Ceļā uz konvivenci. Jaunas vēsmas diakonijas darbam draudzēs”

No 2015.gada 8.-9.maijam Liepājas Diakonijas centrā (LDC) sadarbībā ar LELB atbildīgo bīskapu par diakonijas nozari Eināru Alpi notika seminārs “Ceļā uz konvivenci. Jaunas vēsmas diakonijas darbam draudzēs.”, kas tika rīkots ar organizācijas “Pasaules Luterāņu Federācija” (PLF) atbalstu. Tajā piedalījās interesenti no vairākām LELB Latvijas draudzēm. Ierašanās un iepazīšanās notika piektdien, 8.maija vakarā. Liepājas Krusta ev. lut. draudzes mācītājs Mārtiņš Urdze semināra ievadā nolasīja PLF Eiropas sekretāres Evas-Sibilles Fogeles-Mfato (Eva-Sibylle Vogel-Mfato) šim pasākumam adresēto vēstuli. Pēc tam viņš sniedza īsu ieskatu, ko nozīmē konvivence. Pēc vakariņām sekoja sadraudzība ar spēlēm, kopīgām dziesmām un Karīnas Krieviņas priekšnesumu ar Svetlanas Kapilovas dziesmām. 9.maija rītā pēc brokastīm semināra dalībnieku aktivitātes sākās ar svētbrīdi. Turpinājumā noritēja saspringts darbs visas dienas garumā.

No pulksten 9.00 – 11.00 Liepājas Krusta draudzes un Diakonijas centra darbinieki, kā arī brīvprātīgie dalījās pieredzē un prezentēja prakses piemērus šādās jomās:

dievkalpojums, Svētdienas skola un darbs ar bērniem un jauniešiem, pārrunu grupa par Bībeli un dzīvi, atvērtā Baznīca; darbs cilvēkiem ar īpašām vajadzībām (apmācības un Domino tirdziņš); palīdzība Ukrainai; draudzes ansamblis ‘Per Aspera’, drēbju kamera; sadarbība ar biedrībām un pašpalīdzības grupām, mājas lapa www.kalpot.lv un Kalpot.lv avīze; Ābolsvētki.

11.15 – 13.00 dalībnieku darba grupas izvērtēja programmā paredzētos jautājumus, atbildes apkopojot prezentācijās.  

Līdztekus pozitīvajam aktualizējās arī kopējas problēmas, kuru risinājumus dalībnieki aizsāka meklēt. Šajā sakarā bīskaps E. Alpe uzsvēra diakoniskas sirdsgudrības nozīmi.

“Prāta vētrā” dalībnieki piedāvāja idejas – kā īstenot konvivenci savās draudzēs, iecirkņos, tās izvērtējot un vispirms izvēloties galvenās:

          kopējas diakonijas dienas iedibināšana LELB, kura varētu noritēt vienlaikus visos iecirkņos;

          palīdzība Ukrainai;

          konferences organizēšana, kas pievērstu uzmanību nabadzības problēmām un to risināšanai;

          diakonijas apmācības;

          kopīgs laiks aizlūgumiem par diakoniju;

          reiz gadā rīkot konvivences semināru katrā diecēzē, kur varētu iepazīt vietējās draudzes diakonijas darbu un kopā dalīties pieredzē. 

Pēc īsas kafijas pauzes darba grupas jau uzsāka ideju iestrādi konkrētos projektos, izskatot arī dažādas finansēšanas iespējas.

Dalībnieki tika apgādāti ar semināra mērķim paredzētu izglītojošu un bagātinošu literatūru – PLF izdevumu “Konvivences meklējumos: iecirkņu konvivences jaunas formas Eiropā”, LELB žurnāla “Svētdienas Rīts”, kas iznāk reizi mēnesī, 2015.gada numuriem, kā arī LELB Diakonijas centra vairākām dāvātajām grāmatām un brošūrām par diakoniju un ar to saistītu žēlsirdības darbu.

Plkst. 18.00 sekoja svinīgs dievkalpojums Krusta baznīcā, kurā bīskaps Einārs Alpe pasniedza LELB augstāko apbalvojumu “Uzticības vairogs” Liepājas Krusta draudzes un Diakonijas centra ilggadējiem, pastāvīgiem atbalstītājiem no Vācijas Herbertam un Gīzelai (kura nevarēja ierasties personīgi, tādēļ dievkalpojumā viņu pārstāvēja dzīvesbiedrs) Roksīniem.

Svētrunā Einārs Alpe pateicās arī Liepājas Krusta draudzei par sirsnīgo uzņemšanu un māju sajūtu, ko viņš, te uzturoties, izjutis, un vēlreiz uzsvēra konvivences būtisko nozīmi. Ikviens varēja uzrakstīt savu aizlūgumu uz lapiņas, kas tika nolasīti dievkalpojuma kopējās aizlūgšanas daļā.

Seminārs noslēdzās ar draudzīgām vakariņām.

Pasākuma norisei līdzi sekoja arī žurnāliste Dace Ezera, LELB “Svētdienas Rīts” u.c.

 

Ziņu sagatavoja Inga Audere.

____________________

¹ ‘Konvivence’ ir vārds, kas ir cēlies no Spānijas viduslaikos, lai apzīmētu sadraudzību starp kristiešiem, jūdiem un musulmaņiem, kuri, neraugoties uz visām atšķirībām, savā dzīves vietā centās viens otru atbalstīt, aizstāvēt no ienaidniekiem, kopīgi risināt savas problēmas un svinēt svētkus. Šī pieeja var būt labs modelis arī mūsdienu diakonijas darbam, jo tas uzsver sadarbību ar dažādām sabiedrības grupām, kuras ir ieinteresētas uzlabot dzīves apstākļus kopīgā dzīves telpā, un pasvītro vienlīdzību starp diakonijas darbā iesaistītajiem.