Par SEMPRE projekta informatīvās sapulces sadarbības partneriem un citiem interesentiem norisi 29.04.2016.

Informatīvā sapulce par SEMPRE projektu sadarbības partneriem un citiem interesentiem notika 2016.gada 29.aprīlī Liepājas Krusta baznīcas mazajā zālē, Kr. Valdemāra ielā 7. Pēc atklāšanas, M. Urdze iepazīstināja klātesošos ar sagatavoto prezentāciju par SEMPRE projektu, kā arī iepazīstināja ar sadarbības tīkla veidošanas ieceri un darbību.  L.Jaunromāne informēja par LU pētījuma ieceri. Sapulces dalībnieki izteicās par šadiem jautājumiem: mērķis sadarbības tīklam; pienesums; sadarbības tīkla uzdevumi un veicamie darbi; apmācības. Sapulces noslēgumā dalībnieki vienojās par turpmāko sadarbību un tika pieņemti svarīgi lēmumi. 


logotipi1

Sapulces dienas kārtība: 

11.00 – atklāšana un iepazīšanās;
11.10 – M. Urdze – SEMPRE projekta pārskats;
11.40 – Latvijas Universitātes pētījums;
12.00 – par vietējā sadarbības tīkla izveidošanu un darbību;
12.15 – kafijas pauze;
12.30 – grupu darbs ar pienesumu, ko sapulces dalībnieki var dot, lai uzlabotu dzīves apstākļus cilvēkiem ar īpašām vajadzībām Liepājā un novados;
12.50 – grupu prezentācijas;
13.20 – nākamie soļi. 

Pēc sapulces atklāšanas un iepazīšanās M. Urdze pastāstīja un iepazīstināja klātesošos ar sagatavoto prezentāciju par SEMPRE projektu.
L. Jaunromāne pastāstīja par LU pētījuma ieceri.
M. Urdze informēja par sadarbības tīkla veidošanas ieceri un darbību. 

Sapulces dalībnieki izteicās par šādiem jautājumiem: 

1) mērķis sadarbības tīklam;
2) pienesums;
3) sadarbības tīkla uzdevumi un veicamie darbi;
4) apmācības.

Izteiktie priekšlikumi (daļa): 

– Piedāvā sadarboties ar lauku cilvēkiem, pansionātiem. Sabiedriskajām organizācijām, ko viņa pārstāv (Lauvu klubs un Rotari), ir iespēja atbalstīt ar kādiem naudas līdzekļiem. Piemēram, ratiņkrēslus aizvest utt.;
– ir svarīga pieredzes apmaiņa – kā citi to dara;
– jāierauga iekšējos resursus. Tikšanās ar cilvēkiem, kas ir “piecēlušies un izdarījuši” – tādas tikšanās iedvesmo. Ne tikai ar cilvēkiem, kas ir populāri, bet kas Latvijas lepnums ir klusībā – starp mums, ne TV;
– telpas, kontaktus uzturēt, lai tas turpinās.
Piedāvā braucienus ar Sociālā dienesta invalīdu busiņu. Vajag uzrakstīt iesniegumā – kur – pa pilsētu vai citur un jābūt sarakstam ar 1.gr. invalīdiem.
– vajag iesaistīt cilvēkus NVO, svarīgi ir semināri saistībā ar projektu rakstīšanu – kā mazajiem NVO iemācīties rakstīt projektus, uzņēmējdarbību. Sasaukt kopā mazos NVO un izveidot kopīgu projektu.
– vajadzības cilvēkiem ar īpašām vajadzībām – nesakārtotās ietves un trotuāri, pa ko jāpārvietojas ar ratiņkrēslu – skuteri. Ratiņkrēsli, kas aprīkoti ar elektromotoriem – tos nevar izcilāt. Slēgta pludmale – nav iespējas tikt uz jūru. Taisa jaunus projektus, bet nedomā par vides pieejamību.
– piedāvā kouču – cilvēkiem ar kustību traucējumiem un jauniešiem, kas nestrādā, nemācās (NEED jaunieši);
– piedāvā apmācības, kursus, 2-3dienu, kur varētu iesaistīties dažāda vecuma cilvēki. Kursos ir speciālisti, kas mēģina atrast potenci, zināšanas, atraisīt cilvēkus un viņu iniciatīvu. Ne tikai uzņēmējdarbība ir svarīga, bet arī citas lietas. Mērķgrupa – personas ar garīgiem traucējumiem.
– vajag “recepti” sociālajā darbā. Šāda “recepte” būtu svarīga, lai zinātu, uz kāda pamata “būvēt” pasūtījumu. Vajag pētījumu.
– vajag motivācijas programmas, jo cilvēkiem nav motivācijas. Kā to izstrādāt. Cilvēku resursi ir fantastiski. Vajag satuvināt cilvēkus ar īpašām vajadzībām.
– vajag cilvēkus, kas regulāri pazvanītu cilvēkam, kas nevar atnāk uz nodarbībām, kas pasēdētu un vienkārši parunātu ar cilvēkiem.
– specializētas darbnīcas ir viena no DI plāna aktivitātēm – tas ir pakalpojums cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem.
Vajadzētu iesaistīt sadarbības tīkla veidošanā izglītības pārvaldes darbiniekus. U.c. 

Sapulcē pieņēma šādus lēmumus: 

1. Vietējā sadarbības tīkla sapulces sasaukt ik pa 3 mēnešiem.
2. Darba grupu tikšanās dažādos sastāvos rīkot pēc vajadzības vairākas reizes mēnesī.
3. Sapulces, kurās prezentē pētījumu rezultātus jārīko uz vietas un arī rajonos.
4. Vides pieejamības dienu rīkot Muzeja nakts ietvaros pēc mēneša 21. maijā.
5. Nākošā darba grupas tikšanās (Ģ.Kronbergs, J. Kupšis u.c. interesenti) par vides pieejamību muzejā Muzeju naktī būs 13. maijā plkst. 10:00 Krusta baznīcas mazajā zālē, Kr. Valdemāra ielā 7. 

Sapulci protokolēja Karīna Krieviņa. 

Kopsavilkumu no Informatīvās sapulces par SEMPRE projektu sadarbības partneriem un citiem interesentiem protokola, 29.04.2016., sagatavoja Inga Audere.