Par SEMPRE projekta vietējās sadarbības tīkla informatīvās sapulces norisi 19.08.2016.

2016.gada 19.augustā vietējā sadarbības tīkla informatīvā sapulce par SEMPRE projektu notika Liepājas Sociālajā dienestā, E. Veidenbauma ielā 3. Sapulcē piedalījās pārstāvji no Liepājas pilsētas domes, Liepājas un Rucavas sociālajiem dienestiem, Latvijas Universitātes, daudzām biedrībām un organizācijām, kuras rūpējas par cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kā arī cilvēki ar invaliditāti. Sapulcē tika prezentēti šī projekta sakarā veiktie Latvijas Universitātes pētniecības speciālistu izpētes rezultāti, kā arī pārrunāti citi svarīgi jautājumi par projektu, ieskaitot projekta ietvaros paredzētās apmācības. Noslēgumā dalībnieki vienojās par turpmāko darbību un nākamo tikšanās reizi.

 

logotipi1

 

Sapulces dienas kārtībā bija:

11:00 Iepazīšanās;
11:10 Mārtiņš Urdze – aktuāla informācija par SEMPRE projektu;
11:30 Pārrunas par sekojošiem jautājumiem:
1) Kā Jūs raksturotu cilvēkus ar īpašām vajadzībām? Kuri no viņiem, pēc Jūsu domām, ir visvairāk apdraudēti, pakļauti sociālajai izstumtībai un marginalizācijai?
2) Ja Jums vajadzētu vispārīgi aprakstīt cilvēkus ar īpašām vajadzībām, kā Jūs to raksturotu no sava profesionālā skatu punkta vai skatoties no savas personīgās pieredzes ar to?
3) Kas, pēc Jūsu domām, ir nepieciešams cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, lai viņi justos spēcināti, lai viņiem būtu sajūta, ka viņi kontrolē savu dzīvi (vai ka viņi varētu veidot un ietekmēt savu dzīvi un apkārtējo sabiedrību)?
4) Kas visvairāk ir nepieciešams cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kas, pēc Jūsu domām, šodien netiek risināts?
12.00 Laura Jaunromāne (Latvijas Universitāte) – Vajadzības un sociālie pakalpojumi cilvēkiem ar īpašām vajadzībām – priekšizpēte mikroprojektu un citu ideju īstenošanai;
12.20 Evija Zača (Latvijas Universitāte) – Pētījums par cilvēku ar īpašām vajadzībām ikdienu, vēlmēm un vajadzībām
12.40 Pārrunas par pētījumu rezultātiem;
13.00 Kafījas pauze;
13.15 Nākamie soļi – konferences novados, mikroprojekti, apmācības semināri;
13.45 Dažāda informācija;
(Vides pieejamības darba grupa, Deinstitucionalizācijas plāna norise u.c.)
14.15 Noslēgums.

Sapulces ievadā M. Urdze īsi iepazīstināja dalībniekus ar SEMPRE projektu, tā mērķiem, uzdevumiem un informē par to, ka starptautiskajās konferencēs vairākas darba grupas savstarpēji dalās ar pieredzi un strādā arī pie jautājuma, ar kādām metodēm vislabāk apzināt cilvēku vajadzības.

Sapulces turpinājumā klātesošie sadalās pāros pa 2 cilvēkiem pārrunāt un uzrakstīt atbildes uz dotajiem 4 jautājumiem. Notiek pārrunas un tiek rakstītas atbildes.

Par sava pētījuma rezultātiem pastāstīja un tos prezentēja LU pētniece L. Jaunromāne. Viens no jautājumiem: Deinstitucionalizācija un ar to saistītie riski: finanses (nemāk plānot), atkarības (cigaretes, kafija, alkohols, azartspēles), medikamentu lietošana (aizmirst, nevēlas lietot, pārdod), pieradums pie aprūpes (indivīds un mājviete, arī drošība, motivēšana, uzmundrinājums, stimuls), līdzcilvēku problēma (iespējamie izmantošanas riski), sabiedrības attieksme (var izsmiet, neiecietīgi, nesaprot), jaunās ģimenes (bērnu radīšana un aprūpe), veselības stāvokļa pasliktināšanās (ir arī letāli gadījumi). Jāņem vērā sociālo dienestu darbinieku riski (izdegšanas risks). Vajadzības: veselības aprūpe, mājvieta, dzīvesvietas apstākļi, vides pieejamība (kustību traucējumi), asistenta pakalpojumi, jaunās ģimenes – bērni ar garīgās attīstības traucējumiem, transports, finanses, nodarbinātība (darbs), darbošanās (darbnīcas, brīvā laika pavadīšana, interešu grupas, sports, aktivitātes, līdzcilvēku problēma, vajadzība pēc drošības, cieņas, sabiedrības attieksme, motivēšana, iedrošināšana, stimulēšana, atbalsta grupas, nebūt vientuļam, atkarību problēmu risinājumi. 

Mājvieta, dzīvesvietas apstākļi, vides pieejamība (cilvēkiem ar kustību traucējumiem), asistenta stundas vajadzētu vismaz 20 h/nedēļā, uzbrauktuves, nobrauktuves.

 

LU pētniece E. Zača prezentēja anketēšanas metodes rezultātus. Apkopotas 83 anketas. Tiek prezentētas atbildes uz dažādiem respondentiem uzdotajiem jautājumiem, piemēram, ar ko un cik bieži tiekas, sakaru veidi, to izmantošana, mobilais telefons, interneta pieejamība, došanās ārpus mājām, pastaigas. Nekad nav apmeklētas – bibliotēka (29), sporta nodarbības (28), mākslas nodarbības (29). Vai iesaistīta kādā organizācijā vai grupā – nav iesaistīt 48 respondenti. Pasākumu apmeklēšana – asistenta palīdzība ir 15, nav asistenta palīdzības – 63.

Svarīgi jautājumi tika apspriesti arī dalībnieku diskusiju gaitā. Aktuālu viedokli izteica arī J. Kupšis, invalīds ratiņkrēslā no Liepājas.

Pēc kafijas pauzes M. Urdze aicināja dalībniekus un organizācijas, kuri būtu ieinteresēti uz tālāku sadarbību. Viņš pastāstīja par to, ka projekta laikā būs 5 onferences: Priekulē, Grobiņā, Rucavā. Katrā vietā būs mikroprojekts. Konferenču sākums orientējoši varētu būt piektdienā no 11:00 līdz 15: 00 vai 16: 00. Konferences dalībnieki pirms tam varētu paši kopīgi sastādīt programmu. Oktobrī vai novembrī šāda konference varētu būt Rucavā, novembra 2. pusē Grobiņā. 

Jāizstrādā arī kritēriji, kas ir labs mikroprojekts. VST tikšanās mērķi:

1) Lai turpinātu sadarbību;
2) Lai tas “ietu arī uz ārpusi”, lai arī citur kaut kas notiktu.

Viena no lietām, pie kā būtu jāstrādā regulāri, ir vides pieejamība. M. Urdze informēja par Liepājas Domes deputāta un Tirdzniecības un rūpniecības kameras pārstāvja Ģ.Kronberga, piedāvāto apsekošanu par vides pieejamību. Ir labi, ja tiek saņemt spēks (spēcināšana) no “ārpuses”, lai nav tikai vienam pašam jācīnās.

Projektā ir paredzētas arī apmācības. Tika izteikts lūgums katram padomāt, kā un ar ko gribētu padziļināt zināšanas, lai stiprinātu savu darbību. 

Tikšanās dalībnieku ierosinājums bija: darba iespējas cilvēkiem ar invaliditāti. Kā piemēri tika minēti vairāki ārzemēs pazītsami modeļi. Tāpat arī tika saņemts ierosinājums apmācībām par sociālajiem uzņēmumiem. 

Sapulci protokolēja Karīna Krieviņa. 

Kopsavilkumu no Vietējā sadarbības tīkla informatīvā sapulces par SEMPRE projektu 19.08.2016. protokola sagatavoja Inga Audere.