SA logo

Projekts "SEMPRE veicinātāji pakalpojumu līdzradīšanai" ir turpinājums projektam SEMPRE (Sociālā spēcināšana lauku reģionos), ko finansēja Interreg programma (sk. www.sempre-project.eu).

Lasīt vairāk>

2021. gada 9. martā notika projekta "SEMPRE Accelerators" starptautiskais noslēguma onlain seminārs "Sākot ar "mikroprojektiem" un beidzot ar "iekļaujošiem sociālajiem jaunuzņēmumiem" - kā sociālo pakalpojumu lietotāji ir kļuvuši par sociālajiem novatoriem. 

Lasīt tālāk...

 2021. gada 25. februārī, kad notika "SEMPRE Accelerators" projekta noslēguma seminārs, bija aicināti cilvēki no vietējā sadarbības tīkla. Piedalījās: no Liepājas Universitātes sociālā darba pasniedzēja un studentes, kas mācās sociālo darbu; partneri no Latvijas Universitātes; darbinieces no Grobiņas Sociālā dienesta; Priekules Sociālā dienesta vadītāja; Liepājas Sociālā dienesta vadītāja un projektu koordinators; no Durbes atbalsta grupas un NVO cilvēkiem ar īpašām vajadzībām "Roku Rokā"; kā klausītājs seminārā piedalījās arī projekta vadītājs (līdz 28.02.2021.) Mārtiņš Urdze. 

Lasīt tālāk...

DK21

 

"Man sākās viss 2020. gada 16. janvārī," par savu dalību "SEMPRE Accelerators" projektā atceras Veicinātāju komandas pārstāve no Rucavas - Dace Šukste. Piedalīties viņu uzaicināja Rucavas novada pašvaldības Sociālā dienesta darbiniece Ligita Freimane. Komandas aktīviste Videga Kāpostiņa bija aizbraukusi. Dacei, kā viņa atzīst, sākums nebija viegls, jo kautrējās. Atraisīties viņai palīdzēja publiskās uzstāšanās nodarbība, ko 2020. gada 16. janvārī Rucavā pasniedza Liepājas Universitātes lektore Sandra Okuņeva. Pēc tam D. Šukste ņēma dalību "Lēti, garšīgi, veselīgi" nodarbību organizēšanā. (..) Viņas uzdevums bija vadīt nodabības. Pirmajā reizē – nedroši, bet pēc Ligitas Freimanes uzmundrinājuma, sāka izdoties.

Lasīt tālāk...

GARDO RECEPŠU burtnīca

 

Liepājas reģiona Rucavas atbalsta grupu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām “Cerību stariņš” mikroprojekta "Recepšu burtnīca" Nr. 1 "GARDĀS RECEPTES" prezentācija "SEMPRE Accelerators" projekta ietvaros. 

Ideja par recepšu meklēšanu, apkopošanu radās “Cerību stariņš” nodarbībās projekta "SEMPRE" laikā, jo daudziem grupas dalībniekiem ir ES pārtikas pakas ar pārtikas produktiem – griķiem, auzu pārslām un rīsiem. Dalībnieki atzinās, ka trūkst ideju, kā garšīgi pagatavot produktus. Burtnīca ir tapusi, sakopojot jaunas, garšīgas, pārbaudītas, kā arī jau aizmirstas receptes, kas atrastas dalībnieku pierakstos. Tos izskatīja un receptes apkopoja Rucavas pašvaldības Sociālā dienesta darbiniece, atbalsta grupu izveidotāja Ligita Freimane. 

Burtnīca izdota 2018. gada decembrī. 

 

Gardās receptes Nr. 2

 

Liepājas reģiona Rucavas atbalsta grupu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām mikroprojekta "Recepšu burtnīca" Nr. 2 "RUDENTIŅŠ BAGĀTS VĪRS" prezentācija "SEMPRE Accelerators" projekta ietvaros.

Ideja par otras recepšu burtnīcas veidošanu radās atbalsta grupu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām "SEMPRE" projekta nodarbībās, kad tika veidota 1. burtnīca. Recepšu burtnīcā Nr. 2 publicētas interesantas konservēšanas receptes no dalībnieku pierakstiem. Tos izskatīja un receptes apkopoja Rucavas pašvaldības Sociālā dienesta darbiniece, atbalsta grupu izveidotāja Ligita Freimane.

Burtnīcas tapšanā, 2019. gadā Rucavā, piedalījās atbalsta grupas “Cerību stariņš”, "Vienmēr jaunas", "Varavīksne".

 Pr111

Projekta "SEMPRE Accelerators", X004, ietvaros ir tapušas 2 informatīvas filmas latviešu un angļu valodās par Rucavas mikroprojektā “Recepšu burtnīca” īstenoto apmācību ciklu "Lēti, garšīgi, veselīgi" cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Filmās uzņemtās epizodes ir no apmācību kursa noslēguma, kurā dalībnieki saņēma arī apliecinājumus par dalību.

Lasīt tālāk...

Zom1

2021. gada 7. janvārī projekta “SEMPRE Accelerators” ietvaros notika Liepājas Diakonijas centra (LDC) organizēta nacionāla līmeņa tikšanās Zoom platformā par sociālo iniciatīvu attīstību. Tikšanās mērķi bija: konkretizēt, kā projektu “SEMPRE“ un “SEMPRE Accelerators” pieredzi var pārņemt citās vietās un iestādēs Latvijā; kā arī apzināt iespējas, kā valsts atbalsta jeb var atbalstīt sociālo iniciatīvu rezultātu pielietošanu valstiskā mērogā.

Lasīt tālāk...

Kopš Covid-19 ārkārtas situācijas atsākšanās 2020. gada 6. novembrī, tika pārtrauktas arī projekta "SEMPRE Accelerators" aktivitātes klātienē. Kā pastāstīja Rucavas pašvaldības Sociālā dienesta pārstāve Ligita Freimane, dienests ar saviem klientiem un projekta mērķgrupas dalībniekiem sazinājās telefoniski; mājās viņiem piegādāja pārtikas pakas, ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus. Visi dalībnieki interesējās, kad aktivitātes atsāksies. 

Lasīt tālāk...

Velg

Sarunā ar projekta "SEMPRE Accelerators" vienu no Veicinātāju Komandas Rucavas pārstāvēm - Velgu Lībeķi, viņa sacīja, ka Covid-19 ierobežojumu laikā ļoti pietrūkst projekta aktivitātes. Lūdzām dalībniecei pastāstīt - kā viņa projektā iesaistījās, ko ieguvusi un kā redz norišu turpmāku attīstību.

 

V. Lībeķe atcerējās, ka Rucavas pašvaldības Sociālā dienesta darbiniece Ligita Freimane viņu aicināja - vai nevēlas piedalīties projekta "SEMPRE" pasākumos - pastāstīt par izdevumiem "Recepšu burtnīca", par ES pārtikas pakām u.c. Pamazām Velga Rucavas atbalsta grupas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām "Cerību stariņš" darbā iesaistījās vairāk, piedaloties sapulcēs, sēdēs, sadraudzībās, līdz piekrita ņemt dalību projektā. Sāka rakstīt arī dalībnieka dienasgrāmatu.

 

Viņa atzīst, ka ieguvusi daudz jaunu zināšanu, piemēram: kā labāk komunicēt ar cilvēkiem, kā uzstāties publiski; ko darīt, lai uzlabotu savas dzīves situāciju; kā sasniegt mērķus u.c.

 

Apmācības "Lēti, garšīgi, veselīgi" atsvaidzināja pamatzināšanas par veselīgu uzturu: ko labāk ēst, ko gatavot no pārtikas pakām. Jaunas veselīgas un labas receptes. Viss ļoti noderīgi.

Lasīt tālāk...

NP4

 

Kopš Covid-19 ārkārtas situācijas atkārtotas pasludināšanas valstī, projekta "SEMPRE Accelerators" veicinātāju komandas (VK) Rucavas pārstāvju aktivitātēs pauze iestājusies daļēji. Joprojām uzmanība tiek veltīta biedrības dibināšanas jautājumiem. Viss vēl ir procesā. VK pārstāve Karīna Krieviņa (LDC) apkopoja un Rucavas atbalsta grupu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām pārstāvjiem izskatīšanai izsūtīja priekšlikumus no 2020. gada 7. oktobra sapulces par biedrības veidošanu. 

Lasīt tālāk...

Par pieredzes apmaiņas braucienu uz Valmieru, kas projekta "SEMPRE Accelerators" ietvaros notika 19.20.08.2020., lūdzām dalīties projekta partnera pārstāvi no Vidzemes Augstskolas Annu Broku. Viņa pastāstīja, ka divpusējās vizītes mērķis bija savstarpēji iepazīstināt "SEMPRE Accelerators" dalībniekus, jo vadītāji viens otru jau pazīst, un redzēt praksi un projekta sociālo mērķgrupu perspektīvas. Dalībnieki apmeklēja trīs pamatvietas.

Lasīt tālāk...

Lig

Sapulces dalībniekus informē Rucavas novada domes Attīstības pārvaldes speciālite Dace Mieme (vidū)/ foto: K. Krieviņa

 

2020. gada 7. oktobrī Dunikā Sikšņu Jauniešu centrā projekta “SEMPRE Accelerators” ietvaros notika Rucavas atbalsta grupu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām dalībnieku sapulce par biedrības veidošanu. Sapulcē piedalījās dalībnieki no atbalsta grupām “Cerību stariņš” Rucavā, “Vienmēr jaunas” Ķāķišķē un “Varavīksne” Sikšņos.

Lasīt tālāk...

2020. gada 10. septembrī Liepājas pašvaldības Sociālajā dienestā "SEMPRE Accelerators" projekta ietvaros notika plānotās Prezentācijas brokastis. Tajās piedalījās Liepājas Diakonijas centra (LDC) pārstāvji, Liepājas un Rucavas Sociālā dienesta darbinieki. Pasākumu vadīja Rucavas mikroprojekta Veicinātāju komandas (VK) dalībniece Velga Lībeķe.  

Lasīt tālāk...

Biedrība "Liepājas Diakonijas centrs" īsteno INTERREG V-B Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” 2014.—2020. gada periodā projektu “SEMPRE Accelerators for Service Co-Creation (SEMPRE Accelerators)”. Šī projekta laikā paredzēts stiprināt Liepājas reģiona Rucavas atbalsta grupu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām esošo mikroprojektu “Recepšu burtnīca” un respektīvi veicināt tālākas patstāvīgas darbības attīstību, paplašināšanos un pieredzes nodošanu sociālo pakalpojumu sniedzējiem un saņēmējiem reģionālā, nacionālā un transnacionālā līmenī.

Šīs cenu aptaujas (pielikumā) mērķis ir līdz 2. septembrim noskaidrot piedāvājumu ar zemāko cenu par Recepšu burtnīcas Nr. 1 atkārtotu iespiešanu un izdošanu.

Savos iespaidos dalās "SEMPRE Accelerators" Rucavas mikroprojekta Veicinātāju komandas (VK) pārstāve Velga Lībeķe.

 

19. augustā, pēc ierašanās Valmierā un iepazīšanās, pieredzes apmaiņas brauciena dalībnieki apmeklēja Vaidavas keramikas darbnīcu, kas savu saražoto produkciju arī tirgo. Pēc tam atbraucēji devās uz Rubenes ev. lut. baznīcu, kur uzzināja, ka tur maz garīguma meklētāju, tādēļ tiek domāts, kā situāciju uzlabot. Tad visi apmeklēja sociālo uzņēmumu Kocēnu novadā.  

Lasīt tālāk...