SA logo

Projekts "SEMPRE veicinātāji pakalpojumu līdzradīšanai" ir turpinājums projektam SEMPRE (Sociālā spēcināšana lauku reģionos), ko finansēja Interreg programma (sk. www.sempre-project.eu).

Lasīt vairāk>

GARDO RECEPŠU burtnīca

 

Liepājas reģiona Rucavas atbalsta grupu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām “Cerību stariņš” mikroprojekta "Recepšu burtnīca" Nr. 1 "GARDĀS RECEPTES" prezentācija "SEMPRE Accelerators" projekta ietvaros. 

Ideja par recepšu meklēšanu, apkopošanu radās “Cerību stariņš” nodarbībās projekta "SEMPRE" laikā, jo daudziem grupas dalībniekiem ir ES pārtikas pakas ar pārtikas produktiem – griķiem, auzu pārslām un rīsiem. Dalībnieki atzinās, ka trūkst ideju, kā garšīgi pagatavot produktus. Burtnīca ir tapusi, sakopojot jaunas, garšīgas, pārbaudītas, kā arī jau aizmirstas receptes, kas atrastas dalībnieku pierakstos. Tos izskatīja un receptes apkopoja Rucavas pašvaldības Sociālā dienesta darbiniece, atbalsta grupu izveidotāja Ligita Freimane. 

Burtnīca izdota 2018. gada decembrī. 

 

Gardās receptes Nr. 2

 

Liepājas reģiona Rucavas atbalsta grupu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām mikroprojekta "Recepšu burtnīca" Nr. 2 "RUDENTIŅŠ BAGĀTS VĪRS" prezentācija "SEMPRE Accelerators" projekta ietvaros.

Ideja par otras recepšu burtnīcas veidošanu radās atbalsta grupu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām "SEMPRE" projekta nodarbībās, kad tika veidota 1. burtnīca. Recepšu burtnīcā Nr. 2 publicētas interesantas konservēšanas receptes no dalībnieku pierakstiem. Tos izskatīja un receptes apkopoja Rucavas pašvaldības Sociālā dienesta darbiniece, atbalsta grupu izveidotāja Ligita Freimane.

Burtnīcas tapšanā, 2019. gadā Rucavā, piedalījās atbalsta grupas “Cerību stariņš”, "Vienmēr jaunas", "Varavīksne".

 Pr111

Projekta "SEMPRE Accelerators", X004, ietvaros ir tapušas 2 informatīvas filmas latviešu un angļu valodās par Rucavas mikroprojektā “Recepšu burtnīca” īstenoto apmācību ciklu "Lēti, garšīgi, veselīgi" cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Filmās uzņemtās epizodes ir no apmācību kursa noslēguma, kurā dalībnieki saņēma arī apliecinājumus par dalību.

Lasīt tālāk ...

Zom1

2021. gada 7. janvārī projekta “SEMPRE Accelerators” ietvaros notika Liepājas Diakonijas centra (LDC) organizēta nacionāla līmeņa tikšanās Zoom platformā par sociālo iniciatīvu attīstību. Tikšanās mērķi bija: konkretizēt, kā projektu “SEMPRE“ un “SEMPRE Accelerators” pieredzi var pārņemt citās vietās un iestādēs Latvijā; kā arī apzināt iespējas, kā valsts atbalsta jeb var atbalstīt sociālo iniciatīvu rezultātu pielietošanu valstiskā mērogā.

Lasīt tālāk ...

Velg

Sarunā ar projekta "SEMPRE Accelerators" vienu no Veicinātāju Komandas Rucavas pārstāvēm - Velgu Lībeķi, viņa sacīja, ka Covid-19 ierobežojumu laikā ļoti pietrūkst projekta aktivitātes. Lūdzām dalībniecei pastāstīt - kā viņa projektā iesaistījās, ko ieguvusi un kā redz norišu turpmāku attīstību.

 

V. Lībeķe atcerējās, ka Rucavas pašvaldības Sociālā dienesta darbiniece Ligita Freimane viņu aicināja - vai nevēlas piedalīties projekta "SEMPRE" pasākumos - pastāstīt par izdevumiem "Recepšu burtnīca", par ES pārtikas pakām u.c. Pamazām Velga Rucavas atbalsta grupas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām "Cerību stariņš" darbā iesaistījās vairāk, piedaloties sapulcēs, sēdēs, sadraudzībās, līdz piekrita ņemt dalību projektā. Sāka rakstīt arī dalībnieka dienasgrāmatu.

 

Viņa atzīst, ka ieguvusi daudz jaunu zināšanu, piemēram: kā labāk komunicēt ar cilvēkiem, kā uzstāties publiski; ko darīt, lai uzlabotu savas dzīves situāciju; kā sasniegt mērķus u.c.

 

Apmācības "Lēti, garšīgi, veselīgi" atsvaidzināja pamatzināšanas par veselīgu uzturu: ko labāk ēst, ko gatavot no pārtikas pakām. Jaunas veselīgas un labas receptes. Viss ļoti noderīgi.

Lasīt tālāk ...

NP4

 

Kopš Covid-19 ārkārtas situācijas atkārtotas pasludināšanas valstī, projekta "SEMPRE Accelerators" veicinātāju komandas (VK) Rucavas pārstāvju aktivitātēs pauze iestājusies daļēji. Joprojām uzmanība tiek veltīta biedrības dibināšanas jautājumiem. Viss vēl ir procesā. VK pārstāve Karīna Krieviņa (LDC) apkopoja un Rucavas atbalsta grupu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām pārstāvjiem izskatīšanai izsūtīja priekšlikumus no 2020. gada 7. oktobra sapulces par biedrības veidošanu. 

Lasīt tālāk ...

Par pieredzes apmaiņas braucienu uz Valmieru, kas projekta "SEMPRE Accelerators" ietvaros notika 19.20.08.2020., lūdzām dalīties projekta partnera pārstāvi no Vidzemes Augstskolas Annu Broku. Viņa pastāstīja, ka divpusējās vizītes mērķis bija savstarpēji iepazīstināt "SEMPRE Accelerators" dalībniekus, jo vadītāji viens otru jau pazīst, un redzēt praksi un projekta sociālo mērķgrupu perspektīvas. Dalībnieki apmeklēja trīs pamatvietas.

Lasīt tālāk ...

Lig

Sapulces dalībniekus informē Rucavas novada domes Attīstības pārvaldes speciālite Dace Mieme (vidū)/ foto: K. Krieviņa

 

2020. gada 7. oktobrī Dunikā Sikšņu Jauniešu centrā projekta “SEMPRE Accelerators” ietvaros notika Rucavas atbalsta grupu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām dalībnieku sapulce par biedrības veidošanu. Sapulcē piedalījās dalībnieki no atbalsta grupām “Cerību stariņš” Rucavā, “Vienmēr jaunas” Ķāķišķē un “Varavīksne” Sikšņos.

Lasīt tālāk ...

Biedrība "Liepājas Diakonijas centrs" īsteno INTERREG V-B Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” 2014.—2020. gada periodā projektu “SEMPRE Accelerators for Service Co-Creation (SEMPRE Accelerators)”. Šī projekta laikā paredzēts stiprināt Liepājas reģiona Rucavas atbalsta grupu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām esošo mikroprojektu “Recepšu burtnīca” un respektīvi veicināt tālākas patstāvīgas darbības attīstību, paplašināšanos un pieredzes nodošanu sociālo pakalpojumu sniedzējiem un saņēmējiem reģionālā, nacionālā un transnacionālā līmenī.

Šīs cenu aptaujas (pielikumā) mērķis ir līdz 2. septembrim noskaidrot piedāvājumu ar zemāko cenu par Recepšu burtnīcas Nr. 1 atkārtotu iespiešanu un izdošanu.

Savos iespaidos dalās "SEMPRE Accelerators" Rucavas mikroprojekta Veicinātāju komandas (VK) pārstāve Velga Lībeķe.

 

19. augustā, pēc ierašanās Valmierā un iepazīšanās, pieredzes apmaiņas brauciena dalībnieki apmeklēja Vaidavas keramikas darbnīcu, kas savu saražoto produkciju arī tirgo. Pēc tam atbraucēji devās uz Rubenes ev. lut. baznīcu, kur uzzināja, ka tur maz garīguma meklētāju, tādēļ tiek domāts, kā situāciju uzlabot. Tad visi apmeklēja sociālo uzņēmumu Kocēnu novadā.  

Lasīt tālāk ...

RVP

2020. gada 31. jūlijā VK dalībnieces ēnoja biedrību “Radi Vidi Pats”. Ar biedrību iepazīstināja Linda Ulāne (attēlā - otrā no kreisās puses). Viņa pastāstīja, ka biedrība nesen nosvinēja 15 gadu pastāvēšanu. Runājot par darbību, Linda teica, ka ļoti svarīgi ir veidot komandas kodolu, to nostiprināt un tad piesaistīt klāt citus kopīgajā darbā. Viņa arī uzsvēra, ka ir svarīgi laiku pa laikam apstāties, izvērtēt, padomāt, kā trūkst. Sadarbību veicināšanu izveidot kā pamatu.

Lasīt tālāk ...

LDCen

M. Urdze, K. Krieviņa, V. Kāpostiņa, V. Lībeķe, D. Šukste - "SEMPRE Accelerators" proj. Ēnu dienā "Domino" tirdziņā/ Foto: LDC

2020. gada 21. jūlijā trīs VK dalībnieces ēnoja Liepājas Diakonijas centra darbu. Viņas piedalījās svētbrīdī un tam sekojošajā Diakonijas  paplašinātajā valdes  un darbinieku sapulcē, kurā tika pārrunāti iepriekšējās un jaunās nedēļas darbi, pasākumi un darbinieku pienākumi.

Lasīt tālāk ...

RVP1

 

"SEMPRE Accelerators" projektā notika arī plānotās ēnošanas. No Rucavas piedalījās projekta Veicinātāju komadas (VK) dalībnieces: Videga Kāpostiņa, Velga Lībeķe un Dace Šukste. Pirmajā reizē ēnošana notika Liepājas Diakonijas centrā 2020. gada 21. jūlijā. Kā informēja V. Kāpostiņa, pasākums sākās ar svētbrīdi Liepājas Krusta ev. lut. baznīcā. Sekoja iepazīšanās. Pēc tam pārstāves piedalījās Krusta draudzes un diakonijas darbinieku sapulcē, vērojot un uzklausot notiekošo, un rada arī atbildes uz saviem jautājumiem - kā darboties turpmāk.

Lasīt tālāk ...

VKtik212020. gada 3. jūlijā projekta “SEMPRE Accelerators” ietvaros Sikšņos Dunikas Sociālā dienesta telpās notika veicinātāju komandas (VK) dalībnieku tikšanās.  Sakarā ar to, ka mikroprojekta mērķis ir galarezultātā nodibināt biedrību, tika mainīti plāni ar sākotnēji iecerētajām ēnošanas vietām. Pārrunājot situāciju, dalībnieki piekrita, ka daudz noderīgāk būtu apmeklēt un ēnot aktīvas biedrības, kas darbojas jau ilgāku laiku, tāpēc tiks ēnotas biedrības “Liepājas Diakonijas centrs” (21.07.2020.) un “Radi Vidi Pats” (31.07.2020.). 

Prezentācijas brokastīm piemērotākās dienas būtu trešdienas vai piektdienas, jo tad Rucavas Sociālajam dienestam ir vieglāk nodrošināt VK dalībnieces ar transportu. Tika nolemts semināru pašvaldībām un NVO rīkot septembrī.  

Kopīgi aizpildot un domājot par vācu vadošās partneres sagatavoto cilvēku izturēšanās un attieksmju sarakstu  un kompetences prasmju  kontrolsarakstu, VK dalībniekiem radās dažādas idejas: atbalsta grupu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām ietvaros rīkot Ideju sapulci, kurā pieraksta un pārrunā idejas, tām nepiecie- šamās lietas - materiālus u.tml.; jautāt atbalstu pašvaldībām, vietējiem uzņēmējiem, zemniekiem; praktiskās darbošanās ziņā: tā kā sociālajā dienestā saņem humāno palīdzību apģērbu veidā, varētu no lupatām tamborēt vai aust tepiķīšus; organizēt grupu, lai mācītos datorprasmes.

Lasīt tālāk ...

2020. gada 17. jūnijā Rucavā notika veicinātāju komandas 1. tikšanās pēc Covid-19 ārkārtas situācijas izsludināšanas. Iepriekšējā tikšanās klātienē bija 26. februārī. Katrs komandas dalībnieks dalījās pieredzē par to, kā piedzīvots un pavadīts pandēmijas laiks, ar kādām grūtībām vajadzēja saskarties, kas palīdzēja sagaidīt publiskas tikšanās aizlieguma beigas.

Lasīt tālāk ...