Kalpot.lv avīze ir Liepājas Krusta draudzes tipogrāfiski iespiests izdevums, ko paredzēts izlaist ne vairāk kā 3-4 reizes gadā. Tajā tiek atspoguļotas mūsu draudzes un Liepājas Diakonijas centra aktivitātes, ar tās starpniecību sekmēta kalpošana tuvākajam, kā arī sadraudzība savā starpā un ar apkārtējiem.

Draudzes pārstāvji - avīzes veidotāji: Mārtiņš Urdze, Inga Audere, Karīna Krieviņa un citi.

Iegādāties avīzi var par ziedojumu Liepājas Krusta ev. lut. draudzē un Diakonijas centrā. Kalpotājiem un atbalstītājiem tiek dāvināta.

Kalpot9

Par šo numuru:

Ziemsvētkos 2015/2016 savus mīļos lasītājus sirsnīgi sveic arī Kalpot.lv redkolēģija un draugi. Kā arvien sākumā mūs uzrunā mācītājs Mārtiņš Urdze dziļā, nopietnā un saturīgā ievadrakstā. Turpmāk numurā viņš dalās ieskatā par konvivenci, informē par palīdzību Ukrainai un runā par sieviešu ordinācijas aktuālo jautājumu. Savukārt Karīna Krieviņa pateicības rakstā "Uzticības vairogs Gizelai un Herbertam Roksīniem" informē mūs par draugu un ilgaddēju palīdzības sniedzēju atbalsta aktivitātēm. Vēl viņa dalās aktuālās pārdomās par būtiskiem jautājumiem vairākos savos rakstos. Izdevumā varam uzzināt, kā draudzes "Pārrunu grupas par Bībeli un dzīvi" dalībnieki risina jautājumu par ienaidnieku mīlestību, iepazīties ar draudzes aktivitāšu kalendāru visa 2015.gada garumā un citas mums svarīgas ziņas.

Izdevuma redkolēģija: Mārtiņš Urdze un Karīna Krieviņa, makets - Atis Krieviņš, pavairots - InCopY drukas studijā.

Pielikums:
Download this file (Kalpot9.pdf)Kalpot Nr. 9

Kalpot.lv0001

Kristus piedzimšanu gaidot, draugus svētkos sveic Liepājas Krusta draudze un Diakonijas centrs izdevuma Kalpot.lv jaunākajā (7) numurā

Titullapā mūs uzrunā māc. Mārtiņš Urdze. Uz Karīnas Krieviņas jautājumiem atbild Krusta draudzes Svētdienas skolas, kam nesen apritēja 15 gadi, skolotājas, Publicēts arī Karīnas intervijas ar LELBāL arhibīskapu Ernstu Elmāru Rozīti turpinājums un viņas jaunākā intervija ar Ēriku Kursīti. Inga Audere vēsta par Diakonijas centra projektu jaunumiem; LELB apbalvojuma "Uzticības vairogs" pasniegšanu Viesturam un Dzidrai Šneideriem; par Liepājas Diakonijas centram piešķirto Liepājas domes atzinību Brīvprātīgo godināšanas pasākumā 2013; vietnes kalpot.lv administratora Toma Urdzes viesošanos u.c. Šoreiz izdevumā varam lasīt arī Gavēšanas ABC - pieredzē dalās T. Urdze.

Pielikums:
Download this file (kalpot7.pdf)Kalpot Nr. 7

Kalpot.lv6

Laikā starp Liepājas Krusta baznīcas 85.gadskārtu un Ābolsvētkiem/ Pļaujas svētkiem 2013 iznāca Kalpot.lv 6.numurs, kas atspoguļo gan mūsu draudzes un Liepājas Diakonijas centra pavasara/ vasaras/ rudens aktivitātes, gan uzrunā personīgi - LELBāL arhibīskapam Elmāram Ernstam Rozītim atbildot uz Karīnas Krieviņas intervijas 1.daļas jautājumiem /4.-6.lpp/, mācītāja Mārtiņa Urdzes ievadrakstā /1.lpp./ u.c.

Pielikums:
Download this file (kalpot6.pdf)Kalpot Nr. 6

 

kalpot5

 

Lasīt šo numuru varam te>

 

Šoreiz Kalpot.lv (Nr.5) pie saviem lasītājiem ieradies Pūpolsvētdienā. Titullapā lasām mācītāja Mārtiņa Urdzes pārdomas par Lielo Piektdienu un rasto atbildi uz jautājumu: kāpēc Jēzum vajadzēja ciest un mirt? Kā arī - par mums sniegto iedrošinājumu. Citās lappusēs: kā ierasts, par jaunākajiem aktuālajiem notikumiem Liepājas Krusta draudzē un Diakonijas centrā; Karīnas Krieviņas intervija ar Bredfordas, Līdsas un Mančesteras draudžu mācītāju Gitu Putci; no sirds sveicinām draudzes priekšnieci Anitu Rupeiku 70 gadu jubilejā; par gatavošanos Reformācijas 500 gadu jubilejai un ar to saistītu dalību projektā, ko organizē Pasaules Luterāņu federācija, raksta M.Urdze; u.c.

Pielikums:
Download this file (kalpot5.pdf)Kalpot Nr. 5

kalpot4

 

Šī numura 14 lappusēs:

- mācītāja Mārtiņa Urdzes apsveikums Ziemsvētkos,

- jaunākās publikācijas par ESF projekta norisi Liepājas Diakonijas centrā,

- ieskats Eiropas brīvprātīgā Jonasa Švercera dienas kārtībā, intervija ar Robertu Pudži,

- raksts Dzintari Krusta baznīcai, vēl draudzes un Diakonijas aktualitātes,

- pārziemošanas ABC - receptes veselībai un skaistumam no Diakonijas veselības istabas medmāsas Ināras Laures un Sv. skolas skolotājas Marutas Zvirbules, uzturam - no Sv. skolas skolotājas Aritas Ķunķes.

Redkolēģija: Mārtiņš Urdze, Karīna Krieviņa, Inga Audere. Iespiests LiepU LiePA.

Prieks kalpot!

Pielikums:
Download this file (kalpot4.pdf)Kalpot Nr. 4

kalpot3

 

Šī numura ievadā kā arvien mūs uzrunā mācītājs Mārtiņš Urdze aktuālā pārdomu rakstā par dienišķo maizi lūgšanā; turpinājumā varam iepazīties ar Liepājas Diakonijas centrā realizētā (sākot ar 01.01.2012.); vairāk iepazīt Jausmu Pučkari, vienu no aktīvākajām mūsu draudzes kalpotājām, kurai 2012. gada 20. maijā LELB Liepājas bīskaps Pāvils Brūvers pasniedzanbsp;mūsu Baznīcas augstāko apbalvojumu "Uzticības vairogs" par ilggadēju kalpošanu; atcerēties Diakonijas centra cilvēku ar īpašām vajadzībām aktivitātes aizvadītajā vasarā; kā arī neklātienē būt kopā ar dzejniecēm Lieni Dzintari, Karīnu Krieviņu, Ingu Auderi u.c. dzejas pasākumā "Bet kas ir cilvēks?", kurš notika mūsu draudzē š.g. 28.  septembrī 1. Kurzemes novada kristīgās dzejas dienu ietvaros.

Pielikums:
Download this file (kalpot3.pdf)Kalpot Nr. 3

kalpot2

 

Liepājas Krusta draudze saviem draugiem Lieldienās dāvina Kalpot.lv 2. izdevumu. Tajā lasāms - mācītāja Mārtiņa Urdzes apsveikums svētkos; Liepājas Diakonijas centra ziņas par ESF projekta mērķi un tā atklāšanas pasākumu; Karīnas Krieviņas intervija ar Krusta draudzes kluba "Atvasara" dalībnieci Zigrīdu Šliseri; Latvijas kaulu, locītavu un saistaudu slimnieku biedrības, kas tiekas Diakonijas centrā, un Krusta draudzes ziņas.

Redkolēģija: Mārtiņš Urdze, Karīna Krieviņa, Inga Audere. Salikts un iespiests - LiePA.

Paldies visiem atbalstītājiem!

Mīļus svētkus!

Kalpot.lv

Pielikums:
Download this file (kalpot2.pdf)Kalpot Nr. 2

kalpot1

 

Liepājas Diakonijas centrs mīļi sveicot savus draugus un sadarbības partnerus Ziemsvētkos, ir izveidojis nelielu (8 lpp.)  informatīvu izdevumu Kalpot.lv par svarīgākajiem notikumiem Diakonijā un Krusta draudzē. Pirmā numura lappusēs – mūs uzrunā mācītājs un Diakonijas vadītājs Mārtiņš Urdze; draudzes seniorus Dzidru un Viesturu Šneiderus, kuru laulībai šogad aprit 45 gadi,  intervē Karīna Krieviņa, kas aktualitāšu sadaļā informē lasītājus par svētdienas skolas un jauniešu aktivitātēm u.c.  Izdevuma veidotāji - M. Urdze, K. Krieviņa un I. Audere - ir arī Liepājas krusta draudzes vēstures izpētes darba grupas (izveidota 2011.gada jūlijā) dalībnieki. Iespiests izdevniecībā LiePA; Inga Ronče – dizains; Atis Krieviņš – makets.

*
Kur mēs Viņu varam atrast? Tepat – mums līdzās, kad ieraugām Kristu savos līdzcilvēkos un paļaujamies uz Dieva apsolījumu. Un ikdiena pārvēršas svētkos.

Priecīgus Ziemsvētkus!

Mācītājs Mārtiņš Urdze un ‘Kalpot.lv’

Pielikums:
Download this file (kalpot.pdf)Kalpot Nr. 1