Sadaļā publicētie materiāli paredzēti kā mācību palīglīdzeklis tiem, kas apmeklē kristāmo un iesvētāmo apmācības, kā arī draudzes locekļiem savu zināšanu atsvaidzināšanai. Laipni aicināti iepazīties ar izzinošiem materiāliem, mācīties un saņemt svētību klātienē!

1. Iesvētāmo apmācības tēmas un uzdevumi.

2. Par Bībeli.

2.1. Jautājumi par Bībeles izcelsmi un saturu.

2.2. Bībeles rakstu vietas dažādām dzīves situācijām.

3. Desmit baušļi. Kā pareizi dzīvot.

3.1. Jautājumi par desmit baušļiem.

4. Par lūgšanu.

4.1. Jautājumi par lūgšanu.

4.2. Tēvreize "Mūsu Tēvs debesīs".

4.3. Misionāres Annas Irbes meditācija.

4.4. Dievišķais lasījums vienatnē.

5. Par ticības apliecību.

5.1. Jautājumi par Ticības apliecību I.

5.2. Apustuļu ticības apliecība.

6. Par Ticības apliecību II.

6.1. Jautājumi par Ticības apliecību II.

7. Par Baznīcas vēsturi. Konfesijas, reliģijas, sektas.

7.1. Jautājumi par Baznīcu.

7.2. Cilts koks.

8. Par dievkalpojuma kārtību.

9. Par kristībām.

10. Par Svēto Vakarēdienu.

Lai lasītu, lūdzu, atveriet izvēlētajai tēmai atbilstošu pielikumu.