Rezolūcija 30.05.2014.

Latvijas Republikas Valsts prezidentam, LR Ministru kabinetam, LR Labklājības ministrijai, LR Finanšu ministrijai, LR Ekonomikas ministrijai, LR Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētājai Aijai Barčai, Liepājas pilsētas domei, nevalstiskām organizācijām, masu medijiem un Latvijas sabiedrībai   

 

1. Nodrošināt pietiekošu finansējumu Nodarbinātības valsts aģentūras aktīvā nodarbinātības pasākuma “Pasākums noteiktām personu grupām” realizēšanai. 

 • Liepājā subsidētajās darba vietās cilvēkiem ar invaliditāti pašlaik strādā 18 invalīdi. Visas Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansētās subsidētās darba vietas invalīdiem Liepājā ir aizņemtas un jaunu darba vietu izveidošanai pašlaik nav finansējuma. Liepājas pilsētā ir 2186 cilvēki ar invaliditāti vecumā no 18 – 64 gadiem, t.i. darbspējas vecumā, no kuriem 483 ir reģistrējies, kā bezdarbnieks. Pieprasījums pēc subsidētām darba vietām ir daudzreiz lielāks, kā pieejamais finansējums šai aktivitātei. 
 • Nodrošināt pašvaldību un valsts budžeta iestādēm iespēju piedalīties visos Nodarbinātības valsts aģentūras projektos un programmās.

 

2. Izveidot sistēmu ar nodokļu atlaidēm darba devējiem, kas veicinātu cilvēku ar īpašām vajadzībām nodarbinātību

 • Pašlaik darba devēji nesaņem nekādas nodokļu atlaides, lai pieņemtu darbā cilvēkus ar īpašām vajadzībām, izņemot subsidētās darba vietas.
 • Izstrādājot likumu ņemt vērā Lietuvas pieredzi sociālo uzņēmumu veidošanā.
 • Paredzēt, ka sociālie uzņēmumi var saņemt Eiropas sociālo fondu finansējumu.
 • Lūdzam skaidri definēt, kā jaunais likums par sociāliem uzņēmumiem palīdzēs izveidot un pielāgot darbavietas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
 • Noteikt, ka pašvaldību un valsts budžeta iestādēm 5% iepirkumu ir jāveic no sociāliem uzņēmumiem.

 

3. Pašvaldības un valsts iepirkumos dot priekšroku organizācijām, kas nodarbina cilvēkus ar īpašām vajadzībām

 • Piemēram, izvērtējot Vācijas pieredzi, piešķirt priekšrocības uzņēmumiem, kuros 5% no strādājošiem ir cilvēki ar invaliditāti.  

 

4. Noteikt likumdošanā, ka darba devēji, kas nodarbina personas ar īpašām vajadzībām, saņem nodokļu atlaides

 • Nodokļu atlaides pielīdzināt diferencēti no nodarbināto personu skaita.

 

5. Informācija un attieksme

       Diemžēl Labklājības ministrijas pārstāvji atteica savu dalību mūsu konferencē.

       Ceram, ka uz priekšu mūsu sadarbība uzlabosies.

 • Tikai sadarbojoties organizācijām, kas risina invalīdu problēmas, ir iespējams rast uzlabojumus invalīdu nodarbinātības jomā.
 • Mēs lūdzam Labklājības ministriju izstrādājot likumu par sociāliem uzņēmumiem, ņemt vērā mūsu iesniegtos priekšlikumus un ierosinājumus. 

 

Liepāja, 2014.gada 30.maijs