LELBĀL Latvijā sapulce par situāciju bijušajās LELB draudzēs

LELBĀL Latvijā garīdznieku un darbinieku sapulce 2017. gada 22. martā ar sāpēm sirdīs pārrunāja saasinātās situācijas Liepājas ev. lut. Krusta, Aizputes un Valtaiķu autonomajās ev. lut. draudzēs. 

LELB Virsvalde un šīs luteriskās draudzes ir nonākušas konfliktos, kas tiek risināti LELB ierosinātos tiesvedības procesos. Uzskatām, ka mēģinājumi atsavināt šīm draudzēm īpašumus pret viņu gribu un demokrātiski izteiktu vēlēšanos, ir rīcība no varas un spēka pozīcijām, kas apdraud kalpošanu Dievam, draudžu locekļiem un sabiedrības neaizsargātajiem ļaudīm.