Svētīgu 2. Adventi!

Zars riesīsies no Isaja celma, un atvase no Viņa saknēm nesīs augļus. Un pār to klāsies un to sargās Tā Kunga Gars, gudrības un saprāta gars, padoma un spēka gars, atziņas un Tā Kunga bijības gars.
                     Jes. 11:1-2 

Kungs, pēc Tava apsolījuma es lūdzu:
Nedod man zeltu un sudrabu,
Bet gan – stipru un noturīgu ticību.

Pēc Tava apsolījuma es meklēju:
Liec, lai es atrodu
Nevis šīs pasaules baudas un priekus,
Bet gan mierinājumu un veldzi
Tavos svētīgajos un dziedinošajos vārdos.

Pēc Tava apsolījuma es klauvēju:
Atver man –
Es nealkstu tās lietas,
Ko pasaulē tur par augstām un svarīgām,
Toties es ilgojos pēc Tava Svētā Gara,
Dod man to,
Lai Viņš apgaismo manu sirdi,
Un stiprina mani
Kad ir bail un apkārt briesmas.
                     

                   / Martin Luther (1483—1546) /

           Dieva žēlastība mūs tur un pārveido, vienmēr atkal dod iespēju sākt no jauna. Bez Jēzus mēs jau sen būtu pamesti bezcerībai un tumsai. Tieši Viņš mums ļauj skatīties ar paļāvību un cerību uz šo lielo tumsu, kas mums ir visapkārt un kas sniedzas arī mūsu sirdīs.

Mācītājs Mārtiņš Urdze (2016)