Projekta SEMPRE Accelerators aktivitātes maijā

Sakarā ar Ministru kabineta 2020. gada 12.  marta rīkojuma Nr. 103. “Par ārkārtas situācijas izsludināšanu” minētajiem ierobežojumiem un ārkārtas situācijas pagarināšanu līdz 9. jūnijam, Rucavas mikroprojekta veicinātāju komandas darbība maijā vēl arvien bija ierobežota.

Neklātienē telefoniski tika turpināta pēc Action Learning parauga sagatavotā aptauja. Tajā piedalījās veicinātāju komandas dalībnieces no Rucavas atbalsta grupas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām “Cerību stariņš”.

 

Ja pirmajā reizē jautājumi bija par iegūto pieredzi saistībā ar notikušām apmācībām “Lēti, garšīgi, veselīgi” un atbalsta grupu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām aktivitātēm, tad šoreiz uzdevums bija apzināt pašreizējās problēmas, kuras vajadzētu uz priekšu risināt.

 

Tāpat kā iepriekšējā reizē, arī šoreiz nebija viegli atbildēt uz jautājumiem, jo tie prasa iedziļināšanos un analītisku domāšanu. Iezīmējās pāris problēmu, kas ir saistītas ar dalībnieču prasmēm. Piemēram, ārkārtas situācija skaidri parādīja nepieciešamību apgūt datora prasmes. Arī atbalsta grupas praktisko darbību varētu uzlabot. Piemēram, dalībniekiem pašiem aktīvāk iesaistoties nodarbību plānošanā, kopīgi pārrunājot un meklējot idejas aktivitātēm un rokdarbu nodarbībām, kas varētu būt interesantas visiem grupas dalībniekiem.

 

Sākumā respondentēm bija grūti noformulēt izbrīna vai pārsteiguma momentu, bet vēlāk  aptaujas procesā saistībā ar to pierādījās projekta “SEMPRE” Action Learning seminārā mācītais: Tu esi stiprāks un spēj vairāk, nekā tu domā. Interesanti bija tas, ka norādītās problēmas ir līdzīgas un tādas, ko var risināt kopā ar citiem atbalsta grupas dalībniekiem. 

 

Kā problēma tika norādīti arī Covid-19 laika ierobežojumi, kad uz 3 mēnešiem klātienē tika apturētas visas aktivitātes, tai skaitā arī atbalsta grupas tikšanās un apmācības, kas radīja piespiedu sociālo distancēšanos, tādējādi arī atbalsta grupas vidū jūtama neliela atsvešināšanās. Sazinoties telefoniski, dalībnieki atzīst, ka vēlas, lai atkal atsāktos tikšanās un aktivitātes klātienē, jo vēlas izrauties no ikdienas rutīnas un sanākt uz tikšanās reizēm, parunāties un kopīgi darboties.

 

Kopumā atbildes uz aptaujas jautājumiem rāda, ka veicinātāju komandas dalībnieču vidū palēnām iezīmējas viens no projekta mērķiem – veicināt patstāvīgas NVO izveidi, kurā dalībnieki iesaistās un līdzdarbojas. Respondentes atzina, ka “SEMPRE” projekts un tā turpinājums “SEMPRE Accelerators” ir ienesuši jūtamas izmaiņas viņu dzīvē. Liela nozīme ir tam, ka ir izveidojušās atbalsta grupas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Veicinātāju komandas aktīvistes ir pieņēmušas izaicinājumu ar to, ka ir bijusi iespēja uzstāties publikas priekšā un izmēģināt spēkus kā moderatorēm. Rezultāts viņas pašas ir pārsteidzis, jo sākumā ir bijusi gan kautrība, gan intravertums, gan nedrošība un nepārliecinātība par saviem spēkiem, bet viņas tam ir veiksmīgi tikušas pāri un ieguvušas drosmi. Tagad dalībnieces gatavojas uzstāties Prezentācijas brokastīs, kas pēc ierobežojumu atcelšanas tiek plānotas Liepājas Sociālajā dienestā un Grobiņā. Priecē arī tas, ka dalībnieces domā: kā kopīgi risināt problēmas, ko varētu izdarīt pašas un kā iesaistīt pārējos.

 

Arī citi atbalsta grupas dalībnieki ir motivēti, vēlas sanākt kopā un darboties katrs savu iespēju un prasmju robežās, tāpēc visi ar nepacietību gaida valdības turpmākos rīkojumus.

 

Visas atbildes tika apkopotas un tiks izvērtētas kopīgā veicinātāju komandas apspriedē jūnijā.

 

Informē projektpārstāve no LDC Karīna Krieviņa

 

 

______________________________________________________________________

 SA logo 

 

Sākot ar 01.05.2019. biedrība “Liepājas Diakonijas centrs” īsteno INTERREG V-B Baltijas jūras reģiona transnacionālās

sadarbības programmas Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” 2014.—2020. gada periodā

projektu “SEMPRE Accelerators for Service Co-Creation (SEMPRE Accelerators)”.

 

Interreg logo